Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Kod zawodu: 224115
Data modyfikacji: 2010-03-09 14:07:32

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i społecznej dziecka i jego rodziny oraz diagnozowanie problemów zdrowotnych populacji wieku rozwojowego
A-2 Prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny
A-3 Sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym w różnych okresach życia
A-4 Udzielanie dziecku pomocy w chorobie ostrej i stanach zagrożenia życia
A-5 Sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną
A-6 Sprawowanie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną
A-7 Sprawowanie opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową i jego rodziną
A-8 Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych dziecka i jego rodziny wynikających z indywidualnej reakcji na chorobę, stosowaną diagnostykę i metody leczenia
B Zadania organizacyjne
B-1 Prowadzenie i nadzorowanie procesu pielęgnowania dziecka
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy pielęgniarki pediatrycznej oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Inicjowanie, planowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze działania pielęgniarki pediatrycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przygotowanie rodziców/opiekunów do sprawowania opieki nieprofesjonalnej nad dzieckiem w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
C-2 Organizowanie współpracy zespołu pediatrycznego z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej
C-3 Kierowanie pediatrycznym zespołem pielęgniarskim
C-4 Współpraca z zespołem terapeutycznym w procesie opieki nad dzieckiem
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowanie i wdrażanie standardów pediatrycznej opieki pielęgniarskiej oraz procedur postępowania pediatrycznego
D-2 Udział w tworzeniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością w zakładzie opieki zdrowotnej
D-3 Kontrola i ocena jakości pracy własnej w sprawowani opieki nad dzieckiem oraz jakości pracy podległego personelu