Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Kod zawodu: 224113

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i ocena stanu zdrowia oraz ustalanie zakresu deficytu w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji pacjenta przewlekle chorego i niezdolnego do samodzielnej egzystencji
A-2 Koordynowanie i planowanie opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji z rozróżnieniem cech opieki nad dorosłym ,dzieckiem i pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
A-3 Przygotowanie chorego przewlekle i niepełnosprawnego oraz jego rodziny do samoopieki i kompensowania utraconych funkcji
A-4 Prowadzenie edukacji w zakresie obsługi sprzętu i aparatury specjalistycznej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w warunkach instytucjonalnych i domowych
B-2 Organizowanie wsparcia społecznego dla pacjenta opieki długoterminowej i kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego
B-3 Planowanie i wdrażanie standardów opieki obowiązujących w opiece długoterminowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą zespołu terapeutycznego w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
C-2 Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, socjalnych i prawnych pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych
C-3 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy oraz personelu podległego zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie i ocena podejmowanych działań zespołu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego
D-2 Ocena pracy własnej oraz podległych pracowników zespołu opieki długoterminowej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie i ocena stanu zdrowia oraz ustalanie zakresu deficytu w zakresie samoobsługi i samopielęgnacji pacjenta przewlekle chorego i niezdolnego do samodzielnej egzystencji
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem objawów choroby podstawowej
2 Ocenia stan zagrożenia zdrowia i życia oraz wdraża właściwe postępowanie niefarmakologiczne i farmakologiczne u pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego
3 Interpretuje badania diagnostyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i elektrodiagnostyki dla potrzeb diagnozy pielęgniarskiej pacjenta opieki długoterminowej
4 Prowadzi dokumentację medyczną specjalistyczną w opiece długoterminowej

Zadanie zawodowe: A-2:
Koordynowanie i planowanie opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niezdolnym do samodzielnej egzystencji z rozróżnieniem cech opieki nad dorosłym ,dzieckiem i pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
Lp. umiejętności
1 Planuje i koordynuje opiekę pielęgniarską w zakładach opieki długoterminowej i domu chorego
2 Współtworzy i koordynuje indywidualne programy terapeutyczne w stosunku do osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
3 Modyfikuje realizację indywidualnej opieki w zależności od bieżącej sytuacji zdrowotnej pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego
4 Zapewnia bezpieczeństwo choremu opieki długoterminowej i jego otoczeniu
5 Rozpoznaje i interpretuje mechanizmy obronne osobowości chorego opieki długoterminowej
6 Wdraża zasady i realizuje niektóre formy rehabilitacji zaburzeń psychicznych u pacjenta opieki długoterminowej
7 Przedstawia pacjentowi i/lub jego rodzinie ofertę instytucjonalnej pomocy dla osób chorych psychicznie

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie chorego przewlekle i niepełnosprawnego oraz jego rodziny do samoopieki i kompensowania utraconych funkcji
Lp. umiejętności
1 Ustala deficyt w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych
2 Określa możliwości psycho – fizyczne w realizacji samoopieki pacjentów długoterminowych
3 Ocenia stan wiedzy chorego i jego rodziny w zakresie samopomocy i samopielęgnacji
4 Prowadzi instruktaż w stosunku do opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w zakresie dostępnych technik kompensacyjnych
5 Współopracowuje program w zakresie rehabilitacji podstawowych funkcji życiowych pacjentów długoterminowych
6 Przedstawia pacjentowi i/lub jego rodzinie ofertę pomocy instytucjonalnej

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie edukacji w zakresie obsługi sprzętu i aparatury specjalistycznej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
Lp. umiejętności
1 Posiada wiedzę na temat przyczyn, przebiegu i skutków wprowadzenia oddechu zastępczego u chorych przewlekle i niepełnosprawnych
2 Dokonuje doboru sprzętu specjalistycznego niezbędnego do procesu terapii pacjentów długoterminowych
3 Diagnozuje poziom wiedzy i umiejętności osób sprawujących opiekę nad pacjentem długoterminowym
4 Opracowuje plany, określa cele i treści szkolenia w opiece nad pacjentem długoterminowym
5 Planuje czas niezbędny do przeszkolenia
6 Dobiera odpowiednie metody przekazywania informacji
7 Dokonuje ewaluacji przeprowadzonej edukacji oraz dokonuje oceny sprawowanej opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym w warunkach instytucjonalnych i domowych
Lp. umiejętności
1 Współorganizuje warunki opieki, pielęgnacji i terapii w procesie readaptacji i rewalidacji przewlekle chorych,
2 Zapewnia doskonalenie zawodowe wewnątrzzakładowe podległym pracownikom w zakresie specyfiki opieki nad pacjentem przewlekle chorym
3 Planuje zatrudnienie, dostosowuje liczbę i kompetencje pracowników do celów organizacji i zadań na określonych stanowiskach pracy
4 Opracowuje system obiegu informacji pomiędzy członkami zespołu terapeutycznego w systemie opieki długoterminowej
5 Typuje do indywidualnej odpowiedzialności pielęgniarkom i opiekunkom pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego
6 Opracowuje program poprawy jakości świadczeń zdrowotnych w opiece nad pacjentem długoterminowym

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie wsparcia społecznego dla pacjenta opieki długoterminowej i kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny wydolności opiekuńczej rodziny nad pacjentem długoterminowym
2 Nawiązuje terapeutyczny kontakt z pacjentem, rodziną, zespołem
3 Ustala zakres niezbędnej pomocy pacjentom przewlekle chorym i niepełnosprawnym
4 Wskazuje instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy w opiece nad osobą przewlekle chorą
5 Wskazuje rządowe i pozarządowe formy pomocy w opiece nad osobą przewlekle chorą
6 Dobiera odpowiednie metody opieki i pielęgnacji pacjenta długoterminowego
7 Bycia mediatorem w kontaktach interpersonalnych
8 Współpracuje z grupami wsparcia działającymi na rzecz pacjentów długoterminowych
9 Kształtuje i podtrzymuje kontakty społeczne pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie i wdrażanie standardów opieki obowiązujących w opiece długoterminowej
Lp. umiejętności
1 Określa cele i deklaracje przyjętych standardów w opiece długoterminowej
2 Dostosowuje kryteria struktury, postępowania i wyniku do potrzeb pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych
3 Zapewnia odpowiednie warunki do realizacji podstawowych standardów opieki długoterminowej
4 Współuczestniczy i koordynuje działania zespołu ds. wdrażania standardów opieki opieki nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym
5 Ustala kwalifikacje i zakres odpowiedzialności pracowników niezbędne do realizacji poszczególnych standardów opieki
6 Szkoli personel i kontroluje stopień wdrażania systemu opieki długoterminowej

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracą zespołu terapeutycznego w przebiegu realizacji opieki i rehabilitacji nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
Lp. umiejętności
1 Wprowadza w życie zarządzenia i procedury zmian w systemie organizacji pracy w opiece długoterminowej
2 Negocjuje w sprawach trudnych i problemowych dotyczących opieki długoterminowej
3 Monitorowanie przebiegu procesu terapeutycznego ukierunkowanego na pacjenta opieki długoterminowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, socjalnych i prawnych pacjentów przewlekle chorych i niepełnosprawnych
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z organizacjami Pozarządowymi i instytucjami państwowymi działającymi na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
2 Współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach dla zapewnienia ciągłej i kompleksowej opieki długoterminowej
3 Pozyskuje wolontariuszy do współpracy w opiece nad przewlekle chorym i niepełnosprawnym
4 Współpracuje z jednostkami samorządowymi, lokalnymi, osobami fizycznymi pod kątem pełnej interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
5 Analizuje możliwość wsparcia działań na rzecz rozwoju opieki długoterminowej przez media

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy oraz personelu podległego zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje się do zmian wynikających z dynamiki rozwoju opieki długoterminowej
2 Przestrzega zasad współżycia społecznego obowiązujących w pracy zespołowej sektora opieki długoterminowej
3 Doskonali metody pracy opiekuńczej na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
4 Rozwiązuje problemy organizacyjne wynikające z opieki nad pacjentami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie i ocena podejmowanych działań zespołu pielęgniarskiego w stosunku do pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje jakość wykonywanych zadań w opiece nad pacjentem długoterminowym
2 Gromadzi niezbędne informacje dotyczące określenia planu opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
3 Inicjuje wprowadzanie nowoczesnych metod pielęgnacji i terapii w opiece długoterminowej
4 Ocena realizacji standardów jakości opieki w opiece długoterminowej
5 Stosowanie uznanych teorii i modeli pielęgnowania w opiece nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena pracy własnej oraz podległych pracowników zespołu opieki długoterminowej
Lp. umiejętności
1 Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące jakości opieki nad pacjentem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
2 Doskonalenie umiejętności zawodowych w celu podnoszenia jakości świadczeń pielęgniarskich i opiekuńczych w opiece długoterminowej
3 Ocenia skuteczność podjętych działań pielęgniarskich i opiekuńczych w stosunku do pacjenta długoterminowego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Logicznego myślenia i wyciągania wniosków
2 Operatywność i skuteczność
3 Organizacyjne
4 Podejmowania szybkich i trafnych decyzji
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia organizacyjne
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Zdolności analityczne
10 Zdolności kierownicze
11 Zdolność analizowania sytuacji i podejmowania ryzyka
12 Zdolność logicznego myślenia
13 Zdolność nawiązywania kontaktów
14 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
15 Zdolność przekonywania i negocjowania
16 Zdolność współpracy w zespole
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Empatia
4 Gotowość do wprowadzania zmian
5 Inicjatywność
6 Komunikatywność
7 Kreatywność, pomysłowość
8 Odporność emocjonalna
9 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
10 Odpowiedzialność
11 Operatywność i skuteczność
12 Pewność siebie
13 Rzetelność i sumienność
14 Samodzielność
15 Systematyczność
16 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Zaangażowanie
18 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Sprawność manualna