Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromonter reklam świetlnych

Kod zawodu: 724302

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie prac instalacyjno-montażowych reklam świetlnych a także konserwowanie lub demontowanie istniejących urządzeń
A-2 Wykonywanie w miejscu montażu reklamy świetlnej instalacji wysokiego i niskiego napięcia przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną
A-3 Montowanie systemów wysokonapięciowych rur jarzeniowych, zapewniających odpowiednie wymagania elektroizolacyjne i wytrzymałościowe dla różnych warunków atmosferycznych
A-4 Montowanie podzespołów towarzyszących elektrycznym reklamom świetlnym
A-5 Wykonywanie elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających w warunkach miejskich i terenowych służących do zasilania reklam świetlnych, instalowanie i montowanie terenowych szaf rozdzielczych
A-6 Wykonywanie okresowych i bieżących przeglądów technicznych elektrycznych urządzeń reklamowych, wymienianie uszkodzonych opraw oświetleniowych, źródeł światła itp.
A-7 Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektrycznych urządzeń reklamowych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych oraz kontroli zgodności montażu z dokumentacją techniczną
A-8 Wykonywanie prac montażowo-demontażowych elektrycznych reklam świetlnych w związku z uszkodzeniami mechanicznymi oraz likwidacja lub wymiana reklamy
A-9 Montowanie, demontowanie oraz konserwowanie urządzeń sterujących reklam świetlnych
A-10 Wykonywanie pomiarów elektrycznych reklam świetlnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ich użytkowania w miejscach publicznych bez bezpośredniego nadzoru
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie wykonania zadań technologicznych
B-2 Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenia porażeniowe
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi oraz innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonanej przez siebie pracy (samokontrola)
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie prac instalacyjno-montażowych reklam świetlnych a także konserwowanie lub demontowanie istniejących urządzeń
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną urządzeń reklamowych i instalacji elektrycznej
2 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów urządzeń reklamowych oraz szacuje ich wartości w stosunku do parametrów znamionowych
3 Wykonuje prace instalacyjno-montażowe-demontażowe
4 Sprawdza poprawność działania zainstalowanych urządzeń reklamowych
5 Dobiera i stosuje środki ochrony przeciwporażeniowej

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie w miejscu montażu reklamy świetlnej instalacji wysokiego i niskiego napięcia przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu instalacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji instalacji elektrycznych
3 Dobiera narzędzia i materiały do wykonania instalacji elektrycznej
4 Wykonuje połączenia układów elektrycznych
5 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach instalacji elektrycznej
6 Sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej

Zadanie zawodowe: A-3:
Montowanie systemów wysokonapięciowych rur jarzeniowych, zapewniających odpowiednie wymagania elektroizolacyjne i wytrzymałościowe dla różnych warunków atmosferycznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną wysokonapięciowych rur jarzeniowych
2 Stosuje normy i przepisy wymagań elektroizolacyjnych i wytrzymałościowych dla różnych warunków atmosferycznych
3 Dobiera narzędzia i dokonuje montażu wysokonapięciowych rur jarzeniowych
4 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów wysokonapięciowych rur jarzeniowych
5 Sprawdza poprawność działania systemu wysokonapięciowych rur jarzeniowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie podzespołów towarzyszących elektrycznym reklamom świetlnym
Lp. umiejętności
1 Posługuje dokumentacją techniczną oraz instrukcją obsługi tablic rozdzielczych, zegarów sterujących, przekaźników programowych, sterowników procesorowych, transformatorów, różnego typu źródeł światła
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji podzespołów towarzyszących reklamom świetlnym
3 Dobiera narzędzia i dokonuje montażu podzespołów towarzyszących reklamom świetlnym
4 Posługuje się aparaturą pomiarową przy pomiarach parametrów podzespołów towarzyszących reklamom świetlnym
5 Sprawdza poprawność działania zamontowanych podzespołów

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających w warunkach miejskich i terenowych służących do zasilania reklam świetlnych, instalowanie i montowanie terenowych szaf rozdzielczych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną instalacji elektroenergetycznych i elektrycznej oraz szaf rozdzielczych
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu budowy i eksploatacji zasilających instalacji elektroenergetycznych i elektrycznych oraz szaf rozdzielczych
3 Dobiera narzędzia i materiały do wykonania instalacji zasilającej
4 Wykonuje elektroenergetyczne i elektryczne instalacje zasilające
5 Posługuje się aparaturą pomiarową pz pomiarach parametrów instalacji zasilającej
6 Sprawdza poprawność działania instalacji zasilającej

