Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka domowa

Kod zawodu: 513301

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zachowanie czystości i estetyki otoczenia
A-2 Przygotowanie posiłków
A-3 Sprawowanie opieki nad dziećmi
A-4 Sprawowanie opieki nad osobami starszymi
A-5 Dokonywanie zakupów
A-6 Opieka nad zwierzętami domowymi
A-7 Rozwijanie zainteresowań podopiecznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planuje i organizuje pracę własną
B-2 Organizowanie czasu wolnego podopiecznym
B-3 Organizowanie opieki medycznej nad podopiecznym
B-4 Organizowanie przyjęć okolicznościowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracuje z domownikami i ich rodziną
C-2 Nawiązuje współpracę z właściwymi instytucjami
C-3 Projektuje sytuacje wychowawczo-terapeutyczne
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dba o bezpieczeństwo domowników i mienia
D-2 Rozwiązuje konflikty interpersonalne
D-3 Wprowadza pozytywne zmiany w swoim działaniu
D-4 Postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami etyki

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zachowanie czystości i estetyki otoczenia
Lp. umiejętności
1 Utrzymuje czystość pomieszczeń i sprzętu domowego
2 Pierze bieliznę pościelową
3 Prasuje/magluje bieliznę pościelową
4 Utrzymuje w czystości odzież i bieliznę domowników
5 Prasuje ubrania domowników
6 Pielęgnuje rośliny i kwiaty domowe
7 Konserwuje odzież domowników

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie posiłków
Lp. umiejętności
1 Stosuje różnorodne techniki przygotowywania posiłków
2 Korzysta z nowych technologii przygotowywania posiłków
3 Opracowuje schematy prawidłowego jadłospisu z wykorzystaniem upodobań domowników
4 Przestrzega zasad higieny

Zadanie zawodowe: A-3:
Sprawowanie opieki nad dziećmi
Lp. umiejętności
1 Ocenia poziom rozwoju psychomotorycznego dziecka
2 Nawiązuje i podtrzymuje emocjonalny kontakt z dzieckiem
3 Kształtuje u dzieci pozytywne nawyki i przyzwyczajenia
4 Wykonuje czynności pielęgnacyjne
5 Prowadzi zajęcia wychowawcze zaspakajające potrzeby psychospołeczne dziecka
6 Udziela pierwszej pomocy
7 Dowozi dzieci do przedszkola i szkoły

Zadanie zawodowe: A-4:
Sprawowanie opieki nad osobami starszymi
Lp. umiejętności
1 Dostrzega problemy psychospołeczne człowieka starszego
2 Pomaga przy zabiegach pielęgnacyjno-higienicznych
3 Organizuje czas wolny podopiecznemu
4 Udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
5 Inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie
6 Nadzoruje przyjmowanie zleconych leków

Zadanie zawodowe: A-5:
Dokonywanie zakupów
Lp. umiejętności
1 Zna potrzeby i upodobania domowników
2 Racjonalizuje wydatki na zakupy
3 Planuje zakres i rodzaj zakupów
4 Dostarcza zakupy do domu

Zadanie zawodowe: A-6:
Opieka nad zwierzętami domowymi
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby biologiczne zwierząt domowych
2 Stosuje zasady pielęgnacji zwierząt
3 Przygotowuje pożywienie dla zwierząt
4 Zapewnia higieniczne warunki

Zadanie zawodowe: A-7:
Rozwijanie zainteresowań podopiecznych
Lp. umiejętności
1 Zna zainteresowania podopiecznych
2 Korzysta ze sprzętu audiowizualnego
3 Korzysta z literatury zgodnie z zainteresowaniami podopiecznych
4 Stymuluje aktywność poznawczą

