Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Glazurnik

Kod zawodu: 713201
Data modyfikacji: 2010-03-04 11:55:10

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie okładzin ściennych z płytek (ceramicznych, kamiennych, szklanych, z tworzyw sztucznych)
A-2 Naprawy i remonty okładzin ściennych z płytek
A-3 Wykonywanie okładzin z płytek o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących
A-4 Wykonywanie, naprawianie i remontowanie posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z różnego rodzaju płytek
A-5 Wykonywanie mozaik artystycznych z płytek
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania, naprawiania i remontowania okładzin ściennych z różnego rodzaju płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
B-2 Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania, naprawiania i remontowania posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
B-3 Sporządzanie umów, kalkulacji, kosztorysów robót okładzinowych i posadzkarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz klientami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości materiałów oraz jakości i poprawności wykonanej pracy