Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Technik drogownictwa

Kod zawodu: 311206
Data modyfikacji: 2010-03-04 12:10:47

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie dokumentacji technicznej
A-2 Określanie właściwości materiałów do robót drogowych i prawidłowego ich stosowania
A-3 Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych
A-4 Klasyfikowanie gruntów budowlanych, analizowanie ich właściwości i określanie zastosowania do celów drogownictwa
A-5 Projektowanie nieskomplikowanych elementów i obiektów drogowych
A-6 Wykonywanie różnego rodzaju robót drogowych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania
A-7 Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów na roboty drogowe, rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót drogowych oraz dokonywanie rozliczeń z inwestorem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie różnego typu robót drogowych w tym remontowych i modernizacyjnych
B-2 Organizowanie i zagospodarowanie placu budowy
B-3 Eksploatacja i utrzymanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie robotami drogowymi z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska
C-2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości oraz ocena przydatności do zastosowania materiałów budowlanych
D-2 Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania robót drogowych