Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka

Kod zawodu: 3231

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki/ grupy społecznej
A-2 Opieka nad człowiekiem zdrowym w różnych okresach życia
A-3 Planowanie opieki nad człowiekiem chorym / niepełnosprawnym
A-4 Udzielenie choremu pomocy w stanie zagrożenia życia
A-5 Zapewnienie opieki człowiekowi choremu /niepełnosprawnemu
A-6 Pomoc lub zastąpienie chorego/ niepełnosprawnego w czynnościach życia codziennego
A-7 Posługiwanie się sprzętem i aparaturą medyczną
A-8 Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego
A-9 Przygotowanie chorego/ niepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki
A-10 Podawanie choremu: tlenu, leków, krwi i środków krwiopochodnych
A-11 Usprawnianie ruchowe chorego/ niepełnosprawnego
A-12 Stosowanie w opiece etycznych, kulturowych i zawodowych norm
A-13 Test
B Zadania organizacyjne
B-1 Obsługa stanowiska pracy
B-2 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy
B-3 Organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej
B-4 Organizowanie środowiska opieki w miejscu pracy i nauki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania
C-2 Włączenie pacjenta i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
C-3 Organizowanie opieki pielęgniarskiej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie
D-2 Zapewnienie rozwoju własnego i zawodowego
D-3 Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej
D-4 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki/ grupy społecznej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych
2 Rozpoznaje i ocenia potrzeby zdrowotne człowieka i grupy
3 Uczy jednostkę samokontroli stanu zdrowia
4 Dokonuje oceny stanu zdrowia jednostki , rodziny, grupy społecznej
5 Rozpoznaje czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia
6 Stosuje aktywizujące metody w nauczaniu i uczeniu się zachowań pro zdrowotnych
7 Podejmuje działania promujące zdrowie psychiczne w zależności od wieku
8 Motywuje do podejmowania zachowań pro zdrowotnych
9 Przekazuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z funkcjonowaniem organizmu, zapobiegania chorobom i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
10 Dokonuje oceny zmiany zachowań zdrowotnych i skuteczności działań środowiskowych sprzyjających zdrowiu
11 Inicjuje i wspiera jednostkę/ rodzinę w utrzymaniu zdrowia
12 Uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych krajowych i lokalnych
13 Opracowuje i wdraża środowiskowe programy zdrowotne
14 Realizuje programy promocji zdrowia i profilaktyki geriatrycznej
15 Dokumentuje działania pielęgniarskie w zakresie edukacji zdrowotnej

Zadanie zawodowe: A-2:
Opieka nad człowiekiem zdrowym w różnych okresach życia
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza wywiad środowiskowy
2 Rozpoznaje sytuację zdrowotną rodziny/środowiska lokalnego
3 Ocenia rozwój fizyczny dziecka wg siatek centylowych
4 Ocenia rozwój psychospołeczny dziecka
5 Ocenia stan odżywiania i sposób żywienia
6 Rozpoznaje czynniki szkodliwe w środowisku zamieszkania
7 Różnicuje kulturowe podejście do zdrowia
8 Uczestniczy w przygotowaniu dziecka zdrowego do badania lekarskiego
9 Określa niezbędne kierunki działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej
10 Przeprowadza wizytę patronażową
11 Wykonuje szczepienia ochronne
12 Uczy kobiety samobadania piersi
13 Prowadzi poradnictwo w zakresie zdrowia
14 Wykonuje badania okresowe
15 Kształtuje prawidłowe i pożądane zachowania zdrowotne
16 Uczy zdrowego stylu życia
17 Rozpoznaje potrzeby jednostki, grupy społecznej w zakresie zdrowia
18 Ocenia warunki zdrowotne, higieniczne, socjalno-bytowe jednostki/ grupy społecznej
19 Ocenia zagrożenia problemami zdrowotnymi wynikającymi z cyklu życia człowieka
20 Prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dzieci i dorosłych
21 Dokumentuje działania prozdrowotne

