Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Ratownik medyczny

Kod zawodu: 322905
Data modyfikacji: 2010-03-12 13:26:58

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych
A-2 Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania
A-3 Komunikowanie się z chorym (poszkodowanym), jego rodziną oraz innymi uczestnikami zdarzenia
A-4 Prowadzenie farmakoterapii
A-5 Obsługa sprzętu i aparatury medycznej, sprzętu informatycznego oraz środków łączności
A-6 Prowadzenie edukacji jednostek / grup społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie działań w miejscu zdarzenia
B-2 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie medycznych działań ratunkowych w miejscu zdarzenia
C-2 Koordynowanie działań świadków zdarzenia do czasu przybycia służb ratowniczych
C-3 Współpraca w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym
C-4 Współpraca i koordynowanie działań medycznych z innymi służbami ratowniczymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości świadczonych usług ratowniczych
D-2 Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji świadczonych usług
D-3 Doskonalenie rozwoju własnego i zawodowego