Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Betoniarz-zbrojarz

Kod zawodu: 712202
Data modyfikacji: 2010-03-04 11:01:35

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich.
A-2 Przygotowanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją.
A-3 Przygotowanie betonów sposobem ręcznym i mechanicznym.
A-4 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.
A-5 Wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych stanowiących konstrukcje nośne i uzupełniające obiektów.
A-6 Wykonywanie elementów żelbetowych dróg i mostów.
A-7 Wykonywanie budowli melioracyjnych.
A-8 Wykonywanie i demontaż prostych deskowań i form do robót betoniarskich.
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót betoniarskich i zbrojarskich.
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej podczas wykonywania prac w zawodzie betoniarz-zbrojarz.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót betoniarskich i zbrojarskich oraz pokrewnych.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych (samozatrudnienie pracownika).
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości robót betoniarsko-zbrojarskich wykonanych przez siebie.
D-2 Dokonywanie odbioru robót betoniarsko-zbrojarskich, które wykonali podlegli mu pracownicy.