Zadanie zawodowe: B-1:
Planuje i organizuje pracę własną
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje zakres czynność do miejsca pracy
2 Przygotowuje odpowiednie środki czystości do wykonania zadań
3 Przygotowuje sprzęt domowy
4 Zabezpiecza urządzenia i sprzęt domowy
5 Planuje zadania krótko i długoterminowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie czasu wolnego podopiecznym
Lp. umiejętności
1 Stymuluje aktywność poznawczą u dzieci
2 Organizuje dzieciom zabawy
3 Dostarcza wybrane pozycje literackie
4 Mobilizuje podopiecznych do aktywnego spędzania czasu

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie opieki medycznej nad podopiecznym
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje problemy zdrowotne u podopiecznych
2 Reaguje w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych
3 Kontaktuje się z instytucjami medycznymi
4 Realizuje recepty lekarskie

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie przyjęć okolicznościowych
Lp. umiejętności
1 Bierze udział w planowaniu przyjęcia okolicznościowego
2 Dokonuje zakupów potrzebnych produktów
3 Przygotowuje potrawy i napoje
4 Przygotowuje miejsce przyjęcia okolicznościowego
5 Wykonuje dekoracje okolicznościowe

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracuje z domownikami i ich rodziną
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje oraz przewiduje skutki problemów psychospołecznych
2 Charakteryzuje modele rodziny, kulturę, subkulturę
3 Inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie wśród domowników
4 Stosuje przyjęte i obowiązujące normy zachowań

Zadanie zawodowe: C-2:
Nawiązuje współpracę z właściwymi instytucjami
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z organizacjami społecznymi w określonym zakresie
2 Kontaktuje się z innymi instytucjami w zależności od potrzeb domowników
3 Formułuje pisma urzędowe
4 Korzysta z przepisów prawa w określonym zakresie

Zadanie zawodowe: C-3:
Projektuje sytuacje wychowawczo-terapeutyczne
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje potrzeby wychowawcze domowników
2 Diagnozuje potrzeby terapeutyczne domowników
3 Stymuluje aktywność poznawczą
4 Wprowadza zmiany
5 Organizuje zajęcia rekreacyjne

Zadanie zawodowe: D-1:
Dba o bezpieczeństwo domowników i mienia
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady bezpiecznego użytkowanie nośników energii
2 Obsługuje systemy antywłamaniowe
3 Doradza w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego i otoczenia
4 Korzysta z udogodnień architektonicznych i rehabilitacyjnych u domowników z problemami narządów ruchu
5 Wykorzystuje urządzenia i sprzęt domowy zgodnie z przeznaczeniem

Zadanie zawodowe: D-2:
Rozwiązuje konflikty interpersonalne
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje sytuacje trudne
2 Wykorzystuje techniki rozwiązywania konfliktów
3 Prowadzi negocjacje z domownikami

Zadanie zawodowe: D-3:
Wprowadza pozytywne zmiany w swoim działaniu
Lp. umiejętności
1 Określa własne potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego
2 Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia
3 Dokonuje samooceny w zakresie wiedzy i umiejętności
4 Dba o wizerunek zawodu

Zadanie zawodowe: D-4:
Postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami etyki
Lp. umiejętności
1 Szanuje obyczaje, wartości i wierzenia religijne domowników
2 Stosuje zasadę indywidualności
3 Przestrzega tajemnicy zawodowej
4 Respektuje prawa domowników
5 Przestrzega zasad etyki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Łatwość nawiązywanie kontaktów
4 Podzielność uwagi
5 Plastyczno – techniczne
Cechy osobowości
1 Rzetelność
2 Samodzielność
3 Dokładność
4 Uczciwość
5 Sumienność
6 Poczucie estetyki
7 Kreatywność
8 Opiekuńczość
9 Odpowiedzialność
10 Samokontrola
11 Wrażliwość
12 Cierpliwość
13 Zdyscyplinowanie
14 Życzliwość
15 Opanowanie
16 Odporność na sytuacje trudne
17 Gotowość niesienia pomocy
18 Rozwaga
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Sprawność rąk
3 Dobry smak
4 Spostrzegawczość
5 Łatwość wypowiadania się
6 Szybki refleks
7 Koordynacja smakowo – węchowa