Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Ratownik medyczny

Kod zawodu: 322905

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych
A-2 Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania
A-3 Komunikowanie się z chorym (poszkodowanym), jego rodziną oraz innymi uczestnikami zdarzenia
A-4 Prowadzenie farmakoterapii
A-5 Obsługa sprzętu i aparatury medycznej, sprzętu informatycznego oraz środków łączności
A-6 Prowadzenie edukacji jednostek / grup społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie działań w miejscu zdarzenia
B-2 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie medycznych działań ratunkowych w miejscu zdarzenia
C-2 Koordynowanie działań świadków zdarzenia do czasu przybycia służb ratowniczych
C-3 Współpraca w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym
C-4 Współpraca i koordynowanie działań medycznych z innymi służbami ratowniczymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości świadczonych usług ratowniczych
D-2 Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji świadczonych usług
D-3 Doskonalenie rozwoju własnego i zawodowego

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych i dzieci
2 Wykonuje bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych
3 Wykonuje przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności: rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej
4 Intubuje dotchawiczo w laryngoskopii bezpośredniej w nagłym zatrzymaniu krążenia przez usta, bez użycia środków zwiotczających
5 Prowadzi wentylację zastępczą z użyciem worka samorozprężalnego i respiratora
6 Intubuje dotchawiczo w nagłym zatrzymaniu krążenia rurką dwuświatłową
7 Wykonuje konikopunkcję przy braku możliwości wykonania intubacji
8 Wykonuje wspomaganie oddechu przy pomocy tlenoterapii biernej
9 Zakłada maskę krtaniową
10 Wykonuje defibrylację ręczną pod kontrolą EKG
11 Wykonuje defibrylację półautomatyczną
12 Wykonuje kaniulację żył obwodowych kończyn górnych i dolnych
13 Wykonuje nakłucie jamy opłucnowej w odmie prężnej, potwierdzonej badaniem fizykalnym
14 Wykonuje cewnikowanie pęcherza moczowego
15 Zakłada sondę żołądkową
16 Wykonuje płukanie żołądka
17 Pobiera krew żylną i włośniczkową do badań laboratoryjnych
18 Oznacza stężenie glukozy przy użyciu glukometru
19 Opatruje rany
20 Unieruchamia złamania, zwichnięcia i skręcenia
21 Unieruchamia kręgosłup ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego
22 Przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych i działań leczniczych oraz w nich uczestniczy
23 Prowadzi i interpretuje wyniki bilansu wodnego
24 Odbiera poród nagły w warunkach pozaszpitalnych
25 Wykonuje medyczne czynności ratunkowe w ramach państwowych i niepaństwowych systemów ratowniczych

Zadanie zawodowe: A-2:
Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje stany nagłe
2 Monitoruje czynności układu oddechowego
3 Monitoruje czynności układu krwionośnego
4 Dokonuje oceny świadomości pacjenta wg skali Glasgow oraz ocenia szerokość źrenic i ich reakcji na światło
5 Posługuje się medycznymi skalami oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów
6 Dokonuje ratowniczej oceny stanu ofiar awarii, katastrofy lub wypadku
7 Wykonuje elektrokardiografię i dokonuje podstawowej interpretacji jej wyników
8 Ocenia i monitoruje natężenie bólu

Zadanie zawodowe: A-3:
Komunikowanie się z chorym (poszkodowanym), jego rodziną oraz innymi uczestnikami zdarzenia
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się w sposób niewerbalny z ofiarą awarii, katastrofy lub wypadku
2 Komunikuje się w sposób werbalny z chorym (poszkodowanym)
3 Porozumiewa się z chorym (poszkodowanym) za pomocą języka migowego
4 Komunikuje się z rodziną chorego (poszkodowanego) za pomocą różnych technik komunikacyjnych
5 Stosuje w kontakcie z chorym (poszkodowanym) elementy psychoterapii podtrzymującej
6 Komunikuje się za pomocą różnych technik komunikacyjnych z innymi uczestnikami zdarzenia
7 Komunikuje się za pomocą różnych technik komunikacyjnych z współpracownikami z jednostki ratowniczej i pracownikami innych jednostek uczestniczących w działaniach ratowniczych

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie farmakoterapii
Lp. umiejętności
1 Podaje tlen medyczny
2 Przygotowuje leki do podania różnymi drogami
3 Podaje leki drogą dożylną, domięśniową, podskórną, dotchawiczą, wziewną oraz doszpikową

Zadanie zawodowe: A-5:
Obsługa sprzętu i aparatury medycznej, sprzętu informatycznego oraz środków łączności
Lp. umiejętności
1 Wykonuje EKG
2 Obsługuje urządzenia monitorujące pracę poszczególnych układów
3 Obsługuje pompy infuzyjne
4 Obsługuje urządzenia ssące
5 Obsługuje dostępne środki łączności
6 Obsługuje defibrylator
7 Obsługuje respirator
8 Obsługuje pulsoksymetr

Zadanie zawodowe: A-6:
Prowadzenie edukacji jednostek / grup społecznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Lp. umiejętności
1 Organizuje i prowadzi zajęcia z edukacji w zakresie pierwszej pomocy
2 Naucza jednostki, rodziny i grupy społeczne zachowań zdrowotnych
3 Uczestniczy w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych
4 Organizuje i prowadzi szkolenie zakładowych służb ratownictwa medycznego
5 Popularyzuje wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie działań w miejscu zdarzenia
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia oraz podejmuje działania zapobiegające zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska
2 Zapewnia bezpieczeństwo poszkodowanym w miejscu zdarzenia
3 Interpretuje w miejscu zdarzenia dane o poszkodowanym
4 Określa rodzaj i stopień zagrożeń cywilizacyjno-środowiskowych w ujęciu globalnym, krajowym i lokalnym
5 Określa stopień występującego zagrożenia dla życia lub zdrowia w przypadku awarii, katastrofy lub wypadku
6 Prognozuje zachowania osób objętych zagrożeniem
7 Zapobiega wystąpieniu paniki
8 Ustala kolejność udzielania poszkodowanym ratowniczych świadczeń zdrowotnych i ewakuacji, w zależności od ich stanu ogólnego, rodzaju i stopnia odniesionych obrażeń oraz warunków w miejscu zdarzenia
9 Przeprowadza wywiad chorobowy i środowiskowy w stanach nagłych

