Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Dekarz

Kod zawodu: 713101
Data modyfikacji: 2010-03-04 10:29:52

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń robót dekarskich
A-2 Przygotowywanie materiałów dekarskich do wykonywania pokryć dachowych
A-3 Wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe
A-4 Wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów
A-5 Wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów budowlanych
A-6 Montowanie rynien i rur spustowych
A-7 Montowanie okien dachowych, świetlików i wyłazów
A-8 Wykonywanie izolacji dachów i stropodachów
A-9 Wykonywanie rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
A-10 Wykonywanie rozbiórki pokryć dachowych
A-11 Wykonywanie pomocniczych robót ciesielskich, murarskich, tynkarskich i ślusarsko-kowalskich
A-12 Użytkowanie oraz konserwacja maszyn, narzędzi i sprzętu stosowanych do wykonywania robót dekarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
B-2 Organizowanie transportu, składowania oraz magazynowania materiałów dekarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dekarskich
C-2 Kierowanie zespołem pracowników wykonujących roboty dekarskie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości robót dekarskich
D-2 Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą