Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Parkieciarz

Kod zawodu: 713202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn
A-2 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót parkieciarskich
A-3 Wykonywanie izolacji i podkładów pod posadzki drewniane
A-4 Wyznaczanie rysunków ornamentów
A-5 Przygotowanie klejów, kitów lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg
A-6 Dobieranie desek, mozaiki, parkietu o odpowiednich wzorach i kolorach, wymiarze, dopasowanie, przycinanie i szlifowanie
A-7 Układanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych na kleje, lepiki, kity i masy plastyczne oraz mocowanie listew wykończeniowych i konserwacja posadzek
A-8 Naprawianie podłóg i parkietów
A-9 Wykonywanie boazerii
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót parkieciarskich
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-3 Organizacja stanowiska składowania materiałów do robót parkieciarskich
B-4 Organizacja transportu materiałów do robót parkieciarskich na placu budowy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót parkieciarskich oraz pokrewnych
C-2 Działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót parkieciarskich
D-2 Odbiór robót parkieciarskich wykonanych przez podległych pracowników

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn
Lp. umiejętności
1 Dobiera dokumentację potrzebną do wykonania robót parkieciarskich
2 Określa miejsce pracy i zakres robót parkieciarskich
3 Określa sposób wykończenia powierzchni posadzek
4 Korzysta z instrukcji, atestów i świadectw ITB
5 Czyta opis techniczny dotyczący robót parkieciarskich
6 Czyta projekt architektoniczny i konstrukcyjny w zakresie robót parkieciarskich
7 Czyta rysunki robocze dotyczące zakresu robót parkieciarskich

Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót parkieciarskich
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i sprzęt do robót parkieciarskich
2 Posługuje się narzędziami i sprzętem zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bhp
3 Czyści i konserwuje narzędzia i sprzęt do robót parkieciarskich

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie izolacji i podkładów pod posadzki drewniane
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do wykonywania izolacji
2 Układa izolacje na przygotowanym podłożu
3 Sprawdza poprawność wykonania izolacji
4 Ustala położenie górnej powierzchni posadzki
5 Dobiera materiały do wykonania podkładu
6 Wykonuje podkład pod posadzkę metodą wylewaną lub prefabrykowaną

Zadanie zawodowe: A-4:
Wyznaczanie rysunków ornamentów
Lp. umiejętności
1 Ustala wzór ornamentu na podstawie dokumentacji
2 Wyznacza na podkładzie miejsce wykonania ornamentu
3 Dobiera materiały do wykonania ornamentu
4 Wyznacza na podkładzie wzór ornamentu

Zadanie zawodowe: A-5:
Przygotowanie klejów, kitów lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do rodzaju posadzki
2 Odmierza ilości i miesza składniki
3 Przygotowuje kleje, kity, masy itp

Zadanie zawodowe: A-6:
Dobieranie desek, mozaiki, parkietu o odpowiednich wzorach i kolorach, wymiarze, dopasowanie, przycinanie i szlifowanie
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały o odpowiednich wzorach
2 Sprawdza wymiary i ilości materiałów
3 Przycina i dopasowuje poszczególne elementy
4 Szlifuje elementy posadzki

Zadanie zawodowe: A-7:
Układanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych na kleje, lepiki, kity i masy plastyczne oraz mocowanie listew wykończeniowych i konserwacja posadzek
Lp. umiejętności
1 Sprawdza stan pokładu i jego wilgotność
2 Przygotowuje narzędzia do rozłożenia zaprawy lub kleju na podkładzie
3 Powleka zaprawą lub klejem podkład
4 Wykonuje posadzki z deszczułek
5 Wykonuje posadzki z płyt mozaikowych
6 Wykonuje posadzki z desek klejonych warstwowych
7 Wykonuje posadzki z płyt klejonych warstwowych
8 Wykonuje posadzki z desek iglastych
9 Wykonuje posadzki z kostki drewnianej
10 Wykonuje posadzki z paneli podłogowych
11 Przygotowuje listwy przypodłogowe
12 Dobiera materiały do łączenia listew ze ścianą
13 Mocuje listwy przypodłogowe
14 Przygotowuje materiały do konserwacji posadzek
15 Wykonuje konserwacje posadzek

Zadanie zawodowe: A-8:
Naprawianie podłóg i parkietów
Lp. umiejętności
1 Ustala uszkodzenia i zniszczenia posadzek drewnianych
2 Usuwa uszkodzone i zniszczone elementy
3 Sprawdza stan podłoża
4 Uzupełnia i wyrównuje podkład
5 Naprawia uszkodzenia lub zniszczenia

