Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Dekarz

Kod zawodu: 713101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń robót dekarskich
A-2 Przygotowywanie materiałów dekarskich do wykonywania pokryć dachowych
A-3 Wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe
A-4 Wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów
A-5 Wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów budowlanych
A-6 Montowanie rynien i rur spustowych
A-7 Montowanie okien dachowych, świetlików i wyłazów
A-8 Wykonywanie izolacji dachów i stropodachów
A-9 Wykonywanie rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
A-10 Wykonywanie rozbiórki pokryć dachowych
A-11 Wykonywanie pomocniczych robót ciesielskich, murarskich, tynkarskich i ślusarsko-kowalskich
A-12 Użytkowanie oraz konserwacja maszyn, narzędzi i sprzętu stosowanych do wykonywania robót dekarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
B-2 Organizowanie transportu, składowania oraz magazynowania materiałów dekarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dekarskich
C-2 Kierowanie zespołem pracowników wykonujących roboty dekarskie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości robót dekarskich
D-2 Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie przedmiarów, obmiarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń robót dekarskich
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia elementy dokumentacji technicznej
2 Odczytuje oznaczenia graficzne na rysunkach technicznych
3 Korzysta z informacji zawartych w opisie technicznym
4 Wykonuje rysunki odręczne, schematy oraz szkice
5 Sporządza proste rysunki techniczne połaci dachu oraz detali blacharskich
6 Korzysta z instrukcji wykonywania pokryć dachowych, atestów i świadectw
7 Czyta rysunki budowlane dotyczące wykonywania robót dekarskich
8 Określa miejsce pracy oraz zakres robót dekarskich
9 Sporządza przedmiar robót dekarskich
10 Opracowuje zapotrzebowanie ma materiały, narzędzia i sprzęt
11 Przygotowuje ofertę wykonania robót dekarskich
12 Wykonuje pomiary oraz sporządza szkice inwentaryzacyjne
13 Sporządza kosztorys metodą uproszczoną
14 Rozlicza roboty dekarskie

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowywanie materiałów dekarskich do wykonywania pokryć dachowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje pokryć dachowych
2 Oblicza ilość materiałów potrzebnych do pokrycia dachu o określonym kształcie
3 Dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania pokryć dachowych z blach, papy, płyt dachowych, dachówek, materiałów powłokowych
4 Sortuje materiały dekarskie
5 Określa wymiary krycia efektywnego materiałów dekarskich
6 Wyznacza miejsca obróbki materiałów dekarskich
7 Określa i wyznacza miejsca połączeń elementów wykonanych z różnych materiałów dekarskich
8 Dobiera odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej
9 Prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie podkładów pod pokrycia dachowe
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje podkładów pod pokrycia dachowe
2 Organizuje stanowisko pracy wykonywania podkładów pod pokrycia dachowe
3 Dobiera materiały do wykonywania podkładów pod pokrycia dachowe
4 Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania podkładów pod pokrycia dachowe
5 Wykonuje podkłady pod różne pokrycia dachowe
6 Ocenia jakość wykonanego podkładu pod pokrycia dachowe
7 Dokonuje konserwacji i naprawy podkładów dachowych wykonanych z różnych materiałów
8 Remontuje podkłady pod pokrycia dachowe
9 Zagospodarowuje odpady

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie pokryć dachowych z różnych materiałów
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki budowlane dotyczące wykonywania robót dekarskich
2 Określa miejsce pracy oraz zakres robót dekarskich
3 Planuje czynności związane z wykonaniem pokryć dachowych z różnych materiałów
4 Organizuje stanowiska pracy do wykonywania pokryć dachowych w różnych technologiach
5 Zabezpiecza i oznakowuje miejsce robót dekarskich
6 Dobiera metody wykonywania pokryć dachowych z różnych materiałów
7 Dobiera materiały do wykonywania różnego rodzaju pokryć dachowych
8 Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania pokryć dachowych z różnych materiałów
9 Przygotowuje materiały dekarskie do wykonywania pokryć dachowych z różnych materiałów
10 Dobiera odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej
11 Stosuje odpowiednie zabezpieczenia podczas prac na wysokości
12 Użytkuje rusztowania i pomosty robocze
13 Wykonuje pokrycia z różnego rodzaju dachówek
14 Wykonuje pokrycia z materiałów bitumicznych
15 Wykonuje pokrycia z blach dachówkowych i trapezowych oraz z blach łączonych na rąbek
16 Ocenia jakość wykonanych pokryć dachowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie i montaż obróbek blacharskich związanych z wykończeniem elementów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Planuje prace związane z wykonaniem obróbek blacharskich na podstawie rysunków szczegółowych lub pomiarów
2 Organizuje miejsce pracy do wykonywania obróbek blacharskich
3 Dobiera materiały do wykonania obróbek blacharskich
4 Dobiera narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania obróbek blacharskich
5 Wykonuje prace przygotowawcze poprzedzające obróbki blacharskie
6 Wykonuje elementy obróbek blacharskich o różnych kształtach i wymiarach
7 Mocuje obróbki blacharskie do określonych elementów budowlanych
8 Ocenia jakość wykonanych robót
9 Porządkuje miejsce wykonywania i montażu obróbek blacharskich

Zadanie zawodowe: A-6:
Montowanie rynien i rur spustowych
Lp. umiejętności
1 Określa sposoby odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachów
2 Dobiera system odprowadzenia wód opadowych
3 Oblicza długość rynien i rur spustowych, ilość kształtek, elementów mocujących oraz innych akcesoriów
4 Ustala kolejność wykonania prac związanych z montażem rynien i rur spustowych
5 Organizuje, zabezpiecza i oznakowuje stanowisko pracy do montażu rynien i rur spustowych
6 Dobiera środki ochrony indywidualnej oraz stosuje zabezpieczenia przed upadkiem z dachu
7 Dobiera materiały i narzędzia do montażu rynien i rur spustowych
8 Dobiera sposoby łączenia elementów w zależności od kształtu rur i rynien oraz rodzaju materiału, z którego zostały wykonane
9 Dobiera uchwyty i elementy mocujące do określonego systemu
10 Organizuje transport elementów montażowych oraz narzędzi na dach
11 Montuje rynny i rury wykonane z blachy stalowej powlekanej, blachy stalowej ocynkowanej, metali kolorowych oraz z tworzyw sztucznych
12 Ocenia jakość wykonanych rynien i rur spustowych
13 Porządkuje miejsce montażu rynien i rur spustowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Montowanie okien dachowych, świetlików i wyłazów
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje okien dachowych, świetlików i wyłazów
2 Planuje kolejność wykonywania prac związanych z montażem okien dachowych, świetlików i wyłazów
3 Organizuje stanowisko montażu okien dachowych, świetlików i wyłazów
4 Wyznacza i zabezpiecza teren robót związanych z montażem okien dachowych, świetlików i wyłazów
5 Dobiera okna dachowe, świetliki i wyłazy
6 Dobiera narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych, świetlików i wyłazów
7 Organizuje transport okien dachowych, świetlików i wyłazów na miejsce montażu
8 Dobiera odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej
9 Współpracuje w zespole dekarskim
10 Montuje okna dachowe, świetliki i wyłazy
11 Dobiera kołnierze uszczelniające pokrycia dachowego
12 Porządkuje miejsce montażu okien dachowych, świetlików i wyłazów

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie izolacji dachów i stropodachów
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje izolacji dachów i stropodachów
2 Organizuje stanowisko pracy do izolacji dachów i stropodachów
3 Dobiera materiały do wykonywania izolacji dachów i stropodachów
4 Dobiera narzędzia do wykonywania izolacji dachów i stropodachów
5 Przygotowuje materiały izolacyjne
6 Dobiera metody łączenia elementów izolacyjnych
7 Użytkuje rusztowania i pomosty robocze
8 Wykonuje izolacje dachów i stropodachów
9 Ocenia jakość wykonania izolacji dachów i stropodachów
10 Porządkuje miejsce wykonania izolacji dachów i stropodachów

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
Lp. umiejętności
1 Czyta rysunki budowlane
2 Rozróżnia metody rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
3 Dokonuje inwentaryzacji elementów pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
4 Określa zakres rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
5 Ustala kolejność czynności podczas wykonania rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
6 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp oraz wymaganiami ergonomii
7 Dobiera materiały do wykonania rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
8 Dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
9 Wykonuje rekonstrukcję, konserwację i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich
10 Ocenia jakość wykonanych rekonstrukcji, konserwacji i naprawy pokryć dachowych, elementów wykończeniowych oraz obróbek blacharskich

