Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Operator sprzętu komputerowego

Kod zawodu: 312201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
A-2 Diagnozowanie nieprawidłowości działania i wymiana uszkodzonych podzespołów sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
A-3 Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwowanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
A-4 Aktualizowanie i konserwowanie systemów operacyjnych i aplikacji
A-5 Przeprowadzanie okresowych przeglądów programów systemowych i aplikacyjnych na obecność wirusów
A-6 Instalowanie sterowników sprzętu i oprogramowania aplikacyjnego
A-7 Diagnozowanie i naprawa lokalnych połączeń sieciowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oprogramowania i sprzętu komputerowego, przechowywanie nośników oprogramowania
B-2 Organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bhp i przepisami ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem wykonującym instalacje systemów i sieci komputerowych
C-2 Współpraca z administratorem lokalnej sieci komputerowej oraz użytkownikami sprzętu komputerowego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzenie i optymalizowanie pracy dysków twardych oraz posługiwanie się testami do sprawdzania sprzętu komputerowego
D-2 Kontrolowanie zabezpieczeń sprzętu przed nieautoryzowanym dostępem
D-3 Zapewnienie prawidłowości działania i bezpieczeństwa dostępnych usług internetowych
D-4 Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań zawodowych wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Eksploatowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
2 Identyfikuje elementy i podzespoły sprzętu komputerowego
3 Obsługuje komputery klasy PC oraz współpracujące urządzenia peryferyjne
4 Wymienia elementy eksploatacyjne w urządzeniach peryferyjnych
5 Posługuje się popularnymi systemami operacyjnymi w podstawowym zakresie
6 Posługuje się popularnym oprogramowaniem użytkowym w podstawowym zakresie
7 Konfiguruje sprzęt komputerowy pod kątem wymagań stanowiska pracy
8 Tworzy kopie zapasowe danych

Zadanie zawodowe: A-2:
Diagnozowanie nieprawidłowości działania i wymiana uszkodzonych podzespołów sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania diagnostycznego
2 Posługuje się oprogramowaniem diagnostycznym
3 Rozpoznaje typowe nieprawidłowości pracy podzespołów sprzętu komputerowego
4 Dobiera i wymienia uszkodzone podzespoły sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwowanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
2 Demontuje i montuje podzespoły sprzętu komputerowego
3 Czyści i konserwuje podzespoły sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
4 Ewidencjonuje okresowe przeglądy i konserwację

Zadanie zawodowe: A-4:
Aktualizowanie i konserwowanie systemów operacyjnych i aplikacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną oprogramowania
2 Instaluje systemy operacyjne
3 Uruchamia kreatory aktualizacji oprogramowania
4 Konfiguruje oprogramowanie w celu automatycznej aktualizacji
5 Czyści dyski ze zbędnych plików
6 Przywraca wersje oprogramowania poprzedzającą aktualizacje

Zadanie zawodowe: A-5:
Przeprowadzanie okresowych przeglądów programów systemowych i aplikacyjnych na obecność wirusów
Lp. umiejętności
1 Instaluje oprogramowanie antywirusowe
2 Konfiguruje zabezpieczenia antywirusowe
3 Skanuje pamięci i napędy na obecność wirusów i innych zagrożeń
4 Aktualizuje oprogramowanie antywirusowe
5 Diagnozuje i naprawia uszkodzone pliki i aplikacje

Zadanie zawodowe: A-6:
Instalowanie sterowników sprzętu i oprogramowania aplikacyjnego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną oprogramowania
2 Instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych i podstawowych podzespołów sprzętu komputerowego
3 Korzysta z kreatorów instalacji oprogramowania
4 Konfiguruje oprogramowanie w celu automatycznej aktualizacji
5 Oczyszcza dyski ze zbędnych plików po instalacji