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie okresowych i bieżących przeglądów technicznych elektrycznych urządzeń reklamowych, wymienianie uszkodzonych opraw oświetleniowych, źródeł światła itp.
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy i przepisy dotyczące okresowych i bieżących przeglądów technicznych elektrycznych urządzeń reklamowych
2 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną elektrycznych urządzeń reklamowych
3 Przeprowadza prace związane z wymianą, badaniem i naprawą uszkodzonych urządzeń sterowania, opraw oświetleniowych, źródeł światła itp.
4 Posługuje się aparaturą pomiarowa przy pomiarach parametrów elektrycznych urządzeń reklamowych
5 Sprawdza poprawność działania elektrycznych urządzeń reklamowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie elektrycznych urządzeń reklamowych na podstawie oględzin i pomiarów elektrycznych oraz kontroli zgodności montażu z dokumentacją techniczną
Lp. umiejętności
1 Posługuje się prostą dokumentacją techniczną oraz dokonuje oględzin elektrycznych urządzeń reklamowych
2 Obsługuje aparaturę pomiarową w zakresie pomiarów napięć, prądów, rezystancji, ciągłości obwodu itp.
3 Szacuje wartości wielkości mierzonych stosunku do wartości znamionowych elektrycznych urządzeń reklamowych
4 Dobiera narzędzia stosowane podczas naprawy

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie prac montażowo-demontażowych elektrycznych reklam świetlnych w związku z uszkodzeniami mechanicznymi oraz likwidacja lub wymiana reklamy
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną przy pracach montażowo-demontażowych elektrycznych reklam świetlnych
2 Odczytuje schematy ideowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe
3 Dobiera narzędzia do montażu i demontażu elektrycznych urządzeń reklamowych
4 Demontuje, montuje oraz uruchamia elektryczne reklamy świetlne

Zadanie zawodowe: A-9:
Montowanie, demontowanie oraz konserwowanie urządzeń sterujących reklam świetlnych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrukcją obsługi i dokumentacją techniczną przy pracach montażowo-demontażowych oraz konserwacyjnych urządzeń sterujących reklam świetlnych
2 Odczytuje schematy ideowe i montażowe oraz rysunki warsztatowe
3 Dobiera narzędzia i materiały do wykonania instalacji elektrycznej
4 Demontuje, montuje oraz uruchamia urządzenia sterujące reklam świetlnych

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie pomiarów elektrycznych reklam świetlnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ich użytkowania w miejscach publicznych bez bezpośredniego nadzoru
Lp. umiejętności
1 Obsługuje przyrządy pomiarowe do badania elektrycznych reklam świetlnych
2 Stosuje normy i przepisy z zakresu bezpieczeństwa w miejscach publicznych
3 Wykonuje pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji oraz stanu urządzeń zabezpieczających
4 Ocenia skuteczność wykonanych prac

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie wykonania zadań technologicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje i organizuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
2 Wskazuje wpływ właściwej organizacji pracy na wydajność i efekty ekonomiczne
3 Organizuje zaplecze techniczne niezbędne do wykonywania drobnych napraw sprzętu do wykonania zadania
4 Dobiera odpowiednie narzędzia i sprzęt pomocniczy
5 Doskonali swoje umiejętności zawodowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenia porażeniowe
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje miejsca o potencjalnym zagrożeniu prądem elektrycznym
2 Zna przepisy prawa energetycznego
3 Przestrzega zasad bhp, ochrony przeciwporażeniowej

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi oraz innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z przełożonymi innymi pracownikami podczas powierzonego zadania
2 Współpracuje z przedstawicielami nadzoru i służb bhp
3 Realizuje uzgodnione harmonogramy wykonania prac
4 Komunikuje się z wykonawcami innych prac towarzyszących na danej powierzchni roboczej
5 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości wykonanej przez siebie pracy (samokontrola)
Lp. umiejętności
1 Metody lokalizacji usterek
2 Pomiary wielkości elektrycznych
3 Dobór narzędzi i przyrządów do sprawdzenia i kontroli
4 Analiza pomiarów, opracowanie wniosków

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
2 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
3 Stosuje właściwe oprzyrządowanie wpływające na operacje technologiczne oraz bezpieczeństwo pracy
4 Stosuje odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne myślenie
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Przewidywanie skutków i planowanie
7 Rozumowanie logiczne
8 Samodzielność
9 Uzdolnienia organizacyjne
10 Uzdolnienia rachunkowe
11 Uzdolnienia techniczne
12 Wyobraźnia przestrzenna
13 Zdolności organizacyjne
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyspozycyjność
3 Komunikatywność
4 Kreatywność
5 Odporność emocjonalna
6 Odpowiedzialność
7 Operatywność i skuteczność postępowania
8 Podejmowanie trafnych i szybkich decyzji
9 Rzetelność
10 Samodzielność
11 Uczciwość
12 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
13 Umiejętność współdziałania
14 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Brak lęku przed wysokością
2 Czucie dotykowe
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Ostrość słuchu
5 Ostrość wzroku
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks
9 Zmysł równowagi
10 Zręczność palców
11 Zręczność rąk