Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Kod zawodu: 224114

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu pacjenta objętego opieką paliatywną
A-2 Koordynuje i monitoruje opiekę pielęgniarską nad pacjentem dorosłym z zaawansowaną chorobą nie poddającą się leczeniu przyczynowemu
A-3 Koordynuje i monitoruje opiekę pielęgniarską nad dzieckiem z zaawansowaną nieuleczalną chorobą
A-4 Udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego i socjalnego pacjentowi objętemu opieką paliatywną i jego rodzinie.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i podległego pielęgniarskiego zespołu opieki paliatywnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
B-2 Opracowywanie i monitorowanie dokumentacji pielęgniarskiej w opiece paliatywnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą zespołu interdyscyplinarnego opieki paliatywnej
C-2 Podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny, pielęgniarstwa i rodziną chorego objętego opieką paliatywną
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie i ocena jakości w opiece paliatywnej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Ocena stanu pacjenta objętego opieką paliatywną
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i ocenia problemy chorego z zaawansowaną i nieuleczalną chorobą i jego rodziny
2 Prowadzi badanie fizykalne pacjenta objętego opieką paliatywną
3 Ocenia rodzaj i natężenie dolegliwości: bólu, ze strony układów pokarmowego, oddechowego i nerwowego, stanów naglących, kacheksji i anoreksji w przebiegu zaawansowanej, nieuleczalnej choroby
4 Wdraża niefarmakologiczne postępowanie terapeutyczne w zakresie opieki paliatywnej
5 Rozpoznaje objawy zbliżającej się śmierci
6 Formułuje diagnozę pielęgniarską w zakresie opieki paliatywnej

Zadanie zawodowe: A-2:
Koordynuje i monitoruje opiekę pielęgniarską nad pacjentem dorosłym z zaawansowaną chorobą nie poddającą się leczeniu przyczynowemu
Lp. umiejętności
1 Animuje działania pielęgniarskie w opiece paliatywnej nad chorym
2 Posługuje się specjalistycznym sprzętem specyficznym dla opieki paliatywnej
3 Podaje leki stosowane w opiece paliatywnej, ocenia skuteczność ich działania
4 Rozpoznaje objawy niepożądanego działania leków stosowanych w opiece paliatywnej
5 Przelicza dawki analgetyków

Zadanie zawodowe: A-3:
Koordynuje i monitoruje opiekę pielęgniarską nad dzieckiem z zaawansowaną nieuleczalną chorobą
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i ocenia problemy dziecka z zaawansowaną chorobą i jego rodziny
2 Stosuje standardy leczenia objawowego specyficzne dla opieki paliatywnej
3 Prowadzi psychoterapię dziecka i rodziny objętych opieką paliatywną
4 Wspomaga rodzinę w żałobie, ocenia i diagnozuje etapy żałoby
5 Prowadzi dokumentację specyficzną dla opieki paliatywnej

Zadanie zawodowe: A-4:
Udzielanie wsparcia psychicznego, duchowego i socjalnego pacjentowi objętemu opieką paliatywną i jego rodzinie.
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje i ocenia problemy etyczne w opiece paliatywnej
2 Stosuje specyficzne zasady etyczne w opiece paliatywnej
3 Korzysta z argumentów filozoficznych, prawnych, zawodowych i duchowych w opiece paliatywnej.
4 Rozpoznaje potrzeby i oczekiwania chorego i jego rodziny objętego opieką paliatywną
5 Udziela choremu i rodzinie objętym opieką paliatywną wsparcia i pomocy

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i podległego pielęgniarskiego zespołu opieki paliatywnej zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Wdraża zasady i standardy opieki paliatywnej
2 Stosuje struktury organizacyjne specyficzne dla opieki paliatywnej
3 Organizuje opiekę nad chorym z zaawansowaną chorobą i jego rodziną
4 Powierza funkcje i ustala zasady współpracy poszczególnym członkom zespołu interdyscyplinarnego

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowywanie i monitorowanie dokumentacji pielęgniarskiej w opiece paliatywnej
Lp. umiejętności
1 Wyznacza i precyzuje zakres dokumentowania świadczeń i procedur w opiece paliatywnej
2 Konstruuje formy i określa zasady dokumentacji w opiece paliatywnej
3 Wdraża dokumentację specyficzną dla opieki paliatywnej
4 Monitoruje i ewaluuje prowadzone formy dokumentacji w opiece paliatywnej
5 Analizuje przebieg i efekty świadczeń i zastosowanych procedur w opiece paliatywnej

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracą zespołu interdyscyplinarnego opieki paliatywnej
Lp. umiejętności
1 Wykazuje umiejętności holistycznej opieki
2 Posługuje się adekwatnymi stylami kierowania
3 Animuje opiekę i koordynuje pracę zespołu
4 Analizuje i ocenia pracę zespołu

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny, pielęgniarstwa i rodziną chorego objętego opieką paliatywną
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje i wyznacza kierunki współpracy w opiece paliatywnej
2 Nawiązuje kontakty i określa formy współpracy w opiece paliatywnej
3 Podejmuje działania na rzecz ciągłości opieki paliatywnej
4 Analizuje przebieg i efekty współpracy zespołu opieki paliatywnej z innymi instytucjami

Zadanie zawodowe: D-1:
Monitorowanie i ocena jakości w opiece paliatywnej
Lp. umiejętności
1 Inicjuje działania w kierunku podnoszenia jakości życia osoby nieuleczalnie chorej
2 Wykazuje związek działań na rzecz zapewnienia jakości opieki z profesjonalizacją pielęgniarstwa paliatywnego
3 Tworzy i wdraża standardy opieki paliatywnej
4 Ocenia poziom świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych w opiece paliatywnej w stosunku do przyjętych standardów
5 Modyfikuje przyjęte standardy zgodnie z wymogami opieki i pielęgnowania w opiece paliatywnej
6 Weryfikuje procedury postępowania pielęgnacyjnego w opiece paliatywnej
7 Koordynuje pomiary jakości w instytucji opieki paliatywnej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Efektywne komunikowanie
3 Elastyczność podejścia do zbiorowych zadań
4 Inicjatywa i aktywne podejście do rozwiązywania problemów
5 Kreatywność
6 Łatwość nawiązywania kontaktów
7 Myślenie twórcze
8 Rozumienie innych
9 Samokontrola
10 Samoocena
11 Samoświadomość w formie oceniania silnych i słabych stron zespołu
12 Szacunek dla życia
13 Świadomość emocjonalna
14 Tworzenie więzi
15 Twórcze myślenie
16 Twórcze rozwiązywanie problemów
17 Umiejętność pracy w zespole
18 Zdolności organizacyjne
19 Zdolność logicznego rozumowania
20 Zdolność podejmowania decyzji
Cechy osobowości
1 Aktywność
2 Asertywność
3 Bezinteresowność
4 Cierpliwość
5 Czułość
6 Delikatność
7 Dyscyplina wewnętrzna
8 Empatia
9 Obiektywizm
10 Obowiązkowość
11 Odpowiedzialność
12 Opiekuńczość
13 Otwartość
14 Rzetelność
15 Samodzielność
16 Stanowczość
17 Systematyczność
18 Wiarygodność
19 Wyrozumiałość
20 Zaangażowanie
21 Zdecydowanie
22 Zrównoważenie
23 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo - słuchowa
2 Operatywność i skuteczność postępowania
3 Podzielność uwagi
4 Samodzielność w podejmowaniu decyzji
5 Spostrzegawczość
6 Wnikliwość obserwacji
7 Wysoki poziom spostrzegawczości
8 Zaangażowanie