Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Kod zawodu: 224115

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i społecznej dziecka i jego rodziny oraz diagnozowanie problemów zdrowotnych populacji wieku rozwojowego
A-2 Prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny
A-3 Sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym w różnych okresach życia
A-4 Udzielanie dziecku pomocy w chorobie ostrej i stanach zagrożenia życia
A-5 Sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną
A-6 Sprawowanie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną
A-7 Sprawowanie opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową i jego rodziną
A-8 Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych dziecka i jego rodziny wynikających z indywidualnej reakcji na chorobę, stosowaną diagnostykę i metody leczenia
B Zadania organizacyjne
B-1 Prowadzenie i nadzorowanie procesu pielęgnowania dziecka
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy pielęgniarki pediatrycznej oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Inicjowanie, planowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze działania pielęgniarki pediatrycznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przygotowanie rodziców/opiekunów do sprawowania opieki nieprofesjonalnej nad dzieckiem w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
C-2 Organizowanie współpracy zespołu pediatrycznego z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej
C-3 Kierowanie pediatrycznym zespołem pielęgniarskim
C-4 Współpraca z zespołem terapeutycznym w procesie opieki nad dzieckiem
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowanie i wdrażanie standardów pediatrycznej opieki pielęgniarskiej oraz procedur postępowania pediatrycznego
D-2 Udział w tworzeniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością w zakładzie opieki zdrowotnej
D-3 Kontrola i ocena jakości pracy własnej w sprawowani opieki nad dzieckiem oraz jakości pracy podległego personelu

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i społecznej dziecka i jego rodziny oraz diagnozowanie problemów zdrowotnych populacji wieku rozwojowego
Lp. umiejętności
1 Zna tendencje i kierunki rozwoju pielęgniarstwa pediatrycznego
2 Scharakteryzuje organizację opieki zdrowotnej nad populacją dzieci w wieku rozwojowym w Polsce
3 Określa najczęstsze problemy zdrowotne populacji dzieci w wieku rozwojowym oraz ich uwarunkowania
4 Określa i rozpoznaje najczęstsze problemy społeczne populacji wieku rozwojowego oraz ich uwarunkowania
5 Planuje sposoby postępowania w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych dzieci i młodzieży
6 Ocenia wpływ postaw rodzicielskich i metod wychowawczych na rozwój dziecka
7 Podejmuje współpracę z instytucjami zajmującymi się adopcją dzieci i opieką społeczną nad dzieckiem i rodziną
8 Interpretuje i stosuje podstawowe akty prawne w zakresie ochrony prawnej dziecka i rodziny

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny
Lp. umiejętności
1 Ustala poziom wiedzy w zakresie zachowań zdrowotnych dziecka i rodziny
2 Ocenia skutki niedostatków zachowań prozdrowotnych dziecka i rodziny w zakresie zaburzeń rozwoju i ryzyka chorób
3 Kształtuje postawy i zachowania prozdrowotne dziecka i jego rodziny
4 Planuje i realizuje edukację zdrowotną w odniesieniu do dzieci i młodzieży oraz rodziny, ocenia jej efekty
5 Opracowuje i wdraża programy zdrowotne w odniesieniu do dzieci
6 Propaguje zachowania prozdrowotne wśród dzieci
7 Komunikuje się efektywnie z dzieckiem i rodziną
8 Dostosowuje zakres i formy przekazu informacji do możliwości dziecka jako odbiorcy
9 Ocenia bariery w komunikowaniu z dzieckiem i rodziną oraz przeciwdziała im

Zadanie zawodowe: A-3:
Sprawowanie opieki nad dzieckiem zdrowym w różnych okresach życia
Lp. umiejętności
1 Pielęgnuje dziecko zdrowe z zastosowaniem modeli pielęgnowania
2 Promuje karmienie naturalne noworodków i niemowląt
3 Zaplanuje żywienie zdrowego dziecka w zależności od etapu rozwoju
4 Edukuje w zakresie racjonalnego żywienia dzieci
5 Ocenia rozwój dziecka we wszystkich okresach rozwojowych
6 Rozpoznaje potrzeby rozwojowe dziecka
7 Stosuje metody stymulacji rozwoju dziecka w miarę jego możliwości i otoczenia
8 Udziela wsparcia rodzicom w sprawach dotyczących rozwoju dziecka
9 Wykrywa odchylenia w stanie zdrowia dziecka na podstawie badań przesiewowych,
10 Planuje działania pielęgnacyjne w postępowaniu poprzesiewowym w stosunku do dziecka
11 Wykonuje i dokumentuje szczepienia ochronne zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, rozpoznaje odczyny i powikłania poszczepienne

