Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromonter reklam świetlnych

Kod zawodu: 724302
Data modyfikacji: 2010-03-08 8:30:37

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac instalacyjno-montażowych reklam świetlnych a także konserwowanie lub demontowanie istniejących urządzeń
A-2 Wykonywanie w miejscu montażu reklamy świetlnej instalacji wysokiego i niskiego napięcia przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną
A-3 Montowanie systemów wysokonapięciowych rur jarzeniowych, zapewniających odpowiednie wymagania elektroizolacyjne i wytrzymałościowe dla różnych warunków atmosferycznych
A-4 Montowanie podzespołów towarzyszących elektrycznym reklamom świetlnym
A-5 Wykonywanie elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających w warunkach miejskich i terenowych służących do zasilania reklam świetlnych, instalowanie i montowanie terenowych szaf rozdzielczych
A-6 Wykonywanie okresowych i bieżących przeglądów technicznych elektrycznych urządzeń reklamowych, wymienianie uszkodzonych opraw oświetleniowych, źródeł światła itp.
A-7 Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektrycznych urządzeń reklamowych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych oraz kontroli zgodności montażu z dokumentacją techniczną
A-8 Wykonywanie prac montażowo-demontażowych elektrycznych reklam świetlnych w związku z uszkodzeniami mechanicznymi oraz likwidacja lub wymiana reklamy
A-9 Montowanie, demontowanie oraz konserwowanie urządzeń sterujących reklam świetlnych
A-10 Wykonywanie pomiarów elektrycznych reklam świetlnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ich użytkowania w miejscach publicznych bez bezpośredniego nadzoru
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie wykonania zadań technologicznych
B-2 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenia porażeniowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi oraz innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonanej przez siebie pracy (samokontrola)
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska