Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Kod zawodu: 224117

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu zdrowia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
A-2 Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej człowieka dorosłego i dziecka w stanach nagłych
A-3 Farmakoterapia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i podległego personelu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Opracowanie standardów i procedur praktyki zawodowej
B-3 Prowadzenie i monitorowanie prowadzenia dokumentacji medycznych czynności ratunkowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kierowanie zespołem podstawowym ratownictwa medycznego
C-2 Nadzorowanie przygotowania i obsługi sprzętu i aparatury ratującej życie
C-3 Kierowanie akcją ratowniczą w miejscu zdarzenia jednostkowego oraz masowego do chwili przybycia służb specjalistycznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola i ocena działań ratunkowych
D-2 Monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur stosowanych w pielęgniarstwie ratunkowym

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ocena stanu zdrowia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje badanie fizykalne pacjenta będącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
2 Ocenia stan świadomości i przytomności pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
3 Monitoruje stan pacjenta na wszystkich etapach działań ratowniczych
4 Rozpoznaje objawy, rodzaje wstrząsu i podejmuje odpowiednie działania ratownicze
5 Rozpoznaje stany nagłe występujące w przebiegu ostrych stanów chorobowych zagrażających życiu i zdrowiu
6 Ocenia stan pacjenta w urazach i stosuje odpowiednie standardy postępowania ratowniczego
7 Rozpoznaje stany nagłe zagrażające życiu spowodowane działaniem czynników środowiskowych oraz substancjami chemicznymi
8 Rozpoznaje charakter zatruć i stosuje działania zależnie od czynnika zagrożenia
9 Wykonuje badanie elektrokardiograficzne serca osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i interpretuje jego zapis
10 Dokonuje analizy i interpretacji wyników badań diagnostycznych, świadczących o zagrożeniu życia i zdrowia

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej człowieka dorosłego i dziecka w stanach nagłych
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje i wykonuje postępowanie resuscytacyjne w stanach nagłych u dorosłych i dzieci według obowiązujących aktualnie standardów
2 Wykonuje defibrylację manualną / AED osoby dorosłej i dziecka w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu serca
3 Zapewnia drożność dróg oddechowych
4 Wykonuje intubację w stanach nagłych
5 Stosuje zastępczą wentylację płuc w stanach nagłych
6 Wykonuje konikopunkcję w stanach nagłych
7 Prowadzi tlenoterapię w stanach nagłych

Zadanie zawodowe: A-3:
Farmakoterapia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje kaniulację żył centralnych – wkłucie do żyły szyjnej zewnętrznej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
2 Podaje leki drogą dożylną, dotchawiczą oraz doszpikową w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
3 Nadzoruje przygotowanie zestawów i leków stosowanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i podległego personelu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje stanowiska pracy w jednostkach ratownictwa medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
2 Organizuje, integruje i kieruje pracą zespołu w jednostce ratownictwa medycznego
3 Inicjuje i wprowadza zmiany organizacyjne w obszarze działania ratowniczego
4 Organizuje akcję ratowniczą

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowanie standardów i procedur praktyki zawodowej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje standardy opieki w stanach nagłych
2 Wprowadza procedury opieki w zależności od wieku i stanu pacjenta w pielęgniarstwie ratunkowym
3 Opracowuje i zapewnia stosowanie procedur przeciwdziałania zakażeniom w pielęgniarstwie ratunkowym
4 Wdrażanie procedur postępowania w zdarzeniach o charakterze kryminalnym w medycynie ratunkowej

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie i monitorowanie prowadzenia dokumentacji medycznych czynności ratunkowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji medycznej przyjętej w określonych jednostkach systemu ratownictwa medycznego
2 Nadzoruje udostępnianie i przechowywanie dokumentacji medycznych działań ratunkowych

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kierowanie zespołem podstawowym ratownictwa medycznego
Lp. umiejętności
1 Dobiera formy i sposób komunikacji z zespołem terapeutycznym Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zespołu ratownictwa medycznego
2 Rozwiązuje sytuacje trudne i konfliktowe występujące w pracy zespołów ratowniczych
3 Przydziela zadania członkom zespołu podczas udzielania pomocy pacjentowi znajdującemu się w sytuacji zagrożenia zdrowotnego

Zadanie zawodowe: C-2:
Nadzorowanie przygotowania i obsługi sprzętu i aparatury ratującej życie
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji sprzętu i aparatury do ratowania życia i zdrowia
2 Prowadzi instruktaż obsługi sprzętu i aparatury medycznej do ratowania życia i zdrowia

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie akcją ratowniczą w miejscu zdarzenia jednostkowego oraz masowego do chwili przybycia służb specjalistycznych
Lp. umiejętności
1 Kieruje segregacją, ewakuacją i transportem rannych, poszkodowanych w wypadkach jednostkowych/masowych
2 Kieruje stosowaniem procedur powiadamiania właściwych służb oraz postępowania w przypadku stwierdzenia zdarzeń o charakterze kryminalnym, zgonu
3 Kieruje organizacją bezpiecznego transportu pacjenta
4 Przeciwdziała psychotraumie w nagłych zdarzeniach jednostkowych i masowych

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola i ocena działań ratunkowych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje kryteria systemu kontroli i oceny prowadzonych działań ratunkowych
2 Opracowuje narzędzia oceny prowadzonych działań ratunkowych
3 Monitoruje efekty zastosowanych narzędzi i kryteriów oceny, wprowadza zmiany
4 Zarządzanie jakością świadczeń zdrowotnych
5 Ocenia efekty działań ratowniczo- terapeutyczno- pielęgnacyjnych

Zadanie zawodowe: D-2:
Monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur stosowanych w pielęgniarstwie ratunkowym
Lp. umiejętności
1 Monitorowanie rezultatów zastosowanych działań
2 Gromadzenie informacji dotyczących monitorowania jakości


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Inicjowanie zmian, lub kierowanie nimi
3 Koncentracja
4 Myślenie twórcze
5 Odporność emocjonalna
6 Odwaga cywilna
7 Podejmowania trafnych decyzji
8 Samodzielność
9 Szybkość reagowania
10 Umiejętność współpracy z jednostką, grupą
11 Wytrwałość
12 Zdecydowanie
13 Zdolności organizacyjne
14 Zdolność do łączenia i porządkowania wiedzy
15 Zdolność do radzenia sobie z nietypową złożonością
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Obowiązkowość
4 Odporność na sytuacje trudne
5 Odpowiedzialność
6 Otwartość i gotowość na zmiany
7 Rzetelność
8 Skuteczność
9 Skuteczność postępowania
10 Sumienność
11 Umiejętność współdziałania
12 Wytrwałość
13 Zdecydowanie
14 Zdolność do radzenia sobie z nietypową złożonością
15 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Komunikatywność
2 Koncentracja
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Operatywność
5 Podzielność uwagi
6 Refleks
7 Sprawność manualna
8 Szybkość działania w sytuacjach problematycznych
9 Szybkość podejmowania decyzji
10 Wnikliwość obserwacji
11 Zdecydowanie