Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Kod zawodu: 224112

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie i koordynowanie przygotowania aparatury, instrumentarium i narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej i materiałów dodatkowych potrzebnych do zabiegów operacyjnych
A-2 Przygotowanie i koordynowanie przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz opieka nad pacjentem po zabiegu w obrębie bloku operacyjnego
A-3 Instrumentowanie do specjalistycznych zabiegów operacyjnych
A-4 Obsługa instrumentarium, sprzętu i aparatury po zabiegach operacyjnych w zależności od rodzaju zabiegu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk podległego personelu na bloku operacyjnym zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Nadzorowanie i dezynfekowanie, mycie i sterylizacja narzędzi chirurgicznych
B-3 Przewidywanie i likwidacja zagrożeń zdrowia i życia związanych z pracą bloku operacyjnego
B-4 Inicjowanie i wprowadzanie zmian organizacyjnych w zespole pielęgniarskim na bloku operacyjnym
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z własna grupą zawodową, zespołami operacyjnymi i innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego
C-2 Włączenie pacjenta do współpracy w procesie leczniczo - pielęgnacyjnym w ośrodkach chirurgii jednego dnia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością opieki okołoperacyjnej
D-2 Zapobieganie zakażeniom zakładowym poprzez monitorowanie jałowości sprzętu i materiałów używanych do zabiegów operacyjnych
D-3 Monitorowanie i kalkulacja kosztów funkcjonowania bloku operacyjnego
D-4 Dokumentowanie działań pielęgniarki operacyjnej związanych z wykonywaniem zabiegów operacyjnych
D-5 Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarki operacyjnej i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie i koordynowanie przygotowania aparatury, instrumentarium i narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej i materiałów dodatkowych potrzebnych do zabiegów operacyjnych
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje i obsługuje aparat RTG, ssak elektryczny, aparat do elektrokoagulacji, mikroskop operacyjny, laser
2 Przygotowuje i obsługuje laparoskop, artroskop, histeroskop, bronchoskop, aparat do litotrypsji pozaustrojowej, aparaturę do PCNL
3 Przygotowuje odpowiednie zestawy narzędzi chirurgicznymi do operacji
4 Przygotowuje pakiety z bielizną operacyjną na sali
5 Przygotowuje materiał dodatkowy (nici i szwy chirurgiczne, serwety gazowe, gaziki, setony, drenaże, płyny do płukania ran i jam ciała)
6 Sprawdza prawidłowość funkcjonowania sprzętu i aparatury medycznej na bloku operacyjnym
7 Sprawnie organizuje stanowisko pracy pielęgniarki operacyjnej
8 Nadzoruje przygotowanie, przygotowuje odpowiednie zestawy z narzędziami chirurgicznymi do operacji
9 Nadzoruje przygotowanie, przygotowuje pakiety z bielizną operacyjną na sali operacyjnej

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie i koordynowanie przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz opieka nad pacjentem po zabiegu w obrębie bloku operacyjnego
Lp. umiejętności
1 Kontroluje bezpieczny transport pacjenta na blok operacyjny
2 Identyfikuje tożsamość pacjenta oraz rodzaj zaplanowanego zabiegu operacyjnego
3 Bezpiecznie układa pacjenta na stole
4 Potrafi ułożyć pacjenta na stole operacyjnym w zależności od zaplanowanego zabiegu operacyjnego
5 Zabezpiecza pacjenta przed oparzeniem i porażeniem prądem elektrycznym, promieniowaniem rentgenowskim, oparzeniem skóry środkiem antyseptycznym, względnym oziębianiem ciała
6 Przygotowuje pole operacyjnego zgodnie z zasadami
7 Łagodzi lęk pacjenta na sali operacyjnej przed zabiegiem operacyjnym
8 Dobiera metod zaopatrzenia rany pooperacyjnej
9 Zwraca baczną uwagę na zgodne i z zasadami postępowanie całego zespołu operacyjnego w trakcie zabiegu operacyjnego

Zadanie zawodowe: A-3:
Instrumentowanie do specjalistycznych zabiegów operacyjnych
Lp. umiejętności
1 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w neurochirurgii
2 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w ginekologii i położnictwie
3 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
4 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w urologii
5 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w kardiochirurgii
6 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w laryngologii
7 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w okulistyce
8 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii plastycznej
9 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii klatki piersiowej
10 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii naczyń obwodowych
11 Instrumentuje do pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów
12 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej
13 Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii pediatrycznej