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie rozbiórki pokryć dachowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody rozbiórki
2 Zabezpiecza i oznakowuje miejsce rozbiórki
3 Określa kolejność robót podczas wykonywania rozbiórki pokryć dachowych
4 Dobiera sprzęt do wykonywania rozbiórki pokryć dachowych
5 Transportuje ręcznie i mechanicznie materiały pochodzące z rozbiórki pokryć dachowych
6 Składuje materiały pochodzące z rozbiórki pokryć dachowych
7 Segreguje materiały pochodzące z rozbiórki pokryć dachowych
8 Gromadzi i zabezpiecza odpady szkodliwe i niebezpieczne

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie pomocniczych robót ciesielskich, murarskich, tynkarskich i ślusarsko-kowalskich
Lp. umiejętności
1 Planuje wykonanie pomocniczych robót ciesielskich, murarskich, tynkarskich i ślusarsko0kowalskich
2 Określa zakres i kolejność wykonania robót pomocniczych
3 Dobiera materiały do wykonania robót pomocniczych
4 Dobiera sprzęt i narzędzia do wykonywania pomocniczych robót ciesielskich, murarskich, tynkarskich i ślusarsko-kowalskich
5 Sporządza zapotrzebowanie na materiały
6 Przygotowuje podstawowe wyroby ślusarsko-kowalskie
7 Przygotowuje materiały do robót murarsko–tynkarskich i ciesielskich
8 Szacuje koszty wykonania robót
9 Wykonuje pomocnicze roboty ciesielskie, murarskie, tynkarskie, i ślusarsko-kowalskie
10 Ocenia jakość robót ciesielskich, murarskich, tynkarskich, i ślusarsko-kowalskich

Zadanie zawodowe: A-12:
Użytkowanie oraz konserwacja maszyn, narzędzi i sprzętu stosowanych do wykonywania robót dekarskich
Lp. umiejętności
1 Posługuje się katalogami maszyn, narzędzi i sprzętu do robót dekarskich
2 Prowadzi ewidencję maszyn, narzędzi i sprzętu stosowanych w robotach dekarskich
3 Ocenia stan techniczny maszyn, narzędzi i sprzętu
4 Posługuje się instrukcjami użytkowania maszyn, narzędzi i sprzętu
5 Użytkuje maszyny, narzędzia i sprzęt dekarski zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami eksploatacji
6 Wykonuje okresowe przeglądy maszyn, narzędzi i sprzętu
7 Dokonuje konserwacji ręcznych narzędzi dekarskich
8 Dokumentuje czynności związane z konserwacją oraz naprawą maszyn, narzędzi i sprzętu
9 Przechowuje w wyznaczonych miejscach maszyny, narzędzia i sprzęt dekarski

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Wyznacza i zabezpiecza miejsce pracy
2 Wyznacza strefę bezpieczeństwa
3 Planuje organizację i wyposażenie stanowiska pracy
4 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii
5 Rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót dekarskich
6 Dobra odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej
7 Prowadzi szkolenia stanowiskowe
8 Utrzymuje czystość i porządek na stanowisku pracy
9 Ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy
10 Sprawdza wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy
11 Wyznacza miejsca składowania odpadów
12 Udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie transportu, składowania oraz magazynowania materiałów dekarskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki transportu materiałów dekarskich
2 Określa zasady transportu zewnętrznego oraz transportu wewnętrznego poziomego i pionowego
3 Organizuje transport ręczny i mechaniczny materiałów dekarskich
4 Stosuje dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów podczas transportu ręcznego
5 Zabezpiecza materiały, narzędzia i sprzęt przeznaczone do transportu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
6 Posługuje się środkami transportu wewnętrznego na terenie budowy
7 Organizuje załadunek i rozładunek materiałów dekarskich
8 Przygotowuje miejsca składowania materiałów pokryciowych
9 Planuje dostawy materiałów dekarskich na teren budowy
10 Określa zasady przechowywania materiałów dekarskich, narzędzi i sprzętu
11 Prowadzi dokumentację magazynową
12 Dobiera zespoły robocze do ręcznego transportu materiałów dekarskich