Zadanie zawodowe: A-3:
Planowanie opieki nad człowiekiem chorym / niepełnosprawnym
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny stanu zdrowia chorego/ niepełnosprawnego
2 Gromadzi dane w celu rozpoznania problemów zdrowotnych
3 Rozpoznaje reakcję chorego i jego rodziny na chorobę /niepełnosprawność i hospitalizację
4 Rozpoznaje zapotrzebowanie na opiekę chorego/ niepełnosprawnego- jej zakres i charakter
5 Ustala cele opieki nad człowiekiem chorym/ niepełnosprawnym
6 Formułuje diagnozę pielęgniarską
7 Dokonuje doboru działań, osób i sprzętu do realizacji zadań wynikających z celów opieki pielęgniarskiej
8 Ustala plan realizacji opieki wspólnie z chorym/ niepełnosprawnym i/lub jego rodziną
9 Dokumentuje działania

Zadanie zawodowe: A-4:
Udzielenie choremu pomocy w stanie zagrożenia życia
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje stan i / lub ryzyko zagrożenia życia
2 Dokonuje segregacji chorych
3 Ustala priorytet w zapewnienia opieki
4 Ocenia stan świadomości chorego wg. skali Glasgow
5 Udrażnia i utrzymuje drożność dróg oddechowych chorego
6 Zapewnia bezpieczne ułożenie chorego
7 Wprowadza rurkę ustno-gardłową
8 Intubuje chorego
9 Wykonuje sztuczną wentylację
10 Wykonuje resuscytację z pośrednim masażem serca
11 Wykonuje defibrylację
12 Zakłada kaniulę do żył obwodowych
13 Zakłada kaniulę do żyły szyjnej zewnętrznej
14 Podaje dożylnie leki i płyny
15 Dokonuje wstępnej oceny ciężkości urazów
16 Dokonuje oceny krwotoków i krwawień
17 Stosuje zasady unieruchomienia złamań kości i zwichnięć stawów
18 Opatruje rany
19 Ocenia stopień i powierzchnię oparzeń
20 Przeprowadza dokładny wywiad w przypadku zatruć
21 Wykonuje płukanie żołądka
22 Usuwa ciała obce z nosa, gardła, oka
23 Rozpoznaje wstrząs i określa jego nasilenie
24 Podaje tlen
25 Przygotowuje chorego do transportu
26 Zleca transport chorego
27 Dokumentuje podjęte działania

Zadanie zawodowe: A-5:
Zapewnienie opieki człowiekowi choremu /niepełnosprawnemu
Lp. umiejętności
1 Pomaga choremu w adaptacji do warunków szpitalnych i innych zakładów opieki zdrowotnej
2 Stosuje zasady terapeutycznego komunikowania z pacjentem i jego rodziną
3 Dokonuje oceny wpływu choroby i hospitalizacji na zachowania człowieka chorego/ niepełnosprawnego i jego rodziny
4 Dokonuje wspólnie z chorym / niepełnosprawnym i rodziną oceny skuteczności podjętych działań
5 Zapewnia choremu poczucie bezpieczeństwa
6 Pielęgnuje chorego w różnych stanach klinicznych
7 Dokonuje oceny reakcji chorego na ból i nasilenie bólu
8 Dobiera sposoby i opatruje oparzenia, rany, odleżyny do III stopnia włącznie
9 Pielęgnuje chorego ze stomią / przetoką/
10 Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo-pielęgnacyjnego
11 Pielęgnuje chorego w okresie pooperacyjnym
12 Sprawuje opiekę nad wcześniakiem, noworodkiem i niemowlęciem
13 Chroni chorego przed zakażeniami
14 Izoluje chorych potencjalnie zakażonych lub chorych zakażonych
15 Prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dzieci chorych
16 Prowadzi poradnictwo w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi z grup dyspanseryjnych
17 Prowadzi psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami oraz ich rodzin/opiekunów
18 Przygotowuje chorego i jego rodzinę do wypisu ze szpitala
19 Wnioskuje o objęcie opieką społeczną chorego/ niepełnosprawnego
20 Ocenia jakość życia chorego w chorobie i niepełnosprawności
21 Dokonuje bieżącej i końcowej oceny działań pielęgniarskich
22 Prowadzi wobec chorych rehabilitację psychologiczną
23 Stwarza warunki do godnego umierania
24 Prowadzi dokumentacje opieki nad chorym

