Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Malarz-tapeciarz

Kod zawodu: 714103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną.
A-2 Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie
A-3 Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod tapetowanie
A-4 Wykonywanie prostych robót tynkarskich
A-5 Malowanie farbami wodnymi różnych rodzajów podłoży
A-6 Malowanie olejne powierzchni drewnianych, metalowych i tynkowych
A-7 Lakierowanie i emaliowanie powierzchni drewnianych tynkowych i metalowych
A-8 Malowanie antykorozyjne elementów i urządzeń metalowych
A-9 Tapetowanie oraz wykańczanie powierzchni wytapetowanych
A-10 Dekoracyjna obróbka powierzchni powłok malarskich
A-11 Malowanie elementów stolarki budowlanej
A-12 Rozliczanie robót malarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie robót malarskich zgodnie z dokumentacją
B-2 Organizowanie stanowiska pracy malarza zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środow
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole wykonawczym
C-2 Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy jako malarz-tapeciarz
C-3 Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jako malarz-tapeciarz
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości materiałów malarskich i tapeciarskich
D-2 Przeprowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Posługiwanie się dokumentacją techniczną.
Lp. umiejętności
1 Ustala na podstawie rysunków i planów malowania lub tapetowania ilość i rodzaj potrzebnych materiałów
2 Ustala na podstawie rysunków i planów malowania lub tapetowania zakres robót do wykonania
3 Ustala na podstawie dokumentacji technicznej (rysunków i planów malowania lub tapetowania) kolejność robót
4 Ustala na podstawie rysunków i planów malowania lub tapetowania potrzebne do wykonania prac narzędzia, sprzęt i maszyny
5 Sporządza obmiar wykonawczy po ukończeniu robót
6 Wykonuje ornament na podstawie dokumentacji rysunkowej
7 Wykonuje napis zgodnie z dokumentacją
8 Projektuje napis na tablicę informacyjną
9 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne istniejących budynków

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaj i stan podłoża
2 Dobiera narzędzia do przygotowania podłoża
3 Dobiera mieszanki gruntujące w zależności od techniki malarskiej
4 Gruntuje podłoża tynkowane, drewniane, metalowe, betonowe itp.
5 Usuwa stare powłoki malarskie w pomieszczeniach remontowanych

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod tapetowanie
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan podłoża pod tapetowanie
2 Dobiera narzędzia do przygotowania podłoża
3 Gruntuje podłoże każdego rodzaju pod tapetowanie

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie prostych robót tynkarskich
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaj podłoża
2 Przygotowuje zaprawy tynkarskie
3 Naprawia uszkodzenia tynków cementowych i wapiennych (wykonuje tynki cementowe i wapienne)
4 Zaciera i wygładza powierzchnię tynku
5 Naprawia podłoże z gipsu
6 Przygotowuje gładź gipsową
7 Wykonuje gładzie gipsowe
8 Wygładza papierem ściernym o odpowiednim granulacje tynki gipsowe
9 Gruntuje przygotowane podłoża

Zadanie zawodowe: A-5:
Malowanie farbami wodnymi różnych rodzajów podłoży
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do malowania wapiennego, klejowego, krzemianowego, emulsyjnego
2 Dobiera materiały do przygotowania farb wodnych w zależności od techniki malarskiej
3 Przygotowuje farbę o odpowiedniej gęstości i barwie
4 Wykonuje powłokę farbą za pomocą pędzla
5 Wykonuje powłokę aparatem natryskowym z napędem ręcznym
6 Wykonuje powłokę aparatem natryskowym z napędem mechanicznym

Zadanie zawodowe: A-6:
Malowanie olejne powierzchni drewnianych, metalowych i tynkowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do malowania olejnego
2 Przygotowuje farbę olejną o odpowiedniej gęstości i barwie
3 Wykonuje powłokę olejną na mat
4 Wykonuje powłokę olejną na połysk
5 Wykonuje powłokę olejną za pomocą pędzla lub wałka malarskiego
6 Wykonuje powłokę olejną aparatem do natrysku mechanicznego

Zadanie zawodowe: A-7:
Lakierowanie i emaliowanie powierzchni drewnianych tynkowych i metalowych
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do lakierowania
2 Dobiera lakier do rodzaju podłoża
3 Nakłada warstwy lakieru za pomocą pędzla
4 Nakłada warstwy lakieru przez zanurzanie
5 Nakłada warstwy lakieru przez powlekanie
6 Szlifuje i wykonuje następne warstwy

Zadanie zawodowe: A-8:
Malowanie antykorozyjne elementów i urządzeń metalowych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i ocenia powierzchnię elementów
2 Czyści elementy stalowe
3 Dobiera farbę podkładową i wierzchnią
4 Nakłada powłoki malarskie za pomocą pędzla
5 Nakłada powłoki malarskie za pomocą urządzeń mechanicznych
6 Nakłada powłoki metaliczne przez natryskiwanie
7 Nakłada powłoki metaliczne przez zanurzenie

Zadanie zawodowe: A-9:
Tapetowanie oraz wykańczanie powierzchni wytapetowanych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje narzędzia do tapetowania
2 Przygotowuje odcinki tapet zgodnie z zaleceniami zlecającego
3 Dobiera w zależności od rodzaju tapety klej oraz sporządza o odpowiedniej konsystencji masę klejową
4 Przykleja tapety do podłoża
5 Wykańcza powierzchnie wytapetowane paskami i listewkami
6 Wykleja naroża
7 Mocuje listwy przypodłogowe

Zadanie zawodowe: A-10:
Dekoracyjna obróbka powierzchni powłok malarskich
Lp. umiejętności
1 Wykonuje nakrapianie pędzlem lub pistoletem
2 Zdobi powłoki za pomocą wałka gumowego
3 Zdobi powłoki za pomocą wzornika
4 Wykonuje fakturowanie powierzchni za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi

Zadanie zawodowe: A-11:
Malowanie elementów stolarki budowlanej
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do malowania stolarki budowlanej
2 Przygotowuje powierzchnię do malowania
3 Maluje stolarkę budowlaną

Zadanie zawodowe: A-12:
Rozliczanie robót malarskich
Lp. umiejętności
1 Określa zapotrzebowanie materiałów
2 Sporządza obmiar wykonawczy po ukończeniu robót
3 Wykonuje pomiary inwentaryzacyjne istniejących budynków

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie robót malarskich zgodnie z dokumentacją
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres robót malarskich
2 Ustala kolejność prac i poszczególnych czynności
3 Dobiera metodę malowania
4 Sporządza wykaz niezbędnych materiałów, sprzętu i narzędzi
5 Wykonuje niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy malarza zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środow
Lp. umiejętności
1 Gromadzi i rozmieszcza na stanowisku pracy materiały, narzędzia i sprzęt , zgodnie z zasadami bhp i ochrony przeciwpożarowej
2 Utrzymuje porządek na stanowisku pracy
3 Sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń
4 Dobiera odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej
5 Stosuje zasady bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole wykonawczym
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady pracy w zespole
2 Podporządkowuje się poleceniom przełożonych
3 Interpretuje prawa i obowiązki pracodawcy
4 Podejmuje decyzje związane z pracą w brygadzie malarskiej

Zadanie zawodowe: C-2:
Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy jako malarz-tapeciarz
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy
3 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem
4 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem

Zadanie zawodowe: C-3:
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jako malarz-tapeciarz
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy
3 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji oraz podejmowaniem działalności gospodarczej
4 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości materiałów malarskich i tapeciarskich
Lp. umiejętności
1 Kontroluje okres gwarancji jakości materiałów w postaci gotowej dostosowania
2 Kontroluje konsystencję farby
3 Ocenia wzrokowo jakość tapety

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót
Lp. umiejętności
1 Kontroluje jakość przygotowanego podłoża
2 Kontroluje ścieralność i barwę powłok malarskich
3 Ocenia linie styku różnych barw
4 Kontroluje jakość powierzchni wytapetowanych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
3 Koncentracja uwagi
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia techniczne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Cechy osobowości
1 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
2 Odporność emocjonalna
3 Odpowiedzialność
4 Samodzielność
5 Samokontrola
6 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Umiejętność planowania
8 Umiejętność podejmowania trafnych decyzji
9 Umiejętność podporządkowania się
10 Umiejętność postępowania z ludźmi
11 Umiejętność współdziałania
12 Wytrwałość i cierpliwość
13 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
14 Zamiłowanie do dokładności i porządku
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Koordynacja wzrokowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Powonienie
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Zmysł równowagi
10 Zręczność kończyn górnych