Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Posadkarz

Kod zawodu: 713203

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie dokumentacji budowlanej i rysunków roboczych i ustalenie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych.
A-2 Wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek.
A-3 Wykonywanie izolacji akustycznych i termicznych.
A-4 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, paroszczelnych i wodoszczelnych.
A-5 Przygotowanie zapraw, mieszanek betonowych, lastrykowych i estrichgipsowych.
A-6 Przygotowanie materiałów pomocniczych: klejów, kitów, lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg.
A-7 Wyznaczenie powierzchni posadzek i pól ich podziału.
A-8 Dobieranie płytek posadzkarskich wg wzorów i wybarwień (kolorowanie, przycinanie, szlifowanie i dopasowywanie).
A-9 Wykonywanie cokolików i mocowanie listew przypodłogowych
A-10 Wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych.
A-11 Wykonywanie posadzek drewnianych i z materiałów drewnopochodnych.
A-12 Wykonywanie posadzek bezspoinowych z tworzyw sztucznych.
A-13 Wykonywanie posadzek. z materiałów drobnowymiarowych z tworzyw sztucznych.
A-14 Wykonywanie posadzek bezspoinowych z materiałów mineralnych.
A-15 Wykonywanie napraw i konserwacji podłóg i posadzek.
B Zadania organizacyjne
B-1 Zgromadzenie na stanowisko pracy potrzebnych materiałów, sprzętu, narzędzi i maszyn.
B-2 Dobranie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
B-3 Organizowanie dróg transportowych materiałów na placu budowy.
B-4 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wiarygodne prezentowanie wykonywanych zadań zawodowych.
C-2 Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej jako posadzkarz
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzenie poziomu podkładów i posadzek.
D-2 Ocenianie jakości materiałów zastosowanych w robotach posadzkarskich i okładzinowych.
D-3 Ocenianie stanu technicznego narzędzi, sprzętu i maszyn.
D-4 Wyznaczanie poziomu powierzchni posadzek i rysunków ornamentów.
D-5 Kontrolowanie pracy podległych pracowników.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Czytanie, analizowanie dokumentacji budowlanej i rysunków roboczych i ustalenie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje rysunki robocze wybranych fragmentów budynku.
2 Wykonuje szkice różnych powierzchni i przekrojów podłóg.
3 Czyta dokumentację budowlaną.
4 Opisuje wybrane szczegóły techniczne zawarte w dokumentacji.
5 Omawia konstrukcję podłóg na podstawie rysunków konstrukcyjnych.
6 Odczytuje informacje potrzebne do wykonywania zadań zawodowych z opisu technicznego.

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek.
Lp. umiejętności
1 Określa funkcje i znaczenie podkładów pod posadzki
2 Sprawdza i reguluje poziom oraz stopień wilgotności podkładów
3 Wykonuje podkłady monolityczne
4 Wykonuje szczeliny dylatacyjne
5 Pielęgnuje świeże podkłady betonowe
6 Wykonuje podkłady prefabrykowane
7 Dokonuje napraw i remontów podkładów

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie izolacji akustycznych i termicznych.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje materiały izolacyjnych; określa ich cechy oraz przeznaczenie
2 Wykonuje izolacje termiczne bezpośrednio na stropach
3 Wykonuje izolacje termicznych na izolacjach przeciwwilgociowych.
4 Wykonuje izolacji akustyczne z różnych materiałów.
5 Układa warstwy ochronne na warstwach izolacyjnych.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, paroszczelnych i wodoszczelnych.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje warstwy wyrównawcze i powłoki gruntujące podłoża pod izolacje przeciwwilgociowe, paroszczelne i przeciwwodne.
2 Rozpoznaje materiały stosowane do izolacji.
3 Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem różnego rodzaju pap i lepików.
4 Wykonuje izolacje z elastycznych płyt i pianki wtórnie spienionej.
5 Wykonuje izolacje z zastosowaniem folii i materiałów z tworzyw sztucznych.

Zadanie zawodowe: A-5:
Przygotowanie zapraw, mieszanek betonowych, lastrykowych i estrichgipsowych.
Lp. umiejętności
1 Ocenia przydatność i jakość materiałów do przygotowania zapraw i mieszanek betonowych.
2 Przygotowuje zaprawy budowlane sposobem ręcznym i mechanicznym.
3 Przygotowuje mieszanki betonowe sposobem ręcznym i mechanicznym.
4 Sporządza zaprawy z gotowych suchych mieszanek.
5 Przygotowuje samopoziomujące zaprawy anhydrytowych.
6 Przygotowuje mieszanki estrychgipsowe i lastrykowe.