Zadanie zawodowe: A-6:
Pomoc lub zastąpienie chorego/ niepełnosprawnego w czynnościach życia codziennego
Lp. umiejętności
1 Ustala zakres pomocy choremu w jedzeniu, wydalaniu, poruszaniu się, zapewnieniu czystości
2 Pielęgnuje skórę i śluzówki z zastosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
3 Pomaga lub wykonuje toaletę ciała chorego
4 Układa chorego w łóżku i zmienia pozycję przy długotrwałym leżeniu i/ lub unieruchomieniu
5 Zapewnia choremu aktywność właściwą dla wieku i stanu klinicznego
6 Stwarza warunki do snu i wypoczynku
7 Pomaga choremu przy karmieniu
8 Dobiera i wykorzystuje różne techniki karmienia chorego
9 Ustala dietę choremu w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy
10 Wykonuje zabiegi doodbytnicze – lewatywa, wlewka, kroplówka
11 Zakłada cewnik do pęcherza moczowego i usuwa założony cewnik
12 Wykonuje płukanie pęcherza moczowego
13 Usprawnia ruchowo chorego – siadanie, pionizacja
14 Stwarza warunki do utrzymania przez chorego kontaktów społecznych z rodziną i osobami bliskimi

Zadanie zawodowe: A-7:
Posługiwanie się sprzętem i aparaturą medyczną
Lp. umiejętności
1 Stawia bańki lekarskie
2 Zakłada kaniulę do żył obwodowych
3 Podłącza inhalator
4 Podłącza choremu tlen przez cewnik, wąsy, maskę twarzową
5 Wykonuje EKG
6 Oznacza poziom glukozy we krwi za pomocą glukometru
7 Wykorzystuje aparat astrupa do oznaczenia gazometrii
8 Podłącza pulsoksymetr do oznaczenie saturacji
9 Wykorzystuje spirometr do oceny wydolności oddechowej chorego
10 Montuje i obsługuje respirator do sztucznej wentylacji
11 Używa zestawu „Buterfly” oraz infuzorów do podawania leków i płynów
12 Wykorzystuje pompy infuzyjnej do podawania leków
13 Usuwa szwy chirurgiczne
14 Dobiera sposoby i opatruje oparzenia, rany, odleżyn oraz przetoki
15 Zakłada cewnik do pęcherza moczowego i monitoruje diurezę chorego
16 Zakłada zgłębnik do żołądka i odbarcza treść żołądkową
17 Stosuje techniki udogodnień u chorego leżącego
18 Mierzy ciśnienie tętnicze krwi metodą pośrednią
19 Mierzy ciśnienie tętnicze metodą bezpośrednią
20 Mierzy ośrodkowe ciśnienie żylne
21 Obsługuje dostęp żylny i tętniczy
22 Obsługuje dostęp dokanałowy
23 Obsługuje urządzenia ssące
24 Obsługuje aparat do elektrokoagulacji
25 Podłącza i obsługuje kardiomonitory
26 Przygotowuje i obsługuje aparaty do znieczulenia
27 Przygotowuje i obsługuje sprzęt specjalistyczny
28 Podłącza i obsługuje pompy do żywienia pozajelitowego
29 Podłącza i obsługuje zestawy do drenażu klatki piersiowej
30 Podłącza i obsługuje zestawy do wlewów kroplowych
31 Wykonuje zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna

Zadanie zawodowe: A-8:
Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje badanie fizykalne chorego
2 Przeprowadza wywiad z chorym
3 Wykonuje pomiary ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu, wagi i wzrostu
4 Ocenia zakres wiedzy chorego na temat zleconego badania lub zabiegu operacyjnego
5 Wyjaśnia choremu cel badania lub zabiegu operacyjnego
6 Wyjaśnienia choremu wątpliwości wynikające z planowanego badania lub zabiegu operacyjnego
7 Informuje chorego o konieczności wykonania czynności pielęgnacyjno-leczniczych przed badaniem diagnostycznym lub zabiegiem operacyjnym
8 Stosuje psychoterapię pacjentowi w stanie lęku i niepokoju
9 Pobiera materiał do badań laboratoryjnych
10 Przygotowuje przewód pokarmowy chorego do badania diagnostycznego lub zabiegu operacyjnego
11 Pobiera materiał do badań bakteriologicznych
12 Przygotowuje skórę chorego do zabiegu operacyjnego
13 Kompletuje dokumentację chorego
14 Dokonuje identyfikacji chorego celem przekazania do pracowni diagnostycznej lub na blok operacyjny
15 Zapewnia choremu przed zabiegiem operacyjnym wypoczynek i sen

Zadanie zawodowe: A-9:
Przygotowanie chorego/ niepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki
Lp. umiejętności
1 Ocenia możliwości chorego i jego rodziny w zakresie samoopieki
2 Ocenia deficyt chorego w zakresie samoopieki
3 Ustala plan przygotowania chorego do samoopieki
4 Dokonuje wyboru środków i metod do zapewnienia samoopieki
5 Dokonuje wyboru systemu pielęgnowania – kompensacyjnego, częściowo-kompensacyjnego, wspierająco-uczącego
6 Wspiera jednostkę w radzeniu sobie z przykrymi doświadczeniami związanymi z chorobą, leczeniem lub niepełnosprawnością
7 Ocenia poziom i zakres wydolności rodziny w zakresie sprawowania opieki nad chorym/ niepełnosprawnym
8 Uczy chorego i /lub jego rodziny wykonywania czynności niezbędnych w samopielęgnowaniu
9 Ułatwia choremu i jego rodzinie wejście w grupy wsparcia społecznego
10 Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do człowieka chorego i jego rodziny

Zadanie zawodowe: A-10:
Podawanie choremu: tlenu, leków, krwi i środków krwiopochodnych
Lp. umiejętności
1 Przechowuje leki zgodnie ze standardami
2 Rozkłada leki
3 Kontroluje dawkę leku i sposób podawania
4 Podaje choremu leki zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza
5 Podaje choremu lek różnymi drogami – przewód pokarmowy, układ oddechowy, błonę śluzową, skórę, drogą dotkankową przez wstrzyknięcia
6 Układa chorego do podania leku w wygodnej pozycji
7 Kontroluje przyjęcie przez chorego leku drogą doustną
8 Stwarza warunki choremu do przyjęcia leku
9 Dokonuje doraźnej modyfikacji dawki leczniczej leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów: duszności, nudności, wymiotów, lęków, u chorego objętego opieką
10 Podaje na zlecenie lekarza dożylne, zewnątrzoponowe i podskórne leki łagodzące dokuczliwe objawy u chorych objętych opieką paliatywną, z uwzględnieniem nowoczesnych technik ( stosowanie analgezji ste
11 Rozpoznaje uboczne skutki leczenia farmakologicznego
12 Podaje choremu tlen przez wąsy, cewnik, maskę
13 Stosuje zasady bezpiecznego podawania tlenu
14 Podłącza choremu krew i środki krwiopochodne
15 Wykonuje próbę biologiczną u chorego leczonego krwią
16 Rozpoznaje powikłania poprzetoczeniowe