Zadanie zawodowe: A-4:
Obsługa instrumentarium, sprzętu i aparatury po zabiegach operacyjnych w zależności od rodzaju zabiegu
Lp. umiejętności
1 Zna zasady postępowania z narzędziami chirurgicznymi po zakończonej operacji
2 Zna zasady postępowania z narzędziami i sprzętem endoskopowym po zakończonej operacji endoskopowej
3 Nadzoruje i odpowiednio postępuje z materiałem operacyjnym jednorazowego i wielorazowego użycia
4 Nadzoruje postępowanie z odpadami medycznymi
5 Nadzoruje pracy personelu pomocniczego w zakresie sprzątania sali operacyjnej po zabiegach czystych i septycznych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk podległego personelu na bloku operacyjnym zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy i stanowiska pracy personelu podległego z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów BHP, ochrony p/pożarowej i higieny pracy
2 Przestrzega prawa pracownika i pracodawcy
3 Stosuje przepisy prawa pracy na bloku operacyjnym
4 Prowadzi i przechowuje dokumentację pielęgniarską zgodnie z obowiązującymi przepisami
5 Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych i konfliktowych w ramach swoich uprawnień na bloku operacyjnym
6 Kreuje wizerunek swojego zakładu pracy
7 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy
8 Zaopatruje w leki, płyny, środki dezynfekcyjne i odkażające, materiały opatrunkowe i sprzęt dodatkowy
9 Ocenia pracę własną i pracę personelu podległego zatrudnionego w bloku operacyjnym
10 Kieruje personelem podległym i przydziela zadania zgodnie z jego uprawnieniami
11 Nadzoruje przygotowanie oraz przygotuje się do zabiegu operacyjnego zgodnie z zasadami
12 Nadzoruje przygotowanie oraz przygotuje instrumentarium, aparatury medycznej, bielizny i materiału dodatkowego
13 Nadzoruje bezpieczeństwo zespołu operacyjnego i pacjenta w czasie operacji
14 Nadzoruje zabezpieczenie oraz zabezpiecza materiał biologiczny od pacjenta w czasie operacji zgodnie z zasadami

Zadanie zawodowe: B-2:
Nadzorowanie i dezynfekowanie, mycie i sterylizacja narzędzi chirurgicznych
Lp. umiejętności
1 Stosuje środki dezynfekcyjne w zależności od zagrożenia mikrobiologicznego i przygotowuje roztwory do dezynfekcji instrumentarium, sprzętu i powierzchni
2 Nadzoruje, przygotowuje instrumentarium do dezynfekcji i mycia zgodnie z zasadami
3 Nadzoruje, prowadzi kontrolę techniczna, konserwuje i przygotowuje sprzęt i instrumentarium do sterylizacji
4 Nadzoruje i sterylizuje instrumentarium różnymi metodami
5 Nadzoruje postępowania ze sprzętem sterylnym

Zadanie zawodowe: B-3:
Przewidywanie i likwidacja zagrożeń zdrowia i życia związanych z pracą bloku operacyjnego
Lp. umiejętności
1 Zapobiega zagrożeniom wynikającym z użytkowania lasera
2 Zapobiega zagrożeniom wynikającym z promieniowania rentgenowskiego i elektromagnetycznego
3 Nadzoruje zapobieganie i zapobiega zagrożeniom wynikającym użytkowania środków dezynfekcyjnych i preparatów do utrwalania materiału biologicznego, środków leczniczych i gazów medycznych
4 Właściwie postępuje po ekspozycji po zakłuciu się igłą, skaleczeniu narzędziem chirurgicznym zabrudzonym krwią lub IPMI pacjenta

Zadanie zawodowe: B-4:
Inicjowanie i wprowadzanie zmian organizacyjnych w zespole pielęgniarskim na bloku operacyjnym
Lp. umiejętności
1 Ocenia stopień wykonania zadania w ramach pracy przez pielęgniarki operacyjne
2 Ocenia wykonanie zadania zgodnie z przyjętymi standardami opieki okołoperacyjnej w obrębie bloku operacyjnego
3 Rozpoznaje potrzeby edukacyjne podległego personelu zatrudnionego w bloku operacyjnym
4 Prowadzi szkolenia przed wprowadzeniem zmiany organizacyjnej
5 Rozpoznawanie źródła poparcia i oporu wobec zmian, racjonalnie je wykorzystuje lub eliminuje
6 Ocenia rezultaty zmian

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z własna grupą zawodową, zespołami operacyjnymi i innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie prawidłowego funkcjonowania bloku operacyjnego
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w planowaniu, realizacji i ocenie świadczonej usługi w bloku operacyjnym
2 Skutecznie komunikuje się z członkami zespołów operacyjnych
3 Nadzoruje przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w zakresie bloku operacyjnego
4 Rozwiązuje sytuacje konfliktowe w czasie pracy na bloku operacyjnym
5 Nadzoruje i koordynuje pracą personelu pomocniczego w bloku operacyjnym
6 Łagodzi lęk pacjenta związany z zabiegiem operacyjnym
7 Łagodzi stres pracowników związany z pracą w bloku operacyjnym
8 Rozpoznaje potrzeby wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w materiały, aparaturę i sprzęt
9 Wybiera najlepszy pod względem bezpieczeństwa, komfortu i jakości pracy oraz z uwzględnieniem ekonomiki, sprzęt i aparaturę medyczną
10 Skutecznie komunikuje się z członkami zespołu i kierownictwem w sprawie wyposażenia bloku operacyjnego
11 Współpracuje z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych szpitala
12 Dba o rozwój własny oraz rozpoznaje i określa potrzeb edukacyjnych w zespole pielęgniarek operacyjnych
13 Ustala własne cele doskonalenia zawodowego w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
14 Prowadzi samoocenę w zakresie wiedzy własnej i innych pielęgniarek operacyjnych, umiejętności i motywacji rozwoju
15 Uczestniczy w doskonaleniu zawodowym pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
16 Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia zawodowego w pielęgniarstwie operacyjnym
17 Współpracuje ze stowarzyszeniami zawodowymi
18 Określa wartość i rangę swojego zawodu
19 Posługuje się sprzętem komputerowym w zakresie niezbędnym do gromadzenia i opracowywania danych na bloku operacyjnym
20 Określa potrzeby rozwoju zawodowego własne i innych pielęgniarek operacyjnych
21 Prowadzi badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
22 Upowszechnia wyniki własnych badań poprzez czynny udział w konferencjach i sympozjach
23 Wprowadza wiedzę naukową potwierdzoną badaniami w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego do praktyki
24 Wskazuje uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego
25 Określa zakres kwalifikacji zawodowych pielęgniarki operacyjnej
26 Zna zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pielęgniarki operacyjnej
27 Opracowuje standardy, procedur i algorytmów postępowania w pracy pielęgniarki operacyjnej
28 Przestrzega kodeks etyki zawodowej pielęgniarek

Zadanie zawodowe: C-2:
Włączenie pacjenta do współpracy w procesie leczniczo - pielęgnacyjnym w ośrodkach chirurgii jednego dnia
Lp. umiejętności
1 Informuje chorego i jego rodzinę o istocie jego choroby i ograniczeń z niej wynikających w ramach chirurgii jednego dnia
2 Informuje chorego o kryteriach kwalifikacji do operacji w ramach chirurgii jednego dnia
3 Informuje chorego o kryteriach wypisu do domu po zabiegu w ośrodku chirurgii jednego dnia
4 Wyjaśnia pacjentowi konieczność przestrzegania zaleceń leczniczych i pielęgnacyjnych w ramach chirurgii jednego dnia
5 Ocenia stopnia opanowania wiedzy i umiejętności w procesie leczniczo – pielęgnacyjnym przez chorego i jego rodzinę w ramach chirurgii jednego dnia
6 Nadzoruje i prowadzi edukację zdrowotną w ramach chirurgii jednego dnia
7 Przeprowadza badanie fizykalnego pacjenta celem kwalifikacji do zabiegu operacyjnego w ośrodku chirurgii jednego dnia