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowanie materiałów pomocniczych: klejów, kitów, lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje zaprawy klejowe do przyklejania elementów i materiałów posadzkarskich
2 Korzysta z instrukcji przygotowywania klejów
3 Przygotowuje kleje, lepiki oraz masy plastyczne stosowane w robotach posadzkarskich
4 Wskazuje zastosowanie różnego rodzaju klejów do poszczególnych materiałów posadzkarskich

Zadanie zawodowe: A-7:
Wyznaczenie powierzchni posadzek i pól ich podziału.
Lp. umiejętności
1 Oznacza poszczególne arkusze wykładzin do określonego pomieszczenia oraz ich wzajemne położenia
2 Ustala położenie płytek w stosunku do osi pomieszczenia
3 Wykonuje układy płytek na rysunku roboczym
4 Ustala położenie pierwszego rzędu płytek
5 Rozplanowuje prosty i skośny pod kątem 45 układ płytek
6 Wyznacza płaszczyzny posadzki
7 Wykonuje podział posadzki bezspoinowej na mniejsze pola

Zadanie zawodowe: A-8:
Dobieranie płytek posadzkarskich wg wzorów i wybarwień (kolorowanie, przycinanie, szlifowanie i dopasowywanie).
Lp. umiejętności
1 Układa płyty mozaikowe z drewna równolegle do linii wyznaczającej położenie pierwszego pasa płyt
2 Dobiera barwy płytek z PVC w zależności od kompozycji zestawień barwnych dających wzorzyste posadzki
3 Dobiera i układa wzory posadzek z płytek ceramicznych kamionkowych
4 Szlifuje posadzki z płyt mozaikowych lastrykowych
5 Przycina posadzkarskie deski klejone
6 Tnie płytki i wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych
7 Sortuje płytki według jakości szkliwa, kształtu i zwichrowań
8 Dopasowuje płytki posadzkarskie do wielkości pomieszczenia, ich układu oraz wzorów
9 Układa wzory posadzek z płytek ceramicznych o kształtach: kwadratowych, prostokątnych i gorsecików

Zadanie zawodowe: A-9:
Wykonywanie cokolików i mocowanie listew przypodłogowych
Lp. umiejętności
1 Przybija listwy podłogowe lub/i cokoły celem wykończenia posadzek drewnianych i drewnopochodnych
2 Formuje końce listew podłogowych z plastyfikowanego PVC oraz łączy je w narożach
3 Przykleja listwy podłogowe z PVC
4 Mocuje listwy podłogowe poprzez zgrzewanie i spawanie
5 Wykończa posadzki z płytek ceramicznych poprzez zastosowanie kształtek cokołowych
6 Wykończa posadzki z płytek ceramicznych poprzez układanie paska z płytek ceramicznych
7 Układa i mocuje taśmę przyścienną

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera płyty i płytki z materiałów mineralnych.
2 Oblicza liczby płytek dla pomieszczenia o określonych wymiarach.
3 Wyznacza poziom i spadki powierzchni posadzek.
4 Układa płytki na zaprawach tradycyjnych, gotowych mieszankach i klejach.
5 Wykonuje posadzki z płyt i płytek kamiennych.
6 Wykonuje posadzki z płyt i płytek lastrykowych.
7 Wykonuje posadzki o specjalnym przeznaczeniu.
8 Konserwuje powierzchnię posadzek.

Zadanie zawodowe: A-11:
Wykonywanie posadzek drewnianych i z materiałów drewnopochodnych.
Lp. umiejętności
1 Określa przydatność drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonywania posadzek
2 Rozpoznaje warunki techniczne przystąpienia do robót
3 Wykonuje posadzki z deszczułek przyklejonych do podkładu
4 Wykonuje posadzki z deszczułek przybijanych do podkładu
5 Wykonuje posadzki z płyt mozaikowych.
6 Wykonuje posadzki z desek klejonych
7 Wykonuje posadzki z desek
8 Układa posadzki z paneli
9 Układa posadzki z kostki drewnianej

Zadanie zawodowe: A-12:
Wykonywanie posadzek bezspoinowych z tworzyw sztucznych.
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje właściwości techniczne posadzek bezspoinowych z kompozycji żywiczno-mineralnych.
2 Kształtuje szczeliny dylatacyjne w posadzkach bezspoinowych.
3 Przygotowuje masy ściśle wg wskazówek producenta.
4 Wykonuje posadzki bezspoinowe z kompozycji żywiczno-mineralnych.
5 Przestrzega wymagań fizycznych i mechanicznych podczas wykonywania posadzek bezspoinowych z tworzyw sztucznych
6 Wykonuje bezspoinowe posadzki z mas szpachlowych.

Zadanie zawodowe: A-13:
Wykonywanie posadzek. z materiałów drobnowymiarowych z tworzyw sztucznych.
Lp. umiejętności
1 Wskazuje zakres stosowania posadzek z tworzyw sztucznych.
2 Przechowuje materiały przed ich ułożeniem w odpowiednich warunkach.
3 Wykonuje posadzki z płytek sztywnych z PVC.
4 Wykonuje posadzki z elastycznych płytek z PVC.
5 Wykonuje posadzki z elastycznych wykładzin z PVC.
6 Wykonuje posadzki z wykładzin z warstwą izolacyjną.
7 Wykonuje posadzki z wykładzin dywanowych.
8 Wykonuje posadzki z wykładzin kauczukowych.
9 Wykonuje posadzki z wykładzin korkowych.

Zadanie zawodowe: A-14:
Wykonywanie posadzek bezspoinowych z materiałów mineralnych.
Lp. umiejętności
1 Wskazuje miejsca i warunki stosowania posadzek jastrychowych mineralnych
2 Wyznacza powierzchnię i spadki posadzek bezspoinowych
3 Wykonuje posadzki betonowe
4 Wykonuje posadzki z zapraw cementowych
5 Wykonuje posadzko lastrykowe
6 Szlifuje, myje i suszy posadzki lastrykowe
7 Wykonuje posadzki skało-drewniane
8 Wykonuje posadzki bezspoinowe z asfaltu lanego
9 Wykonuje posadzki w obiektach przemysłowych
10 Kształtuje szczeliny dylatacyjne w posadzkach bezspoinowych

Zadanie zawodowe: A-15:
Wykonywanie napraw i konserwacji podłóg i posadzek.
Lp. umiejętności
1 Konserwuje posadzki drewniane przez powlekanie specjalnymi lakierami
2 Usuwa zniszczone elementy, płyt, desek i układa je na nowo
3 Układa warstwy posadzki z innych materiałów na zniszczone podłogi drewniane
4 Cyklinuje posadzki drewniane
5 Konserwuje posadzki z tworzyw sztucznych
6 Uzupełnia ubytki i dziury w posadzkach bezspoinowych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Zgromadzenie na stanowisko pracy potrzebnych materiałów, sprzętu, narzędzi i maszyn.
Lp. umiejętności
1 Planuje czynności niezbędne do wykonania zadania.
2 Gromadzi i rozmieszcza stanowiska pracy materiałów podstawowych i pomocniczych.
3 Gromadzi i rozmieszcza stanowiska pracy narzędzi, sprzętu i maszyn.
4 Prawidłowo posługuje się narzędziami, sprzętem i maszynami w sposób nie naruszający przepisów BHP.
5 Utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy.
6 Porządkuje stanowisko pracy: oczyszcza narzędzia i sprzęt.
7 Zagospodarowuje odpady.

Zadanie zawodowe: B-2:
Dobranie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
Lp. umiejętności
1 Dobiera odzież roboczą do wykonywania robót podłogowych i posadzkarskich.
2 Dobiera środki ochrony indywidualnej.
3 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
4 Sprawdza i ocenia stan techniczny środków ochrony indywidualnej.

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie dróg transportowych materiałów na placu budowy.
Lp. umiejętności
1 Planuje bezpieczne drogi transportowe materiałów na plac budowy.
2 Organizuje bezpieczne drogi transportowe materiałów na plac budowy.
3 Przestrzega normy udźwigu w ręcznym transporcie materiałów w zależności od wieku i płci.
4 Organizuje miejsca składowania i magazynowania materiałów podłogowych i posadzkarskich na placu budowy.
5 Dobiera sposoby i środki transportu do rodzaju materiałów.

Zadanie zawodowe: B-4:
Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym.
Lp. umiejętności
1 Zagospodarowuje plac budowy.
2 Zapewnia warunki socjalne spełniające wymogi sanitarne.
3 Wyposaża w sprzęt pozwalający zapewnić warunki BHP.
4 Obsługuje podstawowe maszyny.
5 Wyposaża w sprzęt pozwalający zapewnić warunki p. poż.
6 Udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej.
7 Ocenianie stan BHP na budowie.