Zadanie zawodowe: A-7:
Diagnozowanie i naprawa lokalnych połączeń sieciowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną lokalnej sieci komputerowej
2 Korzysta z oprogramowania diagnostycznego
3 Lokalizuje i usuwa usterki sieci komputerowych
4 Konfiguruje oprogramowanie sieciowe
5 Wymienia karty sieciowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oprogramowania i sprzętu komputerowego, przechowywanie nośników oprogramowania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją oprogramowania i sprzętu komputerowego
2 Przechowuje nośniki z danymi zgodnie z obowiązującymi zasadami
3 Posługuje się bazą danych skatalogowanych nośników oraz dokumentacji oprogramowania i sprzętu

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bhp i przepisami ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady ergonomii, przepisy bhp i przepisy ochrony środowiska podczas organizowania komputerowego stanowiska pracy
2 Rozmieszcza sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne na stanowisku pracy
3 Przeprowadza i podłącza przewody sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
4 Konfiguruje współpracujące ze sobą elementy stanowiska pracy
5 Sprawdza zabezpieczenia ochrony przeciwporażeniowej

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z zespołem wykonującym instalacje systemów i sieci komputerowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną oraz literaturą fachową z zakresu sieci i systemów komputerowych
2 Identyfikuje urządzenia sieci komputerowej
3 Wykonuje i konfiguruje instalację sieciową
4 Instaluje i konfiguruje oprogramowania sieciowe

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z administratorem lokalnej sieci komputerowej oraz użytkownikami sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje urządzenia komputerowe, peryferyjne oraz urządzenia sieci komputerowej
2 Posługuje się systemami operacyjnymi
3 Posługuje się sieciowymi systemami operacyjnymi
4 Konfiguruje oprogramowanie, w tym również oprogramowanie sieciowe
5 Eksploatuje użytkowe oprogramowanie sieciowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzenie i optymalizowanie pracy dysków twardych oraz posługiwanie się testami do sprawdzania sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się systemowymi narzędziami do sprawdzania prawidłowości pracy dysków twardych i innych podzespołów sprzętu komputerowego
2 Zarządza pojemnością dysków przy użyciu dedykowanego oprogramowania
3 Konfiguruje BIOS i urządzenia peryferyjne
4 Posługuje się oprogramowaniem do usuwania zbędnych wpisów w rejestrach
5 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie zabezpieczeń sprzętu przed nieautoryzowanym dostępem
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania
2 Zabezpiecza sprzęt przed nieautoryzowanym dostępem
3 Zabezpiecza pliki przed nieautoryzowanym dostępem i modyfikacją
4 Definiuje atrybuty plików i katalogów
5 Zmienia i usuwa zabezpieczenia

Zadanie zawodowe: D-3:
Zapewnienie prawidłowości działania i bezpieczeństwa dostępnych usług internetowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną sprzętu i oprogramowania
2 Konfiguruje oprogramowanie do korzystania z usług internetowych
3 Konfiguruje oprogramowanie monitorujące wymianę informacji z siecią Internet
4 Programuje sprzętowe zabezpieczenia dostępowe

Zadanie zawodowe: D-4:
Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań zawodowych wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii
Lp. umiejętności
1 Postępuje zgodnie z założeniami systemu zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
2 Przeprowadza samokontrolę zrealizowanych zadań zgodnie z przyjętymi kryteriami i metodologią
3 Dokumentuje przeprowadzaną samokontrolę zrealizowanych zadań


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Logiczne myślenie
2 Twórcze myślenie
3 Dobra pamięć
4 Przewidywanie skutków i planowanie
5 Zdolność improwizacji
6 Koncentracja uwagi
7 Podzielność uwagi
8 Wyobraźnia przestrzenna i techniczna
9 Zdolność pisemnego i ustnego, jasnego wyrażania swoich myśli
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Pomysłowość
3 Samokontrola
4 Potrzeba samodoskonalenia
5 Niezależność
6 Odpowiedzialność
7 Odporność emocjonalna
8 Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
9 Dociekliwość
10 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
11 Komunikatywność
12 Wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Koordynacja wzrokowo – ruchowa
3 Rozróżnianie barw
4 Zręczność rąk i palców
5 Spostrzegawczość
6 Szybki refleks