Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Kod zawodu: 224111
Data modyfikacji: 2010-03-05 11:29:36

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej ukierunkowanej na profilaktykę chorób nowotworowych i ich diagnostykę
A-2 Przygotowanie chorego do radioterapii, chemioterapii i chirurgicznego leczenia nowotworów
A-3 Koordynowanie opieką nad chorym w kolejnych fazach choroby nowotworowej z rokowaniem pomyślnym i niepomyślnym
A-4 Planowanie i edukowanie w zakresie żywienia chorych onkologicznie
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i zespołu pielęgniarek leczenia onkologicznego zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych skierowanych do osób zdrowych i chorych
B-3 Ocenianie jakości życia chorych onkologicznie
B-4 Opracowanie zakładowych procedur pielęgniarskich w opiece onkologicznej i monitorowanie ich funkcjonowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie edukacji zdrowotnej, diagnostyce, leczeniu, pielęgnowaniu i rehabilitacji chorych onkologicznych
C-2 Współpraca z pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną w procesie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji
C-3 Współpraca z grupami wsparcia społecznego, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy chorym z chorobą nowotworową i ich rodzinami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie pomiaru i ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad chorym onkologicznie