Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Kod zawodu: 224113
Data modyfikacji: 2010-03-08 14:05:49

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i ocena stanu zdrowia oraz ustalanie zakresu deficytu w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji pacjenta przewlekle chorego i niezdolnego do samodzielnej egzystencji
A-2 Koordynowanie i planowanie opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji z rozróżnieniem cech opieki nad dorosłym ,dzieckiem i pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
A-3 Przygotowanie chorego przewlekle i niepełnosprawnego oraz jego rodziny do samoopieki i kompensowania utraconych funkcji
A-4 Prowadzenie edukacji w zakresie obsługi sprzętu i aparatury specjalistycznej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w warunkach instytucjonalnych i domowych
B-2 Organizowanie wsparcia społecznego dla pacjenta opieki długoterminowej i kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego
B-3 Planowanie i wdrażanie standardów opieki obowiązujących w opiece długoterminowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą zespołu terapeutycznego w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
C-2 Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, socjalnych i prawnych pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych
C-3 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy oraz personelu podległego zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie i ocena podejmowanych działań zespołu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego
D-2 Ocena pracy własnej oraz podległych pracowników zespołu opieki długoterminowej