Zadanie zawodowe: C-1:
Wiarygodne prezentowanie wykonywanych zadań zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Prezentowanie wykonanej pracy pod względem estetyki oraz wykończenia
2 Samoocena dokładności wykonania zadania
3 Prezentowanie i obrona własnego zadania

Zadanie zawodowe: C-2:
Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej jako posadzkarz
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą
2 Identyfikuje i analizuje informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy
3 Analizuje informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem działalności gospodarczej
4 Sporządza dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzenie poziomu podkładów i posadzek.
Lp. umiejętności
1 Kontroluje jakość wykonanej pracy pod względem dokładności.
2 Koryguje błędy w dokumentacji.
3 Dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe.
4 Wskazuje skutki nieprzestrzegania norm, przepisów i warunków technicznych wykonywania robót.

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie jakości materiałów zastosowanych w robotach posadzkarskich i okładzinowych.
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość materiałów na podstawie badań organoleptycznych.
2 Porównuje jakość materiałów z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji technicznej.
3 Określa zastosowania materiałów w zależności od ich cech technicznych

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocenianie stanu technicznego narzędzi, sprzętu i maszyn.
Lp. umiejętności
1 Sporządza wykaz niezbędnych narzędzi, sprzętu i maszyn.
2 Sprawdza stan techniczny narzędzi, sprzętu i maszyn.
3 Ocenia przydatność narzędzi, maszyn i sprzętu przed przystąpieniem do wykonywania zadania zawodowego.

Zadanie zawodowe: D-4:
Wyznaczanie poziomu powierzchni posadzek i rysunków ornamentów.
Lp. umiejętności
1 Odczytuje i przetwarza dane z dokumentacji technicznej.
2 Wyznacza płaszczyzny posadzek.
3 Wyznacza rysunki ornamentowe.
4 Analizuje rysunki robocze i ustala na ich podstawie zakres jakości robót.
5 Obudowanie wpustu podłogowego zgodnie zaleceniem spadkowym.

Zadanie zawodowe: D-5:
Kontrolowanie pracy podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Kształtuje właściwą postawę wobec pracy.
2 Kieruje i współpracuje w ramach zespołów pracowniczych.
3 Zwiększa motywację pracowników do pracy.
4 Podniesienie jakości produkcji.
5 Ocenia i kontroluje pracowników w procesie pracy.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć.
2 Elastyczne podejście do rozwiązywania problemów
3 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach.
4 Koncentracja uwagi
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Podzielność uwagi
7 Rozumowanie logiczne
8 Spostrzegawczość.
9 Uzdolnienia techniczne
10 Wyobraźnia i myślenie twórcze
11 Wyobraźnia przestrzenna.
12 Zamiłowanie do dokładności.
13 Zamiłowanie do ładu i porządku.
14 Zdolność do wyszukiwania informacji.
15 Zdolność koncentracji uwagi
16 Zdolność podejmowania samodzielnych decyzji
Cechy osobowości
1 Cierpliwość.
2 Czucie dotykowe.
3 Dokładność.
4 Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.
5 Inicjatywność.
6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na inną
7 Odporność emocjonalna
8 Odporność na wysiłek fizyczny
9 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
10 Odwaga i cierpliwość.
11 Odwaga.
12 Podzielność uwagi.
13 Predyspozycje do pracy w zespole.
14 Rozróżnianie barw.
15 Samodzielność
16 Samokontrola.
17 Skłonność do uczenia się.
18 Spostrzegawczość
19 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
20 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.
21 Umiejętność postępowania z ludźmi
22 Umiejętność słuchania i obserwacji
23 Umiejętność współdziałania
24 Wytrwałość
25 Wytrzymałość na długotrwały wysiłek
26 Wytrzymałość na wysiłek fizyczny
27 Zdolność przekonywania.
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością.
2 Czucie dotykowe.
3 Duża wrażliwość plastyczna.
4 Elastyczność w działaniu
5 Koordynacja wzrokowo - ruchowa
6 Ostrość słuchu.
7 Pełna sprawność rąk.
8 Powonienie.
9 Rozróżnianie barw.
10 Sprawność fizyczna.
11 Szybki refleks
12 Wyobraźnia przestrzenna.
13 Wysoka sprawność manualna
14 Zmysł równowagi
15 Zręczność rąk