Zadanie zawodowe: A-11:
Usprawnianie ruchowe chorego/ niepełnosprawnego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia
2 Wykonuje gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy
3 Wykonuje toaletę drzewa oskrzelowego u chorego nieprzytomnego, z rurką intubacyjną lub tracheostomijną
4 Wykonuje nacieranie, oklepywanie, masaż skóry, ćwiczenia czynne i bierne
5 Stosuje termofory, poduszki elektryczne, lampy sollux
6 Wykonuje usprawnianie ruchowe – siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi/ w jakim zakresie
7 Stwarza warunki zachęcające chorego/ niepełnosprawnego do podejmowania działań usprawniających
8 Łagodzi napięcia i niepokój chorego związany z chorobą lub niepełnosprawnością
9 Prowadzi aktywizację chorego z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej
10 Prowadzi terapię kreatywną i rehabilitację chorych wymagających opieki paliatywnej
11 Prowadzi rehabilitację u chorych z zaburzeniami psychicznymi
12 Prowadzi instruktaż w zakresie treningu pęcherza moczowego u chorego z problemem nietrzymania moczu
13 Prowadzi instruktaż w zakresie hartowania kikuta i kształtowania kikuta amputowanej kończyny

Zadanie zawodowe: A-12:
Stosowanie w opiece etycznych, kulturowych i zawodowych norm
Lp. umiejętności
1 Okazuje choremu szacunek
2 Stosuje w opiece zasadę indywidualności
3 Szanuje obyczaje, wartości i wierzenia religijne jednostki/ grupy
4 Przestrzega zasad etyki zawodowej
5 Zapewnia choremu dostęp do świadczonych usług zdrowotnych
6 Zachowuje tajemnicę zawodową
7 Respektuje prawa człowieka/ dziecka/ pacjenta
8 Postępuje zgodnie z procedurami i standardami opieki
9 Przestrzega intymności i godności chorego
10 Respektuje prawo jednostki do wyboru pielęgniarskiej i zdrowotnej opieki
11 Respektuje prawo jednostki do informacji
12 Ponosi odpowiedzialności wobec chorego za sprawowaną opiekę
13 Zastosuje modelowe rozwiązanie w rozpoznaniu dylematów etycznych

Zadanie zawodowe: A-13:
Test
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: B-1:
Obsługa stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Zapewnia techniczną sprawność pomieszczeń i urządzeń
2 Przygotowuje aparaturę i narzędzia
3 Transportuje chorego z izby przyjęć do oddziału, pracowni diagnostycznej, na konsultację , blok operacyjny
4 Dezynfekuje narzędzia i sprzęt medyczny zgodnie z zasadami
5 Przygotowuje zestawy do sterylizacji
6 Dostarcza i odbiera zestawy po sterylizacji
7 Przewozi materiały do badań i dostarcza wyniki
8 Dokonuje samooceny w zakresie obsługi stanowiska pracy
9 Monitoruje problemy w zakresie organizacji stanowiska pracy
10 Transportuje posiłki i naczynia
11 Segreguje odpadki i śmieci
12 Przewozi zwłoki do wyznaczonego miejsca
13 Zbiera zużytą bieliznę, koce, materace, poduszki