Zadanie zawodowe: D-1:
Zarządzanie jakością opieki okołoperacyjnej
Lp. umiejętności
1 Stosuje narzędzia monitorowania jakości usług
2 Bada jakość opieki okołoperacyjnej
3 Ocenia jakość opieki okołoperacyjnej
4 Zarządza jakością
5 Współpracuje z innymi profesjonalistami w zakresie opieki okołoperacyjnej
6 Ustala kryteria oceny funkcjonowania standardów i procedur w bloku operacyjnym
7 Wdraża i nadzoruje przestrzeganie standardów i procedur w bloku operacyjnym
8 Monitoruje i ocenia funkcjonowanie standardów i procedur w bloku operacyjnym
9 Ewaluuje standardy i procedury stosowane w bloku operacyjnym w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapobieganie zakażeniom zakładowym poprzez monitorowanie jałowości sprzętu i materiałów używanych do zabiegów operacyjnych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki
2 Sprawdza prawidłowe przygotowanie pacjentów do zabiegu operacyjnego
3 Nadzoruje właściwe planowanie kolejności zabiegów operacyjnych
4 Nadzoruje właściwe postępowanie po zabiegach septycznych z instrumentarium i sprzątanie sali operacyjnej
5 Kontroluje prawidłowe mycie i dezynfekcję rąk pracowników
6 Kontroluje postępowanie z odpadami medycznymi
7 Przestrzega wymagane zasady dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i instrumentarium
8 Kontroluje prawidłowy transport i przechowywanie sprzętu sterylnego
9 Nadzoruje przestrzeganie zasad aseptyki przez zespół operacyjny
10 Współpracuje z pielęgniarką epidemiologiczną
11 Współpracuje z zespołem bloku operacyjnego w zakresie zapobiegania zakażeniom zakładowym
12 Uczestniczy w szpitalnym zespole ds. zapobiegania zakażeniom
13 Opracowuje plan higieny w obrębie bloku operacyjnego
14 Wykrywa źródeł zakażeń, analizuje drogi szerzenia się zakażeń w obrębie bloku operacyjnego oraz przerywa łańcuch epidemiologiczny
15 Rejestruje zakażenia powstałe w bloku operacyjnym
16 Nadzoruje funkcjonowanie klimatyzacji i wentylacji w bloku operacyjnym
17 Nadzoruje dobór środków dezynfekcyjnych i myjących stosownie do zagrożenia mikrobiologicznego

Zadanie zawodowe: D-3:
Monitorowanie i kalkulacja kosztów funkcjonowania bloku operacyjnego
Lp. umiejętności
1 Liczy koszty wykonywanych zabiegów operacyjnych
2 Współpracuje z kierownictwem zakładu w zakresie planowania zatrudnienia i wykorzystania sprzętu i sal operacyjnych w czasie pracy
3 Kontroluje zużycie bielizny i materiału dodatkowego do poszczególnych zabiegów operacyjnych

Zadanie zawodowe: D-4:
Dokumentowanie działań pielęgniarki operacyjnej związanych z wykonywaniem zabiegów operacyjnych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację obowiązującą w bloku operacyjnym
2 Monitoruje i ocenia prowadzenie dokumentacji przez pracowników bloku operacyjnego
3 Szkoli personel w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w bloku operacyjnym

Zadanie zawodowe: D-5:
Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarki operacyjnej i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie
Lp. umiejętności
1 Wdraża osiągnięcia naukowe do praktyki i edukacji pielęgniarskiej
2 Stosuje strategię pomostu pomiędzy badaniami i praktyka pielęgniarską
3 Wprowadza ewaluację do uczenia i rozumienia praktyki pielęgniarki operacyjnej
4 Uczestniczy w dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie zmian w praktyce pielęgniarki operacyjnej
5 Dostarcza naukowego uzasadnienia dla świadczonych usług w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
6 Aktualizuje swoja wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
7 Planuje i realizuje poszczególne etapy procesu badawczego
8 Stosuje etyczne i zawodowe normy badań prowadzonych w ramach pielęgniarstwa


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Efektywne komunikowanie
3 Koncentracja uwagi
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Stwarzanie atmosfery życzliwości i współdziałania
8 Umiejętność pracy w grupie
9 Umiejętność słuchania
10 Zdolności organizacyjne
11 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Duża chęć do uczenia i zdobywania nowych wiadomości
2 Obowiązkowość
3 Odpowiedzialność
4 Punktualność
5 Rzetelność
6 Samodzielność
7 Samokontrola
8 Skrupulatność
9 Sumienność
10 Systematyczność
11 Uczciwość
12 Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
13 Umiejętność pracy w szybkim tempie
14 Umiejętność radzenia sobie ze stresem
15 Wytrwałość
16 Zaangażowanie
17 Zdyscyplinowanie
18 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dokładność
2 Koordynacja ruchowa
3 Koordynacja wzrokowo- słuchowa
4 Opanowanie
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Skrupulatność
8 Spostrzegawczość
9 Sprawność manualna
10 Umiejętność obserwacji
11 Umiejętność przewidywania ewentualnych zagrożeń
12 Wnikliwość obserwacji
13 Wysoki poziom spostrzegawczości
14 Zręczność rąk