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie boazerii
Lp. umiejętności
1 Rozplanowuje miejsce wykonania boazerii
2 Przygotowuje materiały do wykonania boazerii
3 Sprawdza podłoże i przymocowuje listwy montażowe
4 Mocuje boazerie i kontroluje poprawność montażu
5 Wykańcza boazerie listwami

Zadanie zawodowe: B-1:
Ustalanie zakresu i czasu trwania robót parkieciarskich
Lp. umiejętności
1 Czyta i korzysta z dokumentacji budowy
2 Sporządza harmonogram robót parkieciarskich
3 Wykonuje niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze do robót parkieciarskich
4 Podpisuje umowy na roboty parkieciarskie wykonywane przez siebie

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy
2 Stosuje przepisy bhp na stanowisku pracy parkieciarza
3 Stosuje przepisy bhp na placu budowy
4 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
5 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami p.poż.
6 Przestrzega zasad ochrony środowiska naturalnego
7 Stosuje odzież ochronną i środki ochrony osobistej przy robotach parkieciarskich
8 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia współpracowników

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizacja stanowiska składowania materiałów do robót parkieciarskich
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska składowania deszczułek i materiałów drewnopochodnych oraz innych materiałów budowlanych do robót parkieciarskich
2 Organizuje stanowiska magazynowania materiałów do robót parkieciarskich
3 Określa zapas materiałów w oparciu o normy zużycia i dokumentację
4 Przestrzega zasad bhp i p.poż. przy składowaniu i magazynowaniu materiałów budowlanych do robót parkieciarskich
5 Czyści i konserwuje środki transportu materiałów

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizacja transportu materiałów do robót parkieciarskich na placu budowy
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednie środki transportu do robót parkieciarskich
2 Transportuje materiały w poziomie i pionie
3 Ustala transport indywidualny lub zespołowy
4 Stosuje sprzęt ręczny i urządzenia mechaniczne do transportu materiałów na placu budowy
5 Przestrzega przepisów bhp w transporcie ręcznymi mechanicznym

Zadanie zawodowe: C-1:
Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót parkieciarskich oraz pokrewnych
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza materiały niezbędne do realizacji robót parkieciarskich i pokrewnych
2 Składuje i magazynuje materiały budowlane do robót parkieciarskich z zachowaniem przepisów bhp. i ppoż.
3 Określa ilość materiałów w oparciu o harmonogram i dokumentację
4 Dobiera środki i określa sposób transportu materiałów do robót parkieciarskich
5 Dobiera i instaluje maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji określonych robót parkieciarskich

Zadanie zawodowe: C-2:
Działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań pracownika, pracodawcy
3 Określa potrzeby społeczeństwa w zakresie usług
4 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, zatrudnieniem oraz samozatrudnieniem
5 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót parkieciarskich
Lp. umiejętności
1 Stosuje materiały zgodnie z dokumentacją techniczną
2 Ocenia prawidłowość wykonania powierzchni posadzki
3 Ocenia poprawność ułożonych wzorów i ornamentów zgodnie z dokumentacją
4 Ocenia gładkość równość posadzki
5 Kontroluje zachowanie poziomu i pionu robót parkieciarskich

Zadanie zawodowe: D-2:
Odbiór robót parkieciarskich wykonanych przez podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Sprawdza zgodność wykonania posadzki z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami
2 Sprawdza dopuszczalne odchylenia powierzchni z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami
3 Sprawdza jakość wykończenia i zabezpieczenia posadzki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Skupienie i podzielność uwagi
2 Uzdolnienia techniczne
3 Wyobraźnia przestrzenna
4 Rozumowanie logiczne
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
Cechy osobowości
1 Odpowiedzialność
2 Wytrwałość i cierpliwość
3 Samokontrola
4 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
5 Samodzielność
6 Dokładność
7 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny
8 Wytrwałość i cierpliwość
9 Równowaga emocjonalna
10 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
11 Znajomość własnych możliwości oraz ograniczeń
12 Zamiłowanie do dokładności ładu i porządku
13 Odwaga
14 Gotowość do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw
4 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
5 Zręczność kończyn górnych
6 Zmysł równowagi
7 Refleks
8 Powonienie
9 Widzenie stereoskopowe