Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

Kod zawodu: 724103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Montaż i demontaż urządzeń elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych w celu przeprowadzania napraw, konserwacji lub zainstalowania elektrycznych urządzeń nieprzenośnych w gospodarstwach domowych i wiejskich
A-2 Diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
A-3 Wykonywanie przeglądów i remontów różnego typu silników elektrycznych bardzo małej i małej mocy z uwzględnieniem opłacalności napraw
A-4 Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, a także kontrola stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych, rezystancji, napięcia
A-5 Wykonywanie elementów i podzespołów mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego
A-6 Wykonywanie różnych regulacji elektromechanicznych oraz obsługa pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej, ochrony ppoż. I ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi oraz innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonanej przez siebie pracy (samokontrola)
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Montaż i demontaż urządzeń elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych w celu przeprowadzania napraw, konserwacji lub zainstalowania elektrycznych urządzeń nieprzenośnych w gospodarstwach domowych i wiejskich
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną urządzeń elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych
2 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów urządzeń elektromechanicznych oraz szacuje ich wartości w stosunku do parametrów znamionowych
3 Dobiera i stosuje środki ochrony przeciwporażeniowej
4 Wykonuje prace montażowo-demontażowe o charakterze elektromechanicznym drobnych urządzeń, np. silników elektrycznych, chłodziarek, automatów pralniczych, robotów kuchennych itp., w różnego typu zakład
5 Sprawdza poprawność zainstalowanych urządzeń elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych

Zadanie zawodowe: A-2:
Diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną oraz dokonuje oględzin elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
2 Dokonuje kalkulacji kosztów napraw
3 Obsługuje aparaturę pomiarową w zakresie pomiarów napięć, prądów, rezystancji, ciągłości obwodu itp.
4 Szacuje wartości wielkości mierzonych w stosunku do wartości znamionowych elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
5 Dobiera narzędzia stosowane podczas naprawy

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie przeglądów i remontów różnego typu silników elektrycznych bardzo małej i małej mocy z uwzględnieniem opłacalności napraw
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji silników elektrycznych bardzo małej i małej mocy
2 Rozpoznaje stan techniczny silników bardzo małej i małej mocy na podstawie oględzin i pomiarów wielkości elektrycznych
3 Wykonuje prace remontowe, eksploatacyjne i konserwacyjne silników elektrycznych małej i bardzo małej mocy np.: wymiana szczotek, przetaczanie komutatora, smarowanie łożysk lub przezwajanie, wymiana ło
4 Dokonuje obróbki ręcznej lub mechanicznej elementów nietypowych z uwzględnieniem opłacalności napraw
5 Obsługuje aparaturę pomiarową do pomiaru podstawowych parametrów silników małej i bardzo małej mocy

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, a także kontrola stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych, rezystancji, napięcia
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych
3 Dobiera narzędzia oraz materiały do wykonania instalacji elektrycznej
4 Sprawdza poprawność działania wykonanych instalacji oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego
5 Posługuje się aparatura pomiarową przy pomiarach urządzeń i instalacji elektrycznych
6 Wykonuje połączenia układów elektrycznych, elektrotechnicznych oraz mechanicznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie elementów i podzespołów mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prosta dokumentacja techniczno ruchową elementów i podzespołów mechanicznych
2 Dobiera materiały konstrukcyjne
3 Dobiera i obsługuje obrabiarki, maszyny, narzędzia i urządzenia w odniesieniu do określonej technologii, metod i technik wytwarzania przy produkcji precyzyjnych elementów mechanicznych, konstrukcji no
4 Wykonuje elementy i podzespoły mechaniczne z metalu i tworzyw sztucznych do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego
5 Rozmontowuje i montuje układy elektryczne i mechaniczne na podstawie schematów
6 Ocenia efekt prac związanych z wytwarzaniem o montażem elementów i podzespołów mechanicznych

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie różnych regulacji elektromechanicznych oraz obsługa pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacja techniczną urządzeń elektrycznych oraz mechanicznych
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych
3 Dobiera narzędzia do wykonania regulacji elektromechanicznych
4 Sprawdza poprawność wykonanych regulacji elektromechanicznych
5 Informuje klientów o zasadach eksploatacji urządzeń elektrycznych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej, ochrony ppoż. I ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie
2 Przygotowuje dokumenty związane z wykonaniem zlecenia (rachunek, faktura, gwarancja)
3 Przestrzega zasad bhp, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej, oraz ochrony środowiska
4 Stosuje normy i przepisy wymagań elektroizolacyjnych i wytrzymałościowych dla różnych warunków atmosferycznych
5 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usuwania
6 Optymalnie dobiera narzędzia oraz materiały zgodnie z zapotrzebowaniem
7 Identyfikuje miejsca o potencjalnym zagrożeniu prądem elektrycznym
8 Zna przepisy prawa energetycznego
9 Przestrzega zasad bhp, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony środowiska pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi oraz innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z przełożonymi innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
2 Współpracuje z przedstawicielami nadzoru i służb bhp
3 Realizuje uzgodnione harmonogramy wykonania prac
4 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonanej przez siebie pracy (samokontrola)
Lp. umiejętności
1 Dokonuje lokalizacji usterek
2 Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
3 Dobiera narzędzia i przyrządy do sprawdzenia i kontroli układów elektrycznych
4 Analizuje pomiary, opracowuje wnioski

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
2 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
3 Stosuje właściwe oprzyrządowanie wpływające na operacje technologiczne oraz bezpieczeństwo pracy
4 Stosuje odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne myślenie
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Przewidywanie skutków i planowanie
7 Samodzielność
8 Uzdolnienia techniczne
9 Wyobraźnia przestrzenna
10 Zdolności organizacyjne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyspozycyjność
3 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
4 Komunikatywność
5 Kreatywność
6 Odporność emocjonalna
7 Odpowiedzialność
8 Operatywność i skuteczność postępowania
9 Podejmowanie trafnych i szybkich decyzji
10 Równowaga emocjonalna
11 Rzetelność
12 Samodzielność
13 Uczciwość
14 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
15 Umiejętność współdziałania
16 Zaangażowanie
17 Znajomość własnych możliwości i ograniczeń
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Czucie dotykowe
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość słuchu
5 Ostrość wzroku
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Zmysł równowagi
10 Zręczność palców
11 Zręczność rąk