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Przestrzega podstawowe prawa pracodawcy i pracownika
3 Charakteryzuje zadania komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
4 Stosuje przepisy prawa pracy
5 Prowadzi i przechowuje dokumentację pielęgniarską zgodnie z obowiązującymi przepisami
6 Rozwiązuje problemy na swoim stanowisku pracy zgodnie z uprawnieniami
7 Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych i konfliktowych ramach swoich uprawnień
8 Kreuje wizerunek swojego zakładu pracy
9 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy
10 Zaopatruje w aparaturę i narzędzia swoje stanowisko pracy – dba o ustawienie, konserwację i części zamienne
11 Dostarcza leki, płyny, środki dezynfekcyjne, odkażające, materiały opatrunkowe
12 Określa bieżące i miesięczne harmonogramy pracy
13 Ocenia przebieg wykonywanej pracy
14 Przydziela zadania zgodnie z uprawnieniami
15 Kieruje podległym personelem w zakresie realizacji opieki
16 Inicjuje i wprowadza zmiany w obszarze swojego działania
17 Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy
18 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej
Lp. umiejętności
1 Organizuje warunki i środowisko materialne do świadczenia opieki pielęgniarskiej
2 Kształtuje środowisko społeczne chorego w szpitalu
3 Ułatwia kontakt z rodziną i najbliższymi
4 Przestrzega prawa pacjenta
5 Koordynuje opieką szpitalną/domową
6 Zapewnia prawidłowe warunki pobytu chorego w szpitalu
7 Zapewnia opiekę w domu chorego
8 Zapewnia bezpieczne otoczenie chorego
9 Chroni przed urazami fizycznymi
10 Nadzoruje stan higieny otoczenia chorego
11 Zapewnia bezpieczeństwo psychospołeczne
12 Określa czynniki zagrożenia tkwiące w środowisku szpitalnym/domowym
13 Organizuje, modyfikuje opiekę nad chorym
14 Organizuje warunki do prowadzenia rehabilitacji szpitalnej/domowej
15 Stosuje sprzęt do przemieszczania chorych
16 Stosuje sprzęt i materiały opatrunkowe
17 Organizuje działania edukacyjne dla chorych i niepełnosprawnych
18 Stwarza warunki do realizacji terapii zajęciowej, rekreacji

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie środowiska opieki w miejscu pracy i nauki
Lp. umiejętności
1 Organizuje i koordynuje opiekę zdrowotną nad uczniem/wychowankiem
2 Organizuje opiekę medyczną w miejscu pracy
3 Uczestniczy w monitorowaniu rozwoju uczniów
4 Ocenia warunki zdrowotne ucznia/wychowanka
5 Prowadzi badania podmiotowe ucznia/wychowanka i dokonuje analizy zgłaszanych problemów zdrowotnych
6 Przeprowadza badania przedmiotowe ucznia/wychowanka
7 Kieruje uczniów/ wychowanków do specjalistycznej opieki w chorobie i niepełnosprawności
8 Opracowuje i wdraża programu promocji zdrowia
9 Opracowuje i realizuje programy przeciwdziałania uzależnieniom występującym w miejscu nauczania i wychowania
10 Ocenia postawy zachowań prozdrowotnych
11 Ocenia stan sanitarny placówek nauczania i wychowania
12 Wskazuje i eliminuje czynniki szkodliwe dla rozwoju i zdrowia w miejscu pracy i nauczania
13 Nadzoruje prawidłowe żywienie ucznia w miejscu nauczania
14 Przeprowadza badania scriningowe uczniów
15 Rozpoznaje zaburzenia w rozwoju ontogenetycznym ucznia
16 Wykonuje szczepienia ochronne w ramach swoich uprawnień
17 Określa i realizuje pomoc uczniom/wychowankom z rodzin patologicznych
18 Nadzoruje opiekę pielęgniarską nad uczniami z grup ryzyka, przewlekle chorych, niepełnosprawnych
19 Ocenia zapotrzebowanie na świadczenia pielęgniarskie

