Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Glazurnik

Kod zawodu: 713201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie okładzin ściennych z płytek (ceramicznych, kamiennych, szklanych, z tworzyw sztucznych)
A-2 Naprawy i remonty okładzin ściennych z płytek
A-3 Wykonywanie okładzin z płytek o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących
A-4 Wykonywanie, naprawianie i remontowanie posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z różnego rodzaju płytek
A-5 Wykonywanie mozaik artystycznych z płytek
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania, naprawiania i remontowania okładzin ściennych z różnego rodzaju płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
B-2 Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania, naprawiania i remontowania posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
B-3 Sporządzanie umów, kalkulacji, kosztorysów robót okładzinowych i posadzkarskich
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz klientami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości materiałów oraz jakości i poprawności wykonanej pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie okładzin ściennych z płytek (ceramicznych, kamiennych, szklanych, z tworzyw sztucznych)
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania rodzaju, kolorystyki, układu, wymiarów, sposobu mocowania okładzin i zakresu robót okładzinowych oraz stosowanych materiałów,
2 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do wykonania okładzin i podłoży pod nie, określa ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonani
3 Rozpoznaje i dobiera technologie przygotowania podłoża w zależności od jego rodzaju, zakresu prac i miejsca ułożenia okładziny
4 Rozpoznaje, dobiera i stosuje technologie układania płytek okładzinowych, w zależności od ich rodzaju, wielkości i miejsca ułożenia okładziny
5 Posługuje się narzędziami i sprzętem oraz przyrządami pomiarowymi przy wykonywaniu robót okładzinowych
6 Przygotowuje płytki do wykonania robót: sortuje według wzorów, odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, kształtu, wymiarów, przycina i wycina w nich otwory, szlifuje krawędzie
7 Przygotowuje zaprawy, kleje, substancje gruntujące i uszczelniające oraz masy spoinujące, zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
8 Przygotowuje listwy wykończeniowe i dylatacyjne
9 Rozróżnia rusztowania stosowane do wykonywania okładzin oraz bezpiecznie je eksploatuje
10 Przygotowuje podłoża pod ułożenie płytek okładzinowych
11 Wykonuje zabezpieczenia przeciwwilgociowe na ścianie, w miejscach narażonych na zawilgocenie
12 Wykonuje elementy podłoża pod wykładziny: muruje ekrany wannowe, osadza konstrukcje półek montuje stelaże i płyty kartonowo - gipsowe
13 Ustala lico okładziny i obszar jej ułożenia
14 Wykonuje okładziny z różnych rodzajów płytek na ścianach o powierzchniach płaskich, wypukłych lub wklęsłych, z uwzględnieniem kryteriów jakościowych, zgodnie z wymogami bhp, ochrony
15 Wykonuje cokoliki, okładziny filarów, kolumn i podokienników
16 Formuje spoiny pomiędzy płytkami i wypełnia je masą spoinową
17 Montuje listwy dylatacyjne i wykończeniowe
18 Czyści i zabezpiecza masy spoinowe w spoinach, czyści powierzchnię okładziny, wypełnia spoiny masami uszczelniającymi
19 Wykonuje mocowanie wyposażenia na okładzinach
20 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót okładzinowych
21 Korzysta z różnych źródeł informacji przy wykonywaniu okładzin z płytek (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne)

Zadanie zawodowe: A-2:
Naprawy i remonty okładzin ściennych z płytek
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan techniczny okładziny i podłoża, na jakim jest ułożona oraz określa zakres i rodzaj prac naprawczych i remontowych
2 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do napraw i remontów okładzin i podłoży pod nie, rozróżnia ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność d
3 Przygotowuje materiały do wykonania robót naprawczych i remontowych podłoża: zaprawy tynkarskie, wyrównujące, kity, roztwory, substancje gruntujące i uszczelniające, zgodnie
4 Przygotowuje materiały do wykonania robót naprawczych i remontowych okładziny: dobiera odpowiednie płytki, przycina je do wymaganych wymiarów, szlifuje krawędzie, wycina otwory
5 Usuwa przeznaczone do wymiany lub zniszczone płytki okładzinowe
6 Usuwa podłoża zniszczone i niezapewniające przyczepności okładziny
7 Usuwa materiał z rozbiórki i naprawy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
8 Oczyszcza i przygotowuje podłoże pod nową okładzinę
9 Uzupełnia, naprawia lub wykonuje zabezpieczenia przeciwwilgociowe na ścianach
10 Uzupełnia brakujące płytki okładzinowe lub układa nową okładzinę
11 Formuje spoiny pomiędzy płytkami i wypełnia je lub uzupełnia masą spoinową
12 Montuje listwy dylatacyjne i wykończeniowe
13 Czyści i zabezpiecza masy spoinowe w spoinach, czyści powierzchnię okładziny, wypełnia spoiny masami uszczelniającymi
14 Wykonuje wykończenie powierzchni okładziny: formuje lub uzupełnia spoiny pomiędzy płytkami, montuje listwy dylatacyjne i wykończeniowe, czyści i zabezpiecza masy spoinowe, czyści powierz
15 Demontuje i montuje elementy wyposażenia ścian: lustra, wieszaki, mydelniczki i półeczki ceramiczne
16 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót okładzinowych
17 Korzysta z różnych źródeł informacji przy naprawach i remontach okładzin z płytek (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne)

