Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka dziecięca domowa

Kod zawodu: 513103
Data modyfikacji: 2010-03-11 9:13:57

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dziecka
A-2 Kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków
A-3 Zaspakajanie potrzeb fizycznych i psychospołecznych u dziecka
A-4 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dzieckiem
A-5 Kształtowanie aktywności i samodzielności
A-6 Czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi, żywieniem dziecka
A-7 Obserwowanie stanu zdrowia dziecka
A-8 Pielęgnowanie dziecka
A-9 Udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
A-10 Wykonywanie prac domowych takich jak: sprzątanie, gotowanie itp.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia
B-2 Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka
B-3 Organizowanie planu dnia pracy
B-4 Organizowanie czasu spędzonego z dzieckiem na wolnym powietrzu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z rodzicami/ opiekunami dziecka
C-2 Współpracowanie z wychowawcami/ nauczycielami dziecka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka
D-2 Ocenianie własnej pracy
D-3 Kontrolowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, dziecka