Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka dziecięca domowa

Kod zawodu: 513103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dziecka
A-2 Kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków
A-3 Zaspakajanie potrzeb fizycznych i psychospołecznych u dziecka
A-4 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dzieckiem
A-5 Kształtowanie aktywności i samodzielności
A-6 Czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi, żywieniem dziecka
A-7 Obserwowanie stanu zdrowia dziecka
A-8 Pielęgnowanie dziecka
A-9 Udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
A-10 Wykonywanie prac domowych takich jak: sprzątanie, gotowanie itp.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia
B-2 Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka
B-3 Organizowanie planu dnia pracy
B-4 Organizowanie czasu spędzonego z dzieckiem na wolnym powietrzu
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z rodzicami/ opiekunami dziecka
C-2 Współpracowanie z wychowawcami/ nauczycielami dziecka
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka
D-2 Ocenianie własnej pracy
D-3 Kontrolowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, dziecka

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dziecka
Lp. umiejętności
1 Podaje dziecku wzorce i przykłady pozytywnych cech osobowości (np. po przez czytanie, opowiadanie bajek, oglądanie filmów z pozytywnymi bohaterami)
2 Potrafi umiejętnie zwalczać przejawy negatywnych cech osobowości u dziecka takich jak: lenistwo, upór, zawziętość, impulsywność
3 Kształtuje odpowiedni potencjał intelektualny i twórczy u dziecka
4 Potrafi umiejętnie zwalczać przejawy negatywnych cech osobowości (np. własnym zachowaniem pokazuje, że trzeba być tolerancyjnym, uprzejmym)

Zadanie zawodowe: A-2:
Kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków
Lp. umiejętności
1 Potrafi być konsekwentna w egzekwowaniu odpowiednich zachowań u dziecka
2 Potrafi wykształcić w dziecku odpowiednie nawyki zgodnie z jego potrzebami i aktualnym okresem rozwoju ( np. wykształcić w 2-letnim dziecku umiejętność załatwiania potrzeb fizjologicznych do nocnika i
3 Potrafi umiejętnie negować niepoprawne przyzwyczajenia u dziecka
4 Potrafi kształtować systematyczność zachowań u dziecka

Zadanie zawodowe: A-3:
Zaspakajanie potrzeb fizycznych i psychospołecznych u dziecka
Lp. umiejętności
1 Potrafi żywić dziecko zgodnie z zasadami i obowiązującymi normami oraz potrzebami dziecka
2 Potrafi zaspakajać potrzeby: rozładowania energii, kontaktów społecznych, potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, zgodnie z poziomem rozwoju dziecka
3 Potrafi dostrzec brak potrzeby u dziecka (np. brak potrzeby kontaktów z rówieśnikami) i dotrzeć do przyczyny takiej sytuacji
4 Umie zdiagnozować potrzeby dziecka

Zadanie zawodowe: A-4:
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dzieckiem
Lp. umiejętności
1 Potrafi nawiązać dobry kontakt z dzieckiem
2 Potrafi nawiązać odpowiednią wieź emocjonalną
3 Potrafi odpowiednio zareagować w sytuacjach konfliktu i buntu dziecka
4 Uczestniczy w zabawach z dzieckiem

Zadanie zawodowe: A-5:
Kształtowanie aktywności i samodzielności
Lp. umiejętności
1 Potrafi stymulować aktywność dziecka
2 Potrafi tak dobrać zabawy, aby kształtowały samodzielność dziecka
3 Potrafi kształtować samokontrolę u dziecka
4 Potrafi wykorzystać gotowość dziecka do samodzielności

Zadanie zawodowe: A-6:
Czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi, żywieniem dziecka
Lp. umiejętności
1 Potrafi sporządzania posiłku dostosowanego do wieku dziecka
2 Umie eliminować pokarmy zbędne lub szkodliwe z diety dziecka
3 Potrafi odpowiednio wprowadzać pokarmy w dietę dziecka
4 Potrafi użyć perswazji (w przypadku przyjmowania przez dziecko niewłaściwych dla niego pokarmów

Zadanie zawodowe: A-7:
Obserwowanie stanu zdrowia dziecka
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętność szybkiego reagowania na zmiany wyglądu i zachowania dziecka związane z pojawieniem się stanu choroby
2 Potrafi dostosować zabawy do samopoczucia i rozwoju fizycznego dziecka
3 Potrafi stosować zabiegi profilaktyczne takie jak: podawanie witamin i leków profilaktycznych , dobieranie ubioru odpowiednio do stanu zdrowia dziecka i warunków atmosferycznych

Zadanie zawodowe: A-8:
Pielęgnowanie dziecka
Lp. umiejętności
1 Potrafi prawidłowo pielęgnować dziecko
2 Umie właściwie i sprawnie przewijać dziecko
3 Potrafi przygotować dziecko do zabiegów pielęgnacyjnych (np. kąpania)
4 Posiada umiejętności związane z praktycznym wykonaniem czynności pielęgnacyjnych

Zadanie zawodowe: A-9:
Udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
Lp. umiejętności
1 Potrafi udzielić pierwszej pomocy
2 Potrafi odpowiednio zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka (np.podać leki, wezwać pogotowie, zabezpieczyć miejsca chore, złamane)
3 Potrafi fachowo udzielić pomocy w przypadku: zadławienia, zakrztuszenia
4 Potrafi wykonywać proste opatrunki i zabiegi lecznicze jak: dezynfekowanie, przemywanie

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykonywanie prac domowych takich jak: sprzątanie, gotowanie itp.
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętności praktyczