Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Operator wprowadzania danych

Kod zawodu: 411301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa sprzętu komputerowego
A-2 Eksploatowanie oprogramowania komputerowego
A-3 Posługiwanie się klawiaturą komputerową
A-4 Wprowadzanie danych za pomocą urządzeń zewnętrznych
A-5 Wprowadzanie danych do edytora tekstu
A-6 Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego
A-7 Wprowadzanie danych do programów bazodanowych
A-8 Zarządzanie danymi w komputerze
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
B-2 Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z odbiorcami usług informacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzania danych
D-2 Zapewnienie prawidłowego wprowadzania danych i funkcjonowania bazy danych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługa sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje system komputerowy
2 Posługuje się komputerem klasy IBM PC
3 Posługuje się urządzeniami zewnętrznymi współpracującymi z komputerem
4 Posługuje się systemem operacyjnym
5 Instaluje oprogramowanie systemu komputerowego
6 Aktualizuje oprogramowanie
7 Testuje poprawność instalacji oprogramowania
8 Analizuje sprzęt komputerowy za pomocą autotestów

Zadanie zawodowe: A-2:
Eksploatowanie oprogramowania komputerowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IMB oraz współpracującymi urzą-dzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemem operacyjnym
3 Posługuje się programami użytkowymi
4 Diagnozuje błędy oprogramowania
5 Optymalizuje pracę oprogramowania
6 Wykonuje kopie zapasowe plików
7 Instaluje oprogramowanie systemowe i aplikacje użytkowe
8 Wykorzystuje różne źródła informacji do optymalizacji pracy
9 Aktualizuje dokumentację techniczną i programową korzystając z różnych źródeł informacji
10 Posługuje się językiem angielskim
11 Korzysta z systemu pomocy w programie

Zadanie zawodowe: A-3:
Posługiwanie się klawiaturą komputerową
Lp. umiejętności
1 Stosuje właściwą postawę podczas pisania na klawiaturze
2 Rozróżnia klawisze alfanumeryczne, numeryczne, funkcyjne, nawigacyjne
3 Pisze metodą dziesięciopalcową, rozróżnia rodzaje palców
4 Stosuje prawidłowy układ palców na klawiaturze
5 Wprowadza dane przy pomocy wszystkich palców metodą bezwzrokową
6 Wprowadza dane metodą bezwzrokową z odpowiednią szybkością
7 Pisze w obcym języku
8 Sprawdza pisownię wprowadzonego tekstu

Zadanie zawodowe: A-4:
Wprowadzanie danych za pomocą urządzeń zewnętrznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Rozróżnia modele skanerów
3 Identyfikuje urządzenia wyposażone w bezpośrednią możliwość odczytu druku OCR
4 Instaluje i uruchamia program do skanowania
5 Ustawia parametry skanowania, dobiera jakość i skanuje
6 Pracuje z obrazem
7 Rozróżnia typy druków
8 Posługuje się automatyczną analizą układu strony
9 Wykonuje ręczne rysowanie i edycję
10 Edytuje wzorzec liter użytkownika
11 Sprawdza pisownię zeskanowanego tekstu
12 Analizuje edycję tabel
13 Wykonuje eksport tekstu
14 Posługuje się różnymi formatami tekstu (RTF, Doc,)
15 Posługuje się językiem angielskim
16 Rozpoznawanie zeskanowanych dokumentów
17 Sprawdzanie i eksportowanie zeskanowanych dokumentów do apli-kacji zewnętrznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Wprowadzanie danych do edytora tekstu
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Edytuje tekst, otwiera pliki zapisane w innych formatach
3 Kopiuje i przenosi, łączy tekst
4 Wstawia przypisy, podpisy, odsyłacze, komentarz, zakładki
5 Sprawdza pisownię
6 Formatuje tekst
7 Ustawia stronę, podział strony, sekcje, kolumny
8 Blokuje dokumenty przed zmianami
9 Dostosowuje edytor do własnych potrzeb
10 Stosuje gotowe style i tworzy nowe
11 Wkleja, wstawia obiekty specjalne (tabele, wykresy)
12 Posługuje się językiem angielskim
13 Korzysta z systemu pomocy w programie
14 Automatyzuje proces wprowadzania danych (makra)

Zadanie zawodowe: A-6:
Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje działania na tabelach
2 Ustalanie właściwości pól
3 Dołączanie i importowanie tabel, eksport danych
4 Dodawanie i poprawianie błędów, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie danych, wyszukiwanie informacji
5 Polecenie znajdź, filtrowanie wg wyboru i wg formularza, sortowanie, zaawansowane filtr/sortowanie
6 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
7 Posługuje się językiem angielskim
8 Korzysta z systemu pomocy w programie
9 Instaluje dodatkowe funkcje i zmienia ustawienia programu
10 Formatuje sprowadzone dane
11 Automatyzuje proces wprowadzania danych (makra)
12 Sporządza różne typy wykresów

Zadanie zawodowe: A-7:
Wprowadzanie danych do programów bazodanowych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje działania na tabelach (projektowanie, typy pól, klucz pierwotny, ustalanie relacji , wypełnianie pól)
2 Ustalanie właściwości pól, ustalenie klucza, tworzenie list i pól kombi
3 Dołączanie i importowanie tabel, wykresów, eksport danych
4 Dodawanie i poprawianie błędów, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie danych, wyszukiwanie informacji
5 Polecenie znajdź, filtrowanie wg wyboru i wg formularza, sortowa-nie, zaawansowane filtr/sortowanie
6 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
7 Posługuje się językiem angielskim
8 Korzysta z systemu pomocy w programie
9 Konwertuje bazy danych
10 Tworzy wyrażenia i korzysta z nich

Zadanie zawodowe: A-8:
Zarządzanie danymi w komputerze
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje etapy archiwów
2 Stosuje archiwizację wieloczęściową
3 Wykonuje archiwa samorozpakowujące się
4 Szyfruje archiwa
5 Zabezpiecza archiwa przed uszkodzeniem
6 Optymalizuje proces archiwizacji
7 Przywraca skompresowane dane do wielkości pierwotnej
8 Wybiera programy kompresujące w zależności od dokumentu
9 Wykonuje łączenie kilku plików w jeden
10 Zapisuje na płytach CD
11 Ustawia parametry nagrywania na płytach CD
12 Wykonuje kopie bezpieczeństwa danych
13 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Przygotowuje komputerowe stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
3 Określa dostęp do sytemu dla poszczególnych użytkowników
4 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
5 Stosuje się do przepisów prawa pracy, działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
6 Planuje i systematyczne rozlicza prace informatyczne
7 Pozyskuje informacje istotne dla zaplanowanej pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-wania prac na określonym stanowisku
2 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad BHP podczas wykonywania zadań zawodowych
3 Posługuje się wewnętrznymi zaleceniami i regulaminami dotyczą-cymi stanowiska pracy
4 Rozpoznaje czynniki niebezpieczne i szkodliwe, występujące w pracy operatora wprowadzania danych
5 Ocenia zagrożenia wynikające ze sposobu użytkowania urządzeń elektrycznych
6 Udziela pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
7 Reaguje w przypadku pożaru zgodnie z instrukcja przeciwpożarową
8 Stosuje zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z odbiorcami usług informacyjnych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Instaluje oprogramowanie wymagane przez użytkownika
3 Konfiguruje oprogramowanie według potrzeb użytkownika
4 Przestrzega warunków licencji oprogramowania
5 Posługuje się różnymi systemami operacyjnymi
6 Posługuje się językiem angielskim
7 Tworzy i analizuje raporty systemowe
8 Aktualizuje dokumentację techniczną i programową korzystając z różnych źródeł informacji
9 Instaluje oprogramowanie antywirusowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzania danych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Określa uprawnienia użytkowników
3 Tworzy okresowe kopie bezpieczeństwa bazy danych
4 Zabezpiecza systemy przed dostępem osób nieuprawnionych
5 Skanuje systemy oprogramowaniem antywirusowym
6 Naprawia usterki systemu
7 Tworzy i analizuje raporty systemowe
8 Określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu komputerowego
9 Konfiguruje aplikacje używane przez operatorów

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie prawidłowego wprowadzania danych i funkcjonowania bazy danych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się rozbudowanymi procedurami obsługi baz danych
3 Posługuje się językami programowania bazy danych
4 Sprawdza stan systemów komputerowych
5 Naprawia usterki systemu
6 Rozpoznaje usterki związane z bazą danych
7 Przeprowadza okresowe kontrole spójności baz danych oraz ich optymalizację
8 Aktualizuje dokumentację techniczną i programową korzystając z różnych źródeł informacji
9 Testuje prawidłowość pracy systemu
10 Kontroluje stan techniczny sprzętu komputerowego i urządzeń do-datkowych
11 Przestrzega warunków licencji


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Logiczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Podzielność uwagi
4 Przewidywanie skutków i planowanie
5 Zdolność improwizacji
6 Uzdolnienia organizacyjne
Cechy osobowości
1 Opanowanie
2 Samokontrola
3 Odpowiedzialność
4 Potrzeba samodoskonalenia
5 Inicjatywność
6 Zaangażowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Zręczność rąk i palców
3 Spostrzegawczość
4 Czujność