Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Kod zawodu: 224111

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej ukierunkowanej na profilaktykę chorób nowotworowych i ich diagnostykę
A-2 Przygotowanie chorego do radioterapii, chemioterapii i chirurgicznego leczenia nowotworów
A-3 Koordynowanie opieką nad chorym w kolejnych fazach choroby nowotworowej z rokowaniem pomyślnym i niepomyślnym
A-4 Planowanie i edukowanie w zakresie żywienia chorych onkologicznie
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i zespołu pielęgniarek leczenia onkologicznego zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych skierowanych do osób zdrowych i chorych
B-3 Ocenianie jakości życia chorych onkologicznie
B-4 Opracowanie zakładowych procedur pielęgniarskich w opiece onkologicznej i monitorowanie ich funkcjonowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie edukacji zdrowotnej, diagnostyce, leczeniu, pielęgnowaniu i rehabilitacji chorych onkologicznych
C-2 Współpraca z pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną w procesie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji
C-3 Współpraca z grupami wsparcia społecznego, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy chorym z chorobą nowotworową i ich rodzinami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie pomiaru i ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad chorym onkologicznie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej ukierunkowanej na profilaktykę chorób nowotworowych i ich diagnostykę
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje zagrożenia nowotworami złośliwymi
2 Rozpoznaje czynniki ryzyka chorób nowotworowych
3 Dokonuje rozpoznania ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych w przypadku jednostki i grupy społecznej
4 Planuje edukację zdrowotną, realizuje i ocenia treści wynikające z rozpoznania ryzyka i diagnostyki nowotworów
5 Włącza treści edukacyjne do programów profilaktyki chorób nowotworowych i badań przesiewowych (skriningowych)

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie chorego do radioterapii, chemioterapii i chirurgicznego leczenia nowotworów
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje u chorego z chorobą nowotworowa stres związany z diagnozą choroby, leczeniem i rokowaniem
2 Rozpoznaje zaawansowanie choroby nowotworowej chorego wg Skali TNM
3 Ocenia zakres wiedzy chorego o metodzie leczenia: radioterapii, chemioterapii zabiegu operacyjnego
4 Wyjaśnia cel leczenia i wątpliwości wynikające z planowanego leczenia
5 Informuje chorego o konieczności wykonania czynności pielęgnacyjnych, leczniczych przygotowawczych do radioterapii, chemioterapii lub leczenia chirurgicznego w tym rekonstrukcji/plastyki
6 Przygotowuje chorego do czynności wynikających z wyznaczenia pola napromieniania lub operacyjnego
7 Przygotowuje chorego do czynności wynikających z zastosowania brachyterapii
8 Przygotowuje chorego do pozostawania w izolacji podczas seansu terapeutycznego działania radioizotopu i możliwości kontaktowania się z otoczeniem
9 Wyjaśnia wątpliwości wynikające z obawy o kontakt chorego z rodziną po zastosowaniu radioterapii i/lub chemioterapii
10 Przygotowuje chorego do zmian w jego wyglądzie wynikających z metody leczenia
11 Przygotowuje chorego do możliwości wystąpienia objawów niepożądanych wynikających z zastosowanej terapii

Zadanie zawodowe: A-3:
Koordynowanie opieką nad chorym w kolejnych fazach choroby nowotworowej z rokowaniem pomyślnym i niepomyślnym
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza wywiad i obserwację ukierunkowaną na objawy choroby nowotworowej
2 Ustala terminy badań, konsultacji, zabiegów, przyjęć, wypisów, porad specjalistycznych
3 Przygotowuje do badań diagnostycznych w kierunku choroby nowotworowej i oceny efektów leczenia
4 Wyjaśnia pacjentowi i jego rodzinie cel badań, ogólny przebieg, postępowanie po badaniach diagnostycznych
5 Wspiera pacjenta i jego rodzinę w fazie diagnostycznej choroby nowotworowej
6 Tworzy warunki do prawidłowej adaptacji, do procesu leczenia onkologicznego oraz życia w zmienionych warunkach
7 Komunikuje się z pacjentem i jego rodziną, zespołem medycznym w fazie nawrotu choroby nowotworowej
8 Dobiera działania zapewniające godne warunki śmierci i umierania
9 Organizuje właściwy przepływ informacji o pacjencie