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie okładzin z płytek o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje materiały przeznaczone na okładziny o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących, określa ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do
2 Posługuje się projektem budowlanym, w zakresie odczytywania rodzaju i zakresu robót okładzinowych oraz stosowanych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn, w pomieszczeniach o szczegó
3 Rozpoznaje i dobiera technologie układania płytek przeznaczonych na okładziny o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących
4 Posługuje się narzędziami i sprzętem oraz przyrządami pomiarowym przy wykonywaniu robót okładzinowych
5 Przygotowuje płytki do wykonania robót: sortuje według wzorów, odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, kształtu, wymiarów oraz odporności na działanie czynników niszczących, przycina je i wycina w nic
6 Przygotowuje zaprawy, kleje, substancje gruntujące i uszczelniające oraz masy spoinujące o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących, zgodnie z instrukcją producenta
7 Przygotowuje listwy wykończeniowe i dylatacyjne
8 Rozróżnia rusztowania stosowane do wykonywania okładzin oraz bezpiecznie je eksploatuje
9 Przygotowuje podłoża pod ułożenie płytek okładzinowych
10 Wykonuje zabezpieczenia przeciwwilgociowe podłoża
11 Wykonuje okładziny o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących, z różnych rodzajów płytek, na ścianach lub innych elementach budowlanych (ciągi technologiczne, koryta),
12 Wykonuje wykończenie powierzchni okładziny: formuje spoiny pomiędzy płytkami, montuje listwy dylatacyjne i wykończeniowe, czyści i zabezpiecza masy spoinowe, czyści powierzchnie okładziny, wypełnia sz
13 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót okładzinowych
14 Korzysta z różnych źródeł informacji przy wykonywaniu okładzin z płytek o podwyższonej odporności na działanie czynników niszczących (normy, instrukcje, receptury, wymagania techniczne)

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie, naprawianie i remontowanie posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z różnego rodzaju płytek
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem budowlanym w zakresie odczytywania rodzaju i zakresu robót posadzkowych, materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn
2 Rozpoznaje materiały budowlane, a w szczególności materiały do wykonywania posadzek z płytek, określa ich podstawowe cechy techniczne, wskazuje zastosowania oraz określa przydatność do wykonania okreś
3 Rozpoznaje technologie układania płytek posadzkowych, w zależności od ich rodzaju i miejsca układania
4 Posługuje się narzędziami i sprzętem oraz przyrządami pomiarowymi przy wykonywaniu robót posadzkowych z płytek
5 Przygotowuje zaprawy, kleje, substancje wyrównujące, gruntujące i uszczelniające oraz masy spoinujące, zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
6 Sortuje płytki posadzkowe według wzorów, odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, kształtu, wymiarów, przycina płytki, szlifuje krawędzie płytek
7 Wyznacza obszar układania posadzki
8 Przygotowuje i wyrównuje podłoża pod ułożenie płytek posadzkowych
9 Wykonuje izolacje podłoża pod posadzki
10 Wyznacza lico posadzki
11 Wykonuje posadzki z różnych rodzajów płytek, z uwzględnieniem kryteriów jakościowych, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
12 Wykonuje okładziny z płytek schodów i pochylni
13 Formuje spoiny pomiędzy płytkami
14 Montuje listwy dylatacyjne i wykończeniowe i przyścienne
15 Wypełnia spoiny pomiędzy płytkami masą spoinową
16 Czyści i zabezpiecza masy spoinowe, czyści powierzchnię okładziny, wypełnia szczeliny uszczelniaczem
17 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne w zakresie niezbędnym do wykonania robót posadzkowych
18 Wykonuje naprawy i remonty posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z płytek
19 Korzysta z różnych źródeł informacji przy wykonywaniu posadzek z płytek (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne)

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie mozaik artystycznych z płytek
Lp. umiejętności
1 Posługuje się projektem mozaiki w zakresie odczytywania rodzaju i zakresu robót, kolorystyki, układu, wymiarów mozaiki, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn oraz sposobu mocow
2 Posługuje się narzędziami i sprzętem oraz przyrządami pomiarowymi przy wykonywaniu robót okładzinowych
3 Przygotowuje zaprawy, kleje, substancje wyrównujące, gruntujące i uszczelniające oraz masy spoinujące, zgodnie z recepturą lub instrukcją producenta
4 Sortuje elementy mozaiki według wzorów, odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, kształtu, wymiarów
5 Rozróżnia rusztowania stosowane do wykonywania okładzin oraz bezpiecznie je eksploatuje
6 Przygotowuje podłoża pod ułożenie elementów mozaiki
7 Nanosi na przygotowane podłoże rysunek mozaiki
8 Wykonuje mozaikę, zgodnie z projektem mozaiki, z uwzględnieniem kryteriów jakościowych, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
9 Wykańcza powierzchnię mozaiki: formuje spoiny pomiędzy elementami, wypełnia je, czyści i zabezpiecza masy spoinowe, czyści powierzchnię mozaiki
10 Korzysta z różnych źródeł informacji przy wykonywaniu mozaik artystycznych (normy, instrukcje, receptury, przepisy, wymagania techniczne).