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w rozpoznawaniu, planowaniu, realizacji i ocenie świadczonej opieki
2 Uczestniczy w ustaleniu priorytetów opieki zdrowotnej
3 Skutecznie komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu terapeutycznego
4 Wykonuje pomiary parametrów fizjologicznych – tętno, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura, oddech
5 Wykonuje pomiary wagi ciała, wzrostu, ostrości słuchu i wzroku, obwodów głowy, brzucha, kończyn
6 Pobiera materiały do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych
7 Wykonuje próby uczuleniowe
8 Prowadzi bilans płynów przyjętych i wydalonych przez chorego
9 Wykonuje i interpretuje zapis EKG
10 Podaje leki różnymi drogami
11 Przygotowuje pacjenta do badań i zabiegu operacyjnego
12 Podaje choremu premedykację
13 Przygotowuje sprzęt monitorujący funkcje życiowe
14 Podaje narzędzia w czasie zabiegów diagnostyczno-leczniczych
15 Obsługuje aparaturę w czasie badań diagnostycznych zabiegu operacyjnego
16 Obsługuje aparaturę medyczną w trakcie procesu leczniczego
17 Asystuje lekarzowi w wykonywaniu badań diagnostycznych i leczniczych
18 Przekazuje lekarzowi informacje o stanie zdrowia chorego
19 Dokonuje stałej oceny parametrów fizjologicznych i odruchów ocznych, szerokości źrenic, głębokości znieczulenia chorego
20 Monitoruje stanu chorego we wszystkich fazach leczenia

Zadanie zawodowe: C-2:
Włączenie pacjenta i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
Lp. umiejętności
1 Informuje chorego /niepełnosprawnego i /lub jego rodziny o istocie choroby i ograniczeń z niej wynikających
2 Uświadamia choremu/ niepełnosprawnemu i/lub jego rodzinie celu opieki pielęgniarskiej
3 Wyjaśnia konieczność przestrzegania zaleceń leczniczych i pielęgnacyjnych
4 Uczy zachowań, których postrzeganie przez pacjenta jest istotne dla osiągnięcia celu opieki
5 Włącza chorego i /lub jego rodzinę do odpowiedzialności za proces leczniczo-pielęgnacyjny
6 Uczy chorego/ niepełnosprawnego umiejętności niezbędnych do uzyskania niezależności
7 Ocenia stopień opanowania wiedzy i umiejętności do udziału w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym przez chorego i jego rodzinę
8 Koryguje niewłaściwie opanowaną wiedzę i umiejętności przez chorego/ niepełnosprawnego i/ lub jego rodzinę
9 Projektuje efektywne formy, metody i środki pracy z różnymi kategoriami osób chorych i niepełnosprawnych
10 Motywuje chorego do podejmowania zachowań pro zdrowotnych
11 Uświadamia choremu/ niepełnosprawnemu konieczności ciągłego uczenia się w zakresie prowadzenia procesu leczniczo-pielęgnacyjnego
12 Wspiera jednostkę w zmaganiu się z chorobą lub niepełnosprawnością
13 Kształtuje umiejętności życia z chorobą / niepełnosprawnością

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie opieki pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami
2 Planuje pracę własną i podległego zespołu
3 Zapewnia warunki do realizacji zadań
4 Kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego
5 Prowadzi obowiązującą dokumentację
6 Wdraża nowych pracowników do pracy
7 Inicjuje proces doskonalenia pracowników
8 Ocenia jakość świadczonych usług
9 Koordynuje współpracę pomiędzy kierownictwem a pracownikami
10 Stwarza pracownikom warunki do doskonalenia zawodowego
11 Dokonuje oceny pracowników
12 Nadzoruje bezpieczeństwo pracy i opieki nad chorym
13 Dokonuje zmian w opiece pielęgniarskiej w zależności od potrzeb chorego
14 Zaopatruje w środki biurowe, czystościowe, w obowiązujące druki i dokumenty

Zadanie zawodowe: D-1:
Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie
Lp. umiejętności
1 Wdraża osiągnięcia naukowe do praktyki i edukacji pielęgniarskiej
2 Stosuje strategię tworzenia pomostu pomiędzy badaniami i praktyką pielęgniarską
3 Wprowadza ewaluację do uczenia i rozumienia praktyki pielęgniarskiej
4 Uczestniczy w dyskusji dotyczących zmian w praktyce pielęgniarskiej
5 Aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
6 Dostarcza naukowego uzasadnienia dla świadczonej opieki pielęgniarskiej
7 Planuje realizację poszczególnych etapów procesu badawczego
8 Stosuje zasady w budowaniu planu badań naukowych
9 Stosuje techniki i narzędzia w pielęgniarskich badaniach
10 Korzysta z tradycyjnych i elektronicznych baz danych
11 Stosuje etyczne i zawodowe normy badań prowadzonych w ramach pielęgniarstwa