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
2 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
3 Posługuje się sprzętem ochrony indywidualnej
4 Przygotowuje ambulans do gotowości wyjazdowej, kompletuje sprzęt, aparaturę, zestawy leków oraz inne środki i materiały
5 Przestrzega zasady zachowania się i działania w strefie zagrożenia
6 Stosuje sprzęt do wykrywania i określania wielkości zagrożeń
7 Użytkuje podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas transportu
Lp. umiejętności
1 Zabezpiecza i unieruchamia poszkodowanego w zależności od poniesionych obrażeń
2 Układa pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń
3 Transportuje osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do specjalistycznych placówek służby zdrowia
4 Obsługuje poszczególne środki transportu poszkodowanych

Zadanie zawodowe: C-1:
Nadzorowanie medycznych działań ratunkowych w miejscu zdarzenia
Lp. umiejętności
1 Dokonuje segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof
2 Koordynuje i kieruje przebiegiem akcji ratunkowych w miejscu zdarzenia
3 Zabezpiecza miejsce zdarzenia i przygotowuje akcję ratowniczą

Zadanie zawodowe: C-2:
Koordynowanie działań świadków zdarzenia do czasu przybycia służb ratowniczych
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza wywiad dyspozytorski
2 Przyjmuje powiadomienia o zdarzeniach, ustala priorytety i niezwłocznie dysponuje zespołami ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
3 Analizuje dla potrzeb ratowniczych informacje wynikające z treści wezwania
4 Przekazuje niezbędne informacje osobom udzielającym pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca w zespole ratowniczym i medycznym zespole terapeutycznym
Lp. umiejętności
1 Przekazuje osobie kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, zwanej dalej „kierującym”, niezbędne informacje ułatwiające prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zda
2 Powiadamia o zdarzeniu szpitalne oddziały ratunkowe lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotny
3 Powiadamia o zdarzeniu jednostki współpracujące z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia
4 Współpracuje z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych
5 Wykonuje czynności zlecone przez kierownika zespołu

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca i koordynowanie działań medycznych z innymi służbami ratowniczymi
Lp. umiejętności
1 Zbiera aktualne informacje o dostępnych na obszarze działania dysponenta jednostki jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazuje zgromadzone informacje do centrum koordynacji
2 Zapewnia opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczych
3 Współuczestniczy w organizacji ewakuacji ludzi z zagrożonego rejonu
4 Wykonuje medyczne czynności ratunkowe w miejscu i w warunkach katastrof, awarii i wypadków
5 Współpracuje z przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie jakości świadczonych usług ratowniczych
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasad etyki zawodowej
2 Korzysta z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych
3 Udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanach nagłych z zachowaniem standardów, algorytmów i procedur medycznych
4 Stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych
5 Stosuje przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej
6 Stosuje zasady aseptyki i antyseptyki w medycznych czynnościach ratunkowych
7 Przestrzega praw pacjenta
8 Przestrzega tajemnicy zawodowej

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji świadczonych usług
Lp. umiejętności
1 Gromadzi bieżące informacje o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych
2 Wypełnia dokumentację wykonanych świadczeń
3 Archiwizuje sporządzoną dokumentację

Zadanie zawodowe: D-3:
Doskonalenie rozwoju własnego i zawodowego
Lp. umiejętności
1 Doskonali własną postawę zawodową
2 Aktywnie doskonali wiedzę i umiejętności wynikające z zakresu wykonywanych świadczeń
3 Korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych
4 Doskonali własną kondycję fizyczną i psychiczną
5 Stosuje techniki odreagowania stresów i panowania nad emocjami


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 dokładność
2 kreatywność
3 operatywność
4 wyobraźnia prognostyczna w zakresie oceny sytuacji i przewidywanych skutków
5 zdolności organizacyjne i przywódcze
6 zdolności decyzyjne
7 zdolności dydaktyczne
8 zdolności manualne
9 zdolności organizacyjne i przywódcze
10 zdolność do refleksji
11 zdolność do szybkiej analizy i reakcji na napływające równocześnie sygnały
12 zdolność koncentracji
13 zdolność łączenia i porządkowania wiedzy
14 zdolność prowadzenia negocjacji
15 zdolność przekonywania
16 zdolność radzenia sobie z nietypowością i złożonością
Cechy osobowości
1 asertywność
2 bezinteresowność
3 empatia
4 komunikatywność
5 niezależność
6 obiektywizm
7 obowiązkowość
8 odporność emocjonalna
9 odpowiedzialność
10 odwaga cywilna
11 otwartość
12 poczucie własnej godności i wartości
13 pracowitość
14 praworządność
15 rzetelność
16 sumienność
17 tolerancja
18 uczciwość
19 wytrwałość
20 zdecydowanie
21 zdyscyplinowanie
22 zrównoważenie emocjonalne
23 życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 aktywność
2 bardzo dobra sprawność fizyczna
3 dobra koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa
4 podzielność uwagi
5 refleks
6 spostrzegawczość