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania, naprawiania i remontowania okładzin ściennych z różnego rodzaju płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
Lp. umiejętności
1 Analizuje projekt i planuje wykonanie okładziny, rozplanowuje płytki na powierzchni ściany z uwzględnieniem zasad kompozycji
2 Organizuje stanowisko pracy do robót okładzinowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
3 Dobiera materiały do wykonania określonych robót okładzinowych, oblicza ich potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowanie na materiały
4 Dobiera, przygotowuje do pracy, konserwuje i zabezpiecza narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania okładzin z płytek
5 Stosuje zasady transportu, magazynowania, przechowywania i składowania materiałów do robót okładzinowych
6 Bezpiecznie pracuje na rusztowaniach
7 Stosuje zasady wykonywania rozbiórek okładzin oraz usuwania materiału z rozbiórki
8 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót okładzinowych
9 Stosuje właściwą organizację pracy, zapewniającą szybkość i jakość pracy
10 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska i procesu pracy wykonywania, naprawiania i remontowania posadzek oraz okładzin schodów i pochylni z płytek, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
Lp. umiejętności
1 Analizuje projekt i planuje wykonanie posadzki, rozplanowuje płytki na powierzchni z uwzględnieniem zasad kompozycji
2 Organizuje stanowisko pracy do wykonania posadzki z płytek, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz zasadami ergonomii
3 Dobiera materiały do wykonania określonych posadzek, oblicza ich potrzebną ilość, sporządza zapotrzebowania na materiały
4 Stosuje zasady transportu, magazynowania, przechowywania i składowania materiałów do robót posadzkarskich
5 Stosuje zasady wykonywania rozbiórek posadzek oraz usuwania materiałów z rozbiórki
6 Dobiera odpowiednią odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej do wykonywanych robót posadzkarskich
7 Stosuje właściwą organizację pracy, zapewniającą szybkość i jakość pracy
8 Likwiduje stanowisko pracy, zagospodarowuje odpady, sporządza rozliczenia materiałowe
9 Dobiera, przygotowuje do pracy, konserwuje i zabezpiecza narzędzia, urządzenia oraz przyrządy pomiarowe do wykonania posadzek

Zadanie zawodowe: B-3:
Sporządzanie umów, kalkulacji, kosztorysów robót okładzinowych i posadzkarskich
Lp. umiejętności
1 Analizuje proces pracy, określa zakres pracy, dostrzega jego uwarunkowania
2 Dokonuje przedmiarów i obmiarów robót
3 Identyfikuje potrzebne materiały, narzędzia i sprzęt
4 Sporządza umowy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą
5 Sporządza kalkulacje kosztów pracy
6 Wykonuje kosztorysy robót okładzinowych i posadzkarskich

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z zespołem roboczym, kierownictwem budowy oraz klientami
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z współpracownikami w zespole roboczym
2 Współpracuje z kierownictwem robót
3 Komunikuje się z klientami, uwzględnia ich oczekiwania dotyczące wykonania okładzin i posadzek
4 W zrozumiały i jednoznaczny sposób formułuje wypowiedzi dotyczące procesu pracy
5 Negocjuje warunki pracy
6 Stosuje się do przepisów prawa pracy i wypełnia obowiązki pracownicze
7 Stosuje procedury udzielania pomocy przedlekarskiej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości materiałów oraz jakości i poprawności wykonanej pracy
Lp. umiejętności
1 Wskazuje i stosuje normy, przepisy, warunki techniczne wykonywania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych oraz przewiduje skutki ich nieprzestrzegania
2 Dokonuje oceny estetyki, jakości i prawidłowości wykonywanych robót przygotowawczych, okładzinowych i posadzkowych
3 Ocenia jakość i przydatność materiałów, półfabrykatów i wyrobów do robót okładzinowych i posadzkowych i porównuje ją z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej
4 Podejmuje decyzje o sposobie wykorzystania materiałów, półfabrykatów i wyrobów do wykonywania okładzin i posadzek z płytek


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolność koncentracji uwagi
2 Uzdolnienia techniczne
3 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna
4 Poczucie piękna i estetyki
5 Zdolność szybkiego podejmowania decyzji
6 Dobra pamięć
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
9 Podzielność uwagi
10 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Zrównoważenie emocjonalne
2 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
3 Dokładność
4 Cierpliwość
5 Samodzielność
6 Elastyczność i otwartość na zmiany
7 Empatia
8 Inicjatywność
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Widzenie stereoskopowe
4 Zmysł równowagi
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Szybki refleks
7 Zręczność rąk
8 Brak lęku przed wysokością
9 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
10 Spostrzegawczość