Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Kod zawodu: 224112
Data modyfikacji: 2010-03-08 9:40:24

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie i koordynowanie przygotowania aparatury, instrumentarium i narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej i materiałów dodatkowych potrzebnych do zabiegów operacyjnych
A-2 Przygotowanie i koordynowanie przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz opieka nad pacjentem po zabiegu w obrębie bloku operacyjnego
A-3 Instrumentowanie do specjalistycznych zabiegów operacyjnych
A-4 Obsługa instrumentarium, sprzętu i aparatury po zabiegach operacyjnych w zależności od rodzaju zabiegu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk podległego personelu na bloku operacyjnym zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Nadzorowanie i dezynfekowanie, mycie i sterylizacja narzędzi chirurgicznych
B-3 Przewidywanie i likwidacja zagrożeń zdrowia i życia związanych z pracą bloku operacyjnego
B-4 Inicjowanie i wprowadzanie zmian organizacyjnych w zespole pielęgniarskim na bloku operacyjnym
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z własna grupą zawodową, zespołami operacyjnymi i innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego
C-2 Włączenie pacjenta do współpracy w procesie leczniczo - pielęgnacyjnym w ośrodkach chirurgii jednego dnia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością opieki okołoperacyjnej
D-2 Zapobieganie zakażeniom zakładowym poprzez monitorowanie jałowości sprzętu i materiałów używanych do zabiegów operacyjnych
D-3 Monitorowanie i kalkulacja kosztów funkcjonowania bloku operacyjnego
D-4 Dokumentowanie działań pielęgniarki operacyjnej związanych z wykonywaniem zabiegów operacyjnych
D-5 Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarki operacyjnej i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie