Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Transport
Obszar zawodowy: Technik drogownictwa

Kod zawodu: 311206

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie dokumentacji technicznej
A-2 Określanie właściwości materiałów do robót drogowych i prawidłowego ich stosowania
A-3 Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych
A-4 Klasyfikowanie gruntów budowlanych, analizowanie ich właściwości i określanie zastosowania do celów drogownictwa
A-5 Projektowanie nieskomplikowanych elementów i obiektów drogowych
A-6 Wykonywanie różnego rodzaju robót drogowych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania
A-7 Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów na roboty drogowe, rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót drogowych oraz dokonywanie rozliczeń z inwestorem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie różnego typu robót drogowych w tym remontowych i modernizacyjnych
B-2 Organizowanie i zagospodarowanie placu budowy
B-3 Eksploatacja i utrzymanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie robotami drogowymi z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska
C-2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości oraz ocena przydatności do zastosowania materiałów budowlanych
D-2 Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania robót drogowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie dokumentacji technicznej
Lp. umiejętności
1 Sporządza dokumentację związaną z rozpoczęciem i prowadzeniem robót drogowych oraz eksploatacją obiektów drogowych
2 Sporządza rysunki techniczne oraz szkice elementów konstrukcji budowlanych, dróg i drogowych budowli inżynierskich
3 Czyta i analizuje dokumentację techniczną: projektową, kosztorysową, powykonawczą obiektów drogowych
4 Korzysta z katalogów elementów, wyrobów oraz gotowych obiektów drogowych oraz inżynierskich
5 Sporządza dokumentację inwentaryzacyjną
6 Prowadzi dokumentację robót drogowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie właściwości materiałów do robót drogowych i prawidłowego ich stosowania
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia poszczególne materiały do robót drogowych
2 Określa zastosowania poszczególnych materiałów do robót drogowych z uwzględnieniem ich cech technicznych oraz przydatności do stosowania
3 Określa i stosuje zasady wykonywania kontrolnych badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów do robót drogowych oraz interpretuje wyniki tych badań
4 Określa i stosuje zasady magazynowania, przechowywania i składowania poszczególnych materiałów budowlanych

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót drogowych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje prace pomiarowe w terenie związane z rozpoczęciem oraz prowadzeniem robót drogowych: tyczenie, niwelowanie, pomiary sytuacyjno-wysokościowe
2 Wykonuje obmiary robót

Zadanie zawodowe: A-4:
Klasyfikowanie gruntów budowlanych, analizowanie ich właściwości i określanie zastosowania do celów drogownictwa
Lp. umiejętności
1 Określa i rozpoznaje rodzaje gruntów
2 Określa przydatność gruntów do posadowienia obiektu drogowego lub inżynierskiego
3 Czyta i analizuje dokumentację geotechniczną
4 Analizuje warunki gruntowe i wodne terenu przeznaczonego pod budowę dróg i obiektów drogowych oraz inżynierskich
5 Współpracuje ze służbami geotechnicznymi: geologiem, geodetą

Zadanie zawodowe: A-5:
Projektowanie nieskomplikowanych elementów i obiektów drogowych
Lp. umiejętności
1 Interpretuje podstawowe zjawiska i prawa z zakresu mechaniki budowli, materiałoznawstwa, technologii budowlanej
2 Wykonuje obliczenia statyczne nieskomplikowanych elementów budowlanych
3 Wykonuje obliczenia wytrzymałościowe nieskomplikowanych elementów budowlanych
4 Projektuje nieskomplikowane drogowe budowle inżynierskie
5 Projektuje nieskomplikowane odcinki dróg
6 Sporządza rysunki techniczne elementów i obiektów
7 Sporządza wykazy materiałów i elementów
8 Sporządza projekty zagospodarowania terenu
9 Korzysta z katalogów elementów i obiektów drogowych oraz inżynierskich

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie różnego rodzaju robót drogowych przy zastosowaniu optymalnych technologii wykonania
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaje obiektów drogowych z uwzględnieniem ich konstrukcji, przeznaczenia oraz technologii wykonania
2 Rozpoznaje różne technologie wykonywania budowlanych robót drogowych oraz wskazuje ich zastosowania.
3 Klasyfikuje elementy dróg i nawierzchni drogowych
4 Dobiera elementy nawierzchni do określonego typu drogi
5 Dobiera urządzenia odwadniające
6 Określa i stosuje zasady wykonywania robót: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich
7 Określa i stosuje zasady wykonywania dróg, przejazdów drogowych oraz ich odwodnienia
8 Określa i stosuje zasady wykonywania drogowych obiektów inżynierskich
9 Określa i stosuje zasady wykonywania robót remontowych i rozbiórkowych odcinków dróg oraz obiektów drogowych
10 Określa i stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska związane z wykonywaniem poszczególnych robót drogowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Ustalanie norm pracy, wykonywanie kalkulacji robót, kosztorysów na roboty drogowe, rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny dla różnych robót drogowych oraz dokonywanie rozliczeń z inwestorem
Lp. umiejętności
1 Sporządza zestawienia materiałów i elementów
2 Określa nakłady rzeczowe potrzebne do wykonania poszczególnych rodzajów robót
3 Normuje roboty budowlane i drogowe
4 Sporządza przedmiary i obmiary robót
5 Sporządza kosztorysy na roboty budowlane i drogowe
6 Sporządza kalkulacje kosztów
7 Oblicza wynagrodzenie za wykonaną pracę brygad roboczych oraz poszczególnych pracowników
8 Dokonuje rozliczeń materiałów oraz pracy sprzętu
9 Analizuje prawidłowość prowadzonej gospodarki materiałowej i sprzętowej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie różnego typu robót drogowych w tym remontowych i modernizacyjnych
Lp. umiejętności
1 Organizuje poszczególne stanowiska pracy zgodnie z wymogami technologicznymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ergonomii
2 Organizuje zespoły robocze do wykonania poszczególnych robót
3 Organizuje i nadzoruje prowadzenie robót: ziemnych, fundamentowych, betoniarskich, zbrojarskich
4 Organizuje i nadzoruje prowadzenie robót drogowych
5 Organizuje i nadzoruje prowadzenie robót remontowych i modernizacyjnych
6 Prowadzi prawidłową gospodarkę materiałową i sprzętową w procesie budowlanym
7 Koordynuje różnego rodzaju roboty
8 Sporządza zapotrzebowania i rozliczenia materiałowe
9 Dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia potrzebne do wykonania poszczególnych robót drogowych
10 Sporządza harmonogramy robót, harmonogramy pracy sprzętu i projekty organizacji robót
11 Organizuje i nadzoruje magazynowanie i składowanie materiałów, narzędzi i sprzętu
12 Określa, stosuje zasady i nadzoruje stosowanie i dobór odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odpowiednich dla poszczególnych rodzajów robót budowlanych i drogowych
13 Stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa pracy
14 Stosuje procedury udzielania pomocy przedlekarskiej

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i zagospodarowanie placu budowy
Lp. umiejętności
1 Organizuje plac budowy oraz zaplecze socjalno-bytowe
2 Likwiduje poszczególne stanowiska pracy oraz plac budowy
3 Organizuje i nadzoruje transport na placu budowy zgodnie z zasadami bhp, ppoż. i ochrony środowiska
4 Organizuje i nadzoruje magazynowanie i składowanie materiałów i wyrobów na placu budowy
5 Stosuje przepisy bhp, ppoż. i ochrony środowiska związane z organizacją placu budowy

Zadanie zawodowe: B-3:
Eksploatacja i utrzymanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
Lp. umiejętności
1 Sporządza dokumenty związane z utrzymaniem obiektów drogowych
2 Przeprowadza kontrolne badania dróg i obiektów drogowych
3 Przeprowadza pomiary ruchu drogowego
4 Prowadzi ewidencję dróg i drogowych obiektów inżynierskich
5 Kontroluje stan nawierzchni kołowej
6 Określa zakres i rodzaj robót naprawczych
7 Określa zakres robót konserwacyjnych
8 Sporządza dokumenty związane rozpoczęciem, prowadzeniem i odbiorem robót remontowych i rozbiórkowych
9 Kalkuluje roboty remontowe i konserwacyjne
10 Sporządza umowy na roboty remontowe i konserwacyjne

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie robotami drogowymi z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Prowadzi roboty związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem dróg i drogowych budowli inżynierskich
2 Określa zakres robót dla poszczególnych zespołów roboczych
3 Współpracuje z poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego
4 Współpracuje z organami nadzoru budowlanego
5 Kieruje pracą zespołu roboczego
6 Dozoruje pracę maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznaje ich stan techniczny
7 Określa i stosuje zasady organizacji przetargów i uczestniczy w nich
8 Sporządza umowy na roboty budowlane i drogowe

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Określa i stosuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej
2 Sporządza dokumenty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej
3 Sporządza dokumenty związane z prowadzoną działalnością: gospodarczą dokumenty rozliczeniowe, związane z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniowe itp.
4 Sporządza oferty i dokumentację przetargową

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości oraz ocena przydatności do zastosowania materiałów budowlanych
Lp. umiejętności
1 Określa cechy fizyczne i techniczne materiałów budowlanych do robót drogowych
2 Określa zastosowanie poszczególnych materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich cech technicznych
3 Określa przydatność do zastosowania materiałów budowlanych na podstawie badań doraźnych i laboratoryjnych oraz atestów i świadectw dopuszczenia do stosowania
4 Wykonuje doraźne badania materiałów budowlanych
5 Określa i stosuje zasady wykonywania kontrolnych badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów budowlanych oraz interpretuje wyniki tych badań
6 Korzysta z norm, instrukcji i poradników dotyczących badań doraźnych oraz laboratoryjnych materiałów budowlanych do robót drogowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania robót drogowych
Lp. umiejętności
1 Określa wymagania stawiane obiektom drogowym w zakresie bezpieczeństwa, jakości i estetyki wykonania
2 Dokonuje odbioru robót budowlanych i drogowych
3 Określa rolę i zadania poszczególnych ogniw nadzoru budowlanego
4 Dokonuje kontroli wykonania i stanu zachowania dróg i obiektów drogowych
5 Określa i stosuje zasady zabezpieczania poszczególnych faz realizacji robót


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Podzielność uwagi
2 Spostrzegawczość
3 Uzdolnienia techniczne
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Zdolności manualne
6 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Odporność na stres, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych
3 Odpowiedzialność
4 Samokontrola
5 Umiejętność kierowania grupą
6 Umiejętność współpracy i współdziałania
7 Wytrwałość, cierpliwość, sumienność
8 Zainteresowania techniczne
9 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Odporność na wpływ długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych
4 Ostrość wzroku
5 Szybki refleks
6 Widzenie o zmroku
7 Widzenie stereoskopowe
8 Zmysł równowagi
9 Zręczność rąk