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie rozwoju własnego i zawodowego
Lp. umiejętności
1 Określa własne potrzeby w zakresie rozwoju intelektualnego i zawodowego
2 Ustala własne cele doskonalenia zawodowego
3 Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia
4 Uczestniczy aktywnie w wybranych formach doskonalenia zawodowego
5 Dokonuje samooceny w zakresie własnej wiedzy, umiejętności i rozwoju
6 Uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów pielęgniarstwa
7 Uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego pielęgniarek
8 Promuje i utrzymuje wizerunek zawodu

Zadanie zawodowe: D-3:
Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Określa misję i wartości jednostki
2 Rozpoznaje problemy do poprawy jakości
3 Uczestniczy w tworzeniu programów do poprawy jakości
4 Identyfikuje czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie wysokiej jakości opieki
5 Pobudza do współpracy i aktywności na rzecz poprawy jakości
6 Ustala warianty do poprawy jakości
7 Opracowuje i wdraża standardy i kryteria opieki
8 Mierzy i ocenia jakość opieki pielęgniarskiej
9 Zapewnia dostępność świadczonych usług
10 Zabezpiecza obsadę kadrową na stanowisku pracy
11 Zabezpiecza warunki do świadczenia usług
12 Współpracuje z innymi profesjonalistami dla zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej
13 Uczestniczy w opracowaniu narzędzi do oceny satysfakcji pacjenta z opieki
14 Dokonuje zmian organizacyjnych w doskonaleniu jakości opieki
15 Monitoruje jakość świadczonych usług
16 Uczestniczy w procedurach zapewniania jakości

Zadanie zawodowe: D-4:
Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi historię opieki pielęgniarskiej , w której dokumentuje proces pielęgnowania chorego /niepełnosprawnego
2 Odnotowuje wykonane zlecenia lekarskie w karcie zleceń lekarskich
3 Prowadzi kartę obserwacji chorego
4 Prowadzi kartę znieczulenia
5 Prowadzi księgę zabiegów
6 Prowadzi dokumentację rejestracji chorych
7 Prowadzi dokumentację rejestru odleżyn i zakażeń szpitalnych
8 Prowadzi dokumentację w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn
9 Rejestruje gospodarkę krwią i środkami krwiozastępczymi
10 Prowadzi rejestr wykorzystania sprzęty i materiałów medycznych
11 Prowadzi rejestrację zużycia leków
12 Prowadzi korespondencję z rodziną i chorym w zakresie zgłaszania się do badań kontrolnych lub szczepień
13 Prowadzi kartę szczepień
14 Prowadzi kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki i samopielęgnacji
15 Prowadzi księgę raportów pielęgniarskich


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Podzielność uwagi
3 Zdolność nawiązywania kontaktów
4 Rozumowanie logiczne
5 Dobra pamięć
6 Podejmowanie szybkich decyzji
7 Zdolność pracy w szybkim tempie
8 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
2 Samodzielność
3 Samokontrola
4 Komunikatywność
5 Systematyczność
6 Dokładność
7 Uczciwość
8 Odporność emocjonalna
9 Współdziałanie
10 Zrównoważenia
11 Gotowość do wprowadzania zmian
12 Rzetelność
13 Operatywność i skuteczność postępowania
14 Incjatywność
15 Cierpliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Ostrość słuchu
4 Szybki refleks
5 Zręczność rąk
6 Ostrość wzroku
7 Koordynacja ruchowa
8 Czucie dotykowe