Zadanie zawodowe: A-4:
Udzielanie dziecku pomocy w chorobie ostrej i stanach zagrożenia życia
Lp. umiejętności
1 Dokona wstępnej oceny stanu zdrowia dziecka w chorobie ostrej
2 Rozpozna stan zagrożenia życia dziecka, oceni stan przytomności i świadomości dziecka
3 Rozpozna ostrą niewydolność oddechowo-krążeniową i inne zaburzenia zagrażające życiu
4 Rozpozna zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u dziecka
5 Zna procedury postępowania w stanie zagrożenia życia dziecka
6 Podaje dożylnie leki oraz kroplowo przetacza dożylne płyny w ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej według obowiązujących standardów postępowania i uprawnień
7 Monitoruje stan zdrowia dziecka w chorobie ostrej i stanie zagrożenia życia
8 Formułuje cele opieki nad dzieckiem w chorobie ostrej i w stanie zagrożenia życia , planuje i realizuje działania leczniczo-pielęgnacyjne
9 Zaplanuje opiekę nad dzieckiem zaintubowanym
10 Planuje i organizuje opiekę nad dzieckiem w okresie przed- i pooperacyjnym w trybie nagłym
11 Dokona oceny ryzyka ponownych zaburzeń czynnościowych ze strony poszczególnych układów i narządów u dziecka

Zadanie zawodowe: A-5:
Sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną
Lp. umiejętności
1 Organizuje i sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną
2 Rozpoznaje i określa problemy dziecka niepełnosprawnego oraz rodziny
3 Analizuje, interpretuje, przewiduje indywidualne reakcje dziecka na niepełnosprawność
4 Rozpoznaje postawy rodzica wobec dziecka niepełnosprawnego
5 Ocenia stopień możliwości dziecka w zakresie samoobsługi
6 Planuje działania pozwalające na optymalny rozwój dziecka niepełnosprawnego
7 Ocenia sposób przygotowania i realizacji programu usprawniania dziecka przez rodziców
8 Wskazuje dziecku i rodzicom różne formy wsparcia
9 Ocenia przygotowanie dziecka i rodziców do samoopieki/opieki
10 Prowadzi usprawnianie ruchowe dziecka
11 Organizuje sytuacje pozwalające dziecku niepełnosprawnemu komunikować się z innymi dziećmi
12 Wpływa na kształtowanie postaw społecznych wobec dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny

Zadanie zawodowe: A-6:
Sprawowanie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny zaburzeń czynnościowych u dziecka w chorobie przewlekłej
2 Ocenia stan odżywienia i stopień zaburzeń rozwoju dziecka w chorobie przewlekłej
3 Ocenia przystosowanie dziecka i rodziny do choroby przewlekłej
4 Ocenia następstwa psychospołeczne choroby przewlekłej dziecka
5 Zmniejsza poziom stresu u dziecka w chorobie
6 Ocenia postawy rodzicielskie wobec dziecka przewlekle chorego
7 Rozpoznaje problemy zdrowotne, formułuje cele, planuje i organizuje opiekę pielęgniarską nad dzieckiem przewlekle chorym
8 Określa zakres samoopieki dziecka w różnych okresach choroby przewlekłej i zapotrzebowanie na opiekę profesjonalną
9 Wpływa na jakość życia dziecka z chorobą przewleką oraz jakość życia i funkcjonowanie rodziny
10 Planuje i realizuje edukację dziecka i rodziców
11 Współdziała w organizowaniu środowiska domowego dla dzieci z chorobą przewlekłą
12 Wskazuje różne formy wsparcia dla dziecka i rodziny w chorobie przewlekłej
13 Kształtuje prawidłowe postawy społeczne wobec dzieci przewlekle chorych
14 Zapobiegania wtórnym następstwom choroby przewlekłej u dziecka

Zadanie zawodowe: A-7:
Sprawowanie opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową i jego rodziną
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny stanu klinicznego dziecka z chorobą nowotworową
2 Planuje i realizuje postępowanie pielęgniarskie w stosunku do dziecka z chorobą nowotworową w zależności od wieku, stanu klinicznego i etapu leczenia
3 Zdobywa zaufanie chorego dziecka i rodziny
4 Stosuje psychoterapię podtrzymującą w stosunku do dziecka i rodziny
5 Ocenia i monitoruje ból u dziecka w chorobie nowotworowej
6 Modyfikuje dawkę leku przeciwbólowego i innych leków łagodzących uciążliwe objawy u dziecka w chorobie nowotworowej
7 Udziela wsparcia dziecku umierającemu, wykorzystuje zasady terminalnej opieki i stwarza warunki godnego umierania
8 Przygotuje rodzinę do sprawowania opieki i wspiera w terminalnej fazie choroby nowotworowej dziecka
9 Wspiera rodziców w czasie żałoby po stracie dziecka

Zadanie zawodowe: A-8:
Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych dziecka i jego rodziny wynikających z indywidualnej reakcji na chorobę, stosowaną diagnostykę i metody leczenia
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza podstawowe badanie podmiotowe chorego dziecka
2 Przeprowadza podstawowe badanie przedmiotowe chorego dziecka
3 Różnicuje objawy chorobowe u dziecka ze strony poszczególnych narządów i układów
4 Przygotuje dziecko do specjalistycznych badań diagnostycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
5 Pobiera materiał do badań diagnostycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
6 Dokonuje analizy wyników przeprowadzonego badania podmiotowego, przedmiotowego oraz innych badań diagnostycznych u dziecka
7 Rozpozna i interpretuje reakcje chorych dzieci na chorobę, badania diagnostyczne, metody leczenia - rozpozna przyczyny lęku

Zadanie zawodowe: B-1:
Prowadzenie i nadzorowanie procesu pielęgnowania dziecka
Lp. umiejętności
1 Dokumentuje ocenę stanu psychofizycznego dziecka
2 Dokumentuje rozpoznaną diagnozę pielęgniarską w odniesieniu do pacjenta pediatrycznego
3 Dokumentuje plan, realizację i ocenę opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zgodnie z przyjętymi zasadami
4 Ocenia merytorycznie poprawność wpisów w dokumentacji procesu pielęgnowania dziecka

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie własnego stanowiska pracy pielęgniarki pediatrycznej oraz stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Opisuje stanowisko pracy pielęgniarki pediatrycznej
2 Określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pielęgniarki pediatrycznej na stanowisku pracy
3 Określa zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w zakładzie opieki zdrowotnej lub oddziale o profilu pediatrycznym
4 Planuje obsadę pielęgniarskich stanowisk pracy w zakładzie opieki zdrowotnej lub oddziale o profilu pediatrycznym
5 Ustala środki niezbędne do realizacji zadań na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej
6 Stosuje obowiązujące przepisy prawa pracy, ergonomii, BHP, w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarki pediatrycznej
7 Podejmuje zadania zawodowe pielęgniarki pediatrycznej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i obowiązującymi aktami prawnymi

Zadanie zawodowe: B-3:
Inicjowanie, planowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych w obszarze działania pielęgniarki pediatrycznej
Lp. umiejętności
1 Dostrzega konieczność zmian w pracy pielęgniarki pediatrycznej
2 Planuje, przygotowuje, wdraża i utrzymuje zmiany w obszarze opieki nad dzieckiem
3 Motywuje zespół pielęgniarski do współpracy we wdrażaniu zmian w obszarze opieki nad dzieckiem

Zadanie zawodowe: C-1:
Przygotowanie rodziców/opiekunów do sprawowania opieki nieprofesjonalnej nad dzieckiem w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
Lp. umiejętności
1 Oceni etap przystosowania rodziców/opiekunów do choroby dziecka
2 Oceni zapotrzebowanie na opiekę nieprofesjonalną nad chorym dzieckiem
3 Rozpozna zapotrzebowanie rodziców/opiekunów na edukację w zakresie sprawowania nieprofesjonalnej opieki nad chorym dzieckiem
4 Edukuje rodzica/opiekuna w zakresie kontroli stanu zdrowia chorego dziecka
5 Przygotuje rodzica/opiekuna do sprawowania opieki nad dzieckiem w różnych stanach klinicznych
6 Kształtuje prawidłowe postawy rodziców/opiekunów w stosunku do chorego dziecka
7 Udzieli wsparcia rodzicom na różnych etapach choroby dziecka

Zadanie zawodowe: C-2:
Organizowanie współpracy zespołu pediatrycznego z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Ocenia prawidłowe funkcjonowanie pediatrycznego zespołu pielęgniarskiego jako części składowej zakładu opieki zdrowotnej
2 Analizuje sytuacje konfliktowe pediatrycznego zespołu pielęgniarskiego z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej
3 Podejmuje działania korygujące lub zapobiegawcze w zakresie prawidłowej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie pediatrycznym zespołem pielęgniarskim
Lp. umiejętności
1 Określa obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialności pielęgniarek pediatrycznych w procesie realizacji zadań
2 Określa cele i zadania w pielęgniarskim zespole pediatrycznym oraz ustala środki niezbędne do ich realizacji
3 Realizuje funkcje kierownicze– planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie – w pediatrycznym zespole pielęgniarskim

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z zespołem terapeutycznym w procesie opieki nad dzieckiem
Lp. umiejętności
1 Formułuje plany opieki pielęgniarskiej wobec dziecka wspólnie z zespołem pielęgniarskim
2 Pomaga w realizacji pediatrycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoruje prawidłowość tej realizacji
3 Określa cele i zadania pediatrycznego zespołu pielęgniarskiego na dyżurze
4 Komunikuje się z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego w sprawie działań diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych podejmowanych wobec chorego dziecka
5 Ocenia podjęte przez zespół działania w stosunku do dziecka

Zadanie zawodowe: D-1:
Opracowanie i wdrażanie standardów pediatrycznej opieki pielęgniarskiej oraz procedur postępowania pediatrycznego
Lp. umiejętności
1 Opracowuje i wdraża standardy i kryteria opieki nad dzieckiem
2 Opracowuje procedury i instrukcje postępowania w obszarze działania pielęgniarki pediatrycznej
3 Ustala kryteria oceny standardu pediatrycznej opieki pielęgniarskiej
4 Tworzy narzędzia monitorowania standardu
5 Stosuje narzędzia monitorowania w pracy pielęgniarki pediatrycznej

Zadanie zawodowe: D-2:
Udział w tworzeniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Jakością w zakładzie opieki zdrowotnej
Lp. umiejętności
1 Określa uwarunkowania jakości usług w zakładzie opieki zdrowotnej o profilu pediatrycznym a pionu pielęgniarskiego w szczególności
2 Opisuje wewnętrzne metody oceny jakości w pielęgniarstwie pediatrycznym
3 Opisuje wymagania dla pielęgniarstwa w zewnętrznych metodach określania jakości zakładu opieki zdrowotnej
4 Formułuje przebieg procesu opieki pielęgniarskiej wobec dziecka
5 Przeprowadza audyt wewnętrzny
6 Podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola i ocena jakości pracy własnej w sprawowani opieki nad dzieckiem oraz jakości pracy podległego personelu
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje i ocenia własny proces sprawowania opieki pielęgniarskiej wobec dziecka
2 Nadzoruje i ocenia proces sprawowania opieki wobec dziecka przez pediatryczny zespół pielęgniarski
3 Podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Całościowe postrzeganie rzeczywistości
3 Kojarzenie faktów
4 Komunikacji interpersonalnej
5 Komunikowanie
6 Koncentracja
7 Logiczne myślenie
8 Logiczne rozumowanie
9 Łatwość komunikowania
10 Łatwość nawiązywania kontaktów
11 Łatwość porozumiewania się
12 Łatwość współpracy i współdziałania
13 Łatwość wypowiadania się
14 Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
15 Operatywność i skuteczność postępowania
16 Operatywność i skuteczność działania
17 Podejmowania decyzji
18 Podzielność uwagi
19 Precyzyjnego formułowania myśli
20 Prowadzenia negocjacji
21 Rzetelne przekazywanie wiedzy
22 Samodzielność podejmowania decyzji
23 Szybkość podejmowania decyzji
24 Twórcze myślenie
25 Umiejętność precyzyjnego formułowania zdań
26 Współpracy i współdziałania
27 Współpracy i współdziałania
28 Zdolność analitycznego myślenia
29 Zdolność całościowego postrzegania rzeczywistości
30 Zdolność łatwego komunikowania i prowadzenia negocjacji
31 Zdolność współpracy i współdziałania
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dobra pamięć
3 Dociekliwość
4 Dokładność
5 Empatia
6 Komunikatywność
7 Kreatywność
8 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
9 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
10 Obiektywizm
11 Odporność na stres
12 Odpowiedzialność
13 Operatywność i skuteczność postępowania
14 Rzetelność
15 Samodzielność
16 Sumienność
17 Twórcze myślenie
18 Uczciwość
19 Wnikliwość
20 Wrażliwość
21 Wytrwałość
22 Zaangażowanie
23 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Analityczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Empatia
4 Koordynacja wzrokowo- słuchowa
5 Podzielność uwagi
6 Samodzielność
7 Spostrzegawczość
8 Sprawne kontrolowanie
9 Sprawność manualna
10 Szybki refleks
11 Wnikliwość obserwacji
12 Wnikliwość uwagi
13 Zręczność manualna