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dekarskich
Lp. umiejętności
1 Posługuje się przepisami dotyczącymi prawa pracy, prawa podatkowego oraz przepisami regulującymi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
2 Określa potrzeby społeczeństwa zakresie usług dekarskich
3 Przygotowuje dokumenty niezbędne do zarejestrowania działalności gospodarczej
4 Sporządza plan rozwoju przedsiębiorstwa
5 Określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika
6 Opracowuje zakres i zadania pracowników
7 Korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia oraz samozatrudnienia
8 Zawiera umowy o wykonanie robót dekarskich
9 Promuje działalność przedsiębiorstwa dekarskiego
10 Prowadzi kalkulację kosztów w przedsiębiorstwie
11 Stosuje nowoczesne techniki biurowe
12 Sprawdza stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie zespołem pracowników wykonujących roboty dekarskie
Lp. umiejętności
1 Planuje roboty dekarskie
2 Określa zakres i kolejność wykonania robót dekarskich
3 Dobiera zespoły robocze do wykonania określonych robót
4 Przydziela zadania poszczególnym pracownikom
5 Sporządza harmonogramy realizacji robót
6 Organizuje pracę zespołom roboczym
7 Koordynuje pracę zespołów
8 Przestrzega terminów realizacji robót dekarskich oraz pomocniczych
9 Przestrzega wytycznych dotyczących wykonania i odbioru robót dekarskich
10 Rozlicza zużycie materiałów, narzędzi i sprzętu
11 Ocenia jakość wykonania robót
12 Kontroluje stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości robót dekarskich
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania robót dekarskich z dokumentacją projektową oraz odpowiednimi przepisami
2 Sprawdza sposób wykonania podkładów
3 Kontroluje przygotowanie materiałów dekarskich
4 Kontroluje wykonanie połączeń elementów dekarskich
5 Określa wpływ jakości pokrycia dachowego na funkcjonowanie budynku
6 Poczuwa się do odpowiedzialności za wykonane roboty dekarskie
7 Dostrzega braki i usterki w wykonanych pokryciach dachowych
8 Opisuje usterki w wykonanym pokryciu dachowym
9 Określa zakres oraz metody usunięcia wad wykonania pokrycia dachowego
10 Ocenia jakość wykonanych robót dekarskich
11 Sporządza protokół odbioru robót dekarskich

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie stopnia zagrożenia i ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą
Lp. umiejętności
1 Określa czynniki szkodliwe i niebezpieczne w pracy dekarza
2 Tworzy warunki bezpiecznej i higienicznej pracy
3 Przewiduje zagrożenia wynikające z pracy na wysokości
4 Przestrzega zasad bezpiecznej pracy podczas wykonywania robót dekarskich
5 Poczuwa się do odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych
6 Dobiera i stosuje odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
7 Eliminuje zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania pokryć dachowych
8 Użytkuje sprzęt, narzędzia i maszyny do wykonywania robot dekarskich zgodnie z zasadami eksploatacji
9 Udziela pomocy poszkodowanym przy pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Podzielność uwagi
2 Uzdolnienia manualne
3 Zdolność koncentracji
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Uzdolnienia techniczne
6 Rozumowanie logiczne
7 Myślenie twórcze
8 Zdolność koncentracji i uwagi
Cechy osobowości
1 Odpowiedzialność
2 Spostrzegawczość
3 Zdyscyplinowanie
4 Dokładność
5 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
6 Zrównoważenie emocjonalne
7 Odwaga
8 Odporność emocjonalna
9 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
Sprawności sensomotoryczne
1 Rozróżnianie barw
2 Pełna koordynacja ruchowa
3 Widzenie o zmroku
4 Ostrość widzenia
5 Dobry stan zdrowia
6 Ogólna sprawność psychofizyczna
7 Zręczność rąk
8 Odporność organizmu na zmienne warunki atmosferyczne
9 Brak lęku wysokości
10 Brak alergii na substancje chemiczne
11 Zmysł równowagi i szybki refleks