Zadanie zawodowe: A-4:
Planowanie i edukowanie w zakresie żywienia chorych onkologicznie
Lp. umiejętności
1 Ocenia odżywienie chorego onkologicznie i przewiduje problemy żywieniowe w czasie terapii i przebiegu choroby
2 Ustala dietę podczas radioterapii, i/lub chemioterapii, przed i po zabiegu operacyjnym współpracując w tym zakresie z chorym i jego rodziną
3 Monitoruje stan odżywienia podczas zastosowanego leczenia onkologicznego
4 Stosuje leczenie żywieniowe wspomagające proces terapii
5 Prowadzi edukację w zakresie żywienia po zakończeniu terapii

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i zespołu pielęgniarek leczenia onkologicznego zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje zabezpieczenie stanowiska pracy własnej i zespołu pielęgniarek
2 Zapewnia miejsce do swobodnego komunikowania się
3 Analizuje dane dotyczące zapotrzebowania pacjentów onkologicznych na opiekę pielęgniarską
4 Przydziela zadania do wykonania pielęgniarkom zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską
5 Konsultuje plany opieki pielęgniarskiej i wprowadza modyfikacje
6 Zapewnia odpowiednią ilość czasu na realizację zaplanowanych zadań
7 Nadzoruje wykonanie działań pielęgniarskich zwłaszcza w zakresie zapobiegania objawom ubocznym leczenia onkologicznego, podawania leków cytostatycznych, pielęgnacji pacjentów z objawami ubocznymi lecz
8 Organizuje postępowanie zgodnie z procedurami w sytuacjach awaryjnych
9 Oferuje pielęgniarkom, pacjentowi i jego rodzinie pomoc eksperta
10 Kieruje pielęgniarkę do innych profesjonalistów gdy uzna, że problem przekracza jej kompetencje zawodowe
11 Zapewnia udział pielęgniarek w badaniach klinicznych
12 Współpracuje z działem rehabilitacji w zakresie realizacji programu rehabilitacji przewidzianego pielęgniarkom
13 Rozpoznaje potrzeby w zakresie specjalistycznego kształcenia podyplomowego i rozwoju ogólnego pielęgniarek
14 Organizuje szkolenia wewnątrzoddziałowe
15 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych skierowanych do osób zdrowych i chorych
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z pielęgniarkami i innymi profesjonalistami podczas opracowywania programów edukacyjnych dotyczących zmiany stylu życia, kształtowania środowiska sprzyjającego zdrowiu, przygotowania do
2 Rozpoznaje potrzeby osób zdrowych i chorych w zakresie edukacji onkologicznej
3 Redaguje program zdrowotny
4 Współpracuje z osobami fizycznymi i prawnymi w realizacji programów
5 Pozyskuje zasoby ludzkie i materialne
6 Ocenia skuteczność realizacji programu

Zadanie zawodowe: B-3:
Ocenianie jakości życia chorych onkologicznie
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje sytuację zdrowotną, społeczną i zawodową chorego do przeprowadzenia analizy zmian
2 Rozpoznaje elementy specyficzne, stanowiące o odrębności w zakresie modelowania jakości życia chorych onkologicznie na każdym etapie procesu chorobowego
3 Nawiązuje bliski kontakt z osobami najbliższymi choremu, poznaje relacje i więzi emocjonalne celem przeprowadzenia analizy poziomu wsparcia chorego w zmaganiach z chorobą
4 Ocenia , weryfikuje i modeluje podejmowane działania oraz własną wiedzę w zakresie oddziaływania psychoterapeutycznego
5 Ocenia natężenie bólu
6 Ocenia jakość życia w terminalnej fazie choroby nowotworowej

Zadanie zawodowe: B-4:
Opracowanie zakładowych procedur pielęgniarskich w opiece onkologicznej i monitorowanie ich funkcjonowania
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje zadania pielęgniarki onkologicznej wymagające opisania sposobu ich wykonania
2 Opisuje sposób postępowania zachowując logiczną kolejność składowych czynności całego zadania pielęgniarki onkologicznej
3 Opracowuje narzędzie oceny procedury
4 Kieruje procesem wdrożenia procedury
5 Kontroluje proces wykonania zadania oceniając stopień zgodności z procedurą
6 Sporządza protokół kontroli i oceny procedury wraz z wnioskami

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie edukacji zdrowotnej, diagnostyce, leczeniu, pielęgnowaniu i rehabilitacji chorych onkologicznych
Lp. umiejętności
1 Podejmuje decyzje dotyczące programu edukacji onkologicznej
2 Kompletuje współpartnerów do wykonania zadań edukacyjnych
3 Tworzy demokratyczny klimat w zespole terapeutycznym
4 Zapewnia przepływ informacji między stanowiskami pielęgniarskimi oraz działami diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych onkologicznie
5 Decyduje o metodach wykonania świadczeń pielęgniarskich w procesie diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnym pacjenta onkologicznego

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną w procesie leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji
Lp. umiejętności
1 Zwiększa wydolność opiekuńczo pielęgnacyjną rodziny chorego onkologicznie poprzez edukację, doradztwo, informacje na temat możliwości wspierania chorego w warunkach leczenia stacjonarnego, ambulatoryj
2 Wypracowuje u chorego onkologicznie postawę samodzielności i autonomii aby odzyskał, umacniał poczucie sprawowania kontroli nad własnym zdrowiem
3 Motywuje chorego onkologicznie do aktywnego udziału w terapii
4 Informuje chorego o proponowanych świadczeniach medycznych i konieczności uzyskiwania jego zgody i współpracy
5 Monitoruje wymagania i oczekiwania chorego onkologicznie i jego rodziny

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z grupami wsparcia społecznego, instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy chorym z chorobą nowotworową i ich rodzinami
Lp. umiejętności
1 Jest rzecznikiem chorego onkologicznie
2 Udziela choremu onkologicznie i jego rodzinie wsparcia emocjonalnego oraz zjednanie wokół siebie innych ludzi, którzy są gotowi do współuczestniczenia w tym wsparciu
3 Współpracuje z grupami wsparcia zorganizowanymi w towarzystwach , stowarzyszeniach i lokalnych grupach wsparcia , działającymi na rzecz chorego onkologicznie
4 Udziela informacji, doradztwa i pomocy w zakresie wykorzystania zasobów wsparcia materialnego
5 Pośredniczy w opiece pielęgniarskiej paliatywno-hospicyjnej

Zadanie zawodowe: D-1:
Prowadzenie pomiaru i ocena jakości opieki pielęgniarskiej nad chorym onkologicznie
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza szkolenia wewnątrzoskaźnik wartości oddziałowe i ogólnozakładowe w zakresie budowania systemu jakości w opiece pielęgniarskiej nad chorym onkologicznie
2 Opracowuje i wdraża oraz monitoruje procedury pielęgniarskie
3 Opracowuje algorytmy postępowania pielęgniarskiego pozwalające na wykonywanie zadań w określonej jakości
4 Współpracuje z zespołem do spraw jakości na terenie zakładu


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Akceptacja
2 Akceptacja partnerów edukacji
3 Analizowanie
4 Analizy i syntezy
5 Asertywność
6 Dobra pamięć
7 Gospodarowanie czasem
8 Kojarzenie
10 Logiczne myślenie
11 Logiczne rozumowanie
12 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
13 Operatywność i skuteczność
14 Podejmowanie inicjatyw
15 Podzielność uwagi
16 Projektowanie
17 Rozumowanie logiczne
18 Samoocena
19 Twórcze myślenie
20 Wnioskowanie
21 Wyobraźnia
22 Zdolność do aktywnego słuchania
23 Zdolność do koncentracji uwagi
24 Zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi
25 Zdolność przekonywania
26 Zjednywania sobie osób wokół siebie
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Komunikatywność
5 Kreatywność
6 Odpowiedzialność
7 Operatywność
8 Otwartość
9 Samodzielność
10 Takt
11 Uczciwość
12 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
13 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
14 Umiejętność współdziałania
15 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Delikatny dotyk
3 Dobra pamięć
4 Kojarzenie
5 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie
7 Ostrość wzroku i słuchu
8 Rozumowanie logiczne
9 Skrupulatność
10 Spostrzegawczość
11 Sprawność działania
12 Sprawność postrzegania
13 Szybki refleks
14 Wnioskowanie
15 Wytrwałość pscho-fizyczna
16 Zręczność manualna