Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Betoniarz-zbrojarz

Kod zawodu: 712202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich.
A-2 Przygotowanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją.
A-3 Przygotowanie betonów sposobem ręcznym i mechanicznym.
A-4 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.
A-5 Wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych stanowiących konstrukcje nośne i uzupełniające obiektów.
A-6 Wykonywanie elementów żelbetowych dróg i mostów.
A-7 Wykonywanie budowli melioracyjnych.
A-8 Wykonywanie i demontaż prostych deskowań i form do robót betoniarskich.
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót betoniarskich i zbrojarskich.
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej podczas wykonywania prac w zawodzie betoniarz-zbrojarz.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót betoniarskich i zbrojarskich oraz pokrewnych.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych (samozatrudnienie pracownika).
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości robót betoniarsko-zbrojarskich wykonanych przez siebie.
D-2 Dokonywanie odbioru robót betoniarsko-zbrojarskich, które wykonali podlegli mu pracownicy.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją i wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich.
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację potrzebną do wykonania robót betoniarskich i zbrojarskich.
2 Określa miejsce pracy i zakres robót.
3 Dobiera sposób wykończenia powierzchni wykonywanych elementów.
4 Korzysta z instrukcji, atestów i świadectw ITB.
5 Czyta opis techniczny dotyczący wykonywanych prac.
6 Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny dotyczący wykonywanych elementów.
7 Czyta rysunki robocze dotyczące wykonywanych elementów.

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją.
Lp. umiejętności
1 Dobiera stal zbrojeniową do wykonywania zbrojenia.
2 Przycina pręty na odpowiedni wymiar, wygina w odpowiedni kształt.
3 Łączy pręty zbrojenia i montuje zbrojenie.
4 Układa zbrojenie w deskowaniu lub formie stosując odpowiednie podkładki dystansowe.

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie betonów sposobem ręcznym i mechanicznym.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do wykonywania mieszanek betonowych.
2 Dozuje składniki metodą objętościową, wagową lub objętościowo-wagową.
3 Miesza ręcznie lub mechanicznie składniki mieszanki betonowej.
4 Określa konsystencję i urabialność mieszanki betonowej.
5 Wykonuje mieszankę betonową zgodnie z recepturą roboczą.
6 Stosuje betony zgodnie z ich przeznaczeniem.
7 Układa mieszankę betonową w formach i pielęgnuje wyroby betonowe.

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót betoniarskich i zbrojarskich.
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do robót betoniarskich i zbrojarskich.
2 Posługuje się narzędziami i sprzętem zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bhp.
3 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt.

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie elementów betonowych i żelbetowych stanowiących konstrukcje nośne i uzupełniające obiektów.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
2 Wykonuje zbrojenie.
3 Montuje zbrojenie i układa je w formie lub deskowaniu.
4 Przygotowuje mieszankę betonową.
5 Układa mieszankę w formie lub deskowaniu.
6 Pielęgnuje wykonany element.
7 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt.

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie elementów żelbetowych dróg i mostów.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
2 Wykonuje zbrojenie.
3 Montuje zbrojenie i układa je w formie lub deskowaniu.
4 Przygotowuje mieszankę betonową.
5 Układa mieszankę w formie lub deskowaniu.
6 Pielęgnuje wykonany element.
7 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt.

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie budowli melioracyjnych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia, materiały i sprzęt niezbędne do wykonania poszczególnych elementów budowli melioracyjnych.
2 Wykonuje zbrojenie.
3 Montuje zbrojenie i układa je w formie lub deskowaniu.
4 Przygotowuje mieszankę betonową.
5 Układa mieszankę w formie lub deskowaniu.
6 Pielęgnuje wykonany element.
7 Konserwuje narzędzia i sprzęt.

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie i demontaż prostych deskowań i form do robót betoniarskich.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały i narzędzia do wykonywania prostych deskowań.
2 Wykonuje proste deskowania do robót betoniarskich.
3 Demontuje deskowania.
4 Czyści i konserwuje elementy deskowań.

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót betoniarskich i zbrojarskich.
Lp. umiejętności
1 Czyta i korzysta z dokumentacji budowy.
2 Sporządza harmonogram robót.
3 Wykonuje niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.
4 Podpisuje umowy z na wykonywane prze siebie roboty.

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz udzielania pomocy przedlekarskiej podczas wykonywania prac w zawodzie betoniarz-zbrojarz.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy betoniarz-zbrojarz i na placu budowy.
2 Udziela pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.
3 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
4 Przestrzega zasad ochrony środowiska naturalnego.
5 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej.
6 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia współpracowników.

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do realizacji robót betoniarskich i zbrojarskich oraz pokrewnych.
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji robót.
2 Składuje i magazynuje materiały budowlane z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.
3 Określa ilość materiałów w oparciu o harmonogram i dokumentację.
4 Dobiera środki transportu i określa sposób transportu materiałów.
5 Dobiera i instaluje maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji robót betoniarskich i zbrojarskich.

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług budowlanych (samozatrudnienie pracownika).
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą.
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań pracownika, pracodawcy.
3 Określa potrzeby społeczeństwa w zakresie usług.
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem oraz samozatrudnieniem.
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości robót betoniarsko-zbrojarskich wykonanych przez siebie.
Lp. umiejętności
1 Ocenia prawidłowość wykonanych przez siebie robót betoniarskich.(sporządzanie mieszanek, zapraw).
2 Ocenia prawidłowość wykonanych przez siebie robót zbrojarskich (dobór stali zbrojeniowej, wykonanie połączeń, rozmieszczenie zbrojenia w formach).
3 Kontroluje jakość wykonanego przez siebie elementu betonowego lub żelbetowego, oraz całej konstrukcji.

Zadanie zawodowe: D-2:
Dokonywanie odbioru robót betoniarsko-zbrojarskich, które wykonali podlegli mu pracownicy.
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania robót betoniarskich i zbrojarskich z dokumentacją projektową i przepisami – warunkami wykonania i odbioru robót betoniarskich i zbrojarskich.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi.
3 Myślenie twórcze.
4 Rozumowanie logiczne
6 Wyobraźnia przestrzenna.
7 Zainteresowania techniczne.
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Gotowość do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
3 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach.
4 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą.
5 Odporność emocjonalna.
6 Odporność na długotrwały wysiłek fizyczny.
7 Odpowiedzialność.
8 Równowaga emocjonalna.
9 Samokontrola.
10 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
11 Umiejętność pracy w warunkach monotonnych.
12 Umiejętność współdziałania.
13 Wytrwałość i cierpliwość.
14 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.
15 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku.
16 Znajomość własnych możliwości oraz ograniczeń.
Sprawności sensomotoryczne
1 Rozróżnianie barw.
2 Powonienie.
3 Ostrość wzroku i słuchu.
4 Brak lęku przed wysokością
5 Czucie dotykowe.
6 Koordynacja wzrokowo ruchowa.
7 Spostrzegawczość.
8 Szybki refleks.
9 Widzenie stereoskopowe.
10 Zmysł równowagi.
11 Zręczność kończyn górnych.