Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Kod zawodu: 224114
Data modyfikacji: 2010-03-09 9:55:07

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu pacjenta objętego opieką paliatywną
A-2 Koordynuje i monitoruje opiekę pielęgniarską nad pacjentem dorosłym z zaawansowaną chorobą nie poddającą się leczeniu przyczynowemu
A-3 Koordynuje i monitoruje opiekę pielęgniarską nad dzieckiem z zaawansowaną nieuleczalną chorobą
A-4 Udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego i socjalnego pacjentowi objętemu opieką paliatywną i jego rodzinie.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i podległego pielęgniarskiego zespołu opieki paliatywnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
B-2 Opracowywanie i monitorowanie dokumentacji pielęgniarskiej w opiece paliatywnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą zespołu interdyscyplinarnego opieki paliatywnej
C-2 Podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny, pielęgniarstwa i rodziną chorego objętego opieką paliatywną
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie i ocena jakości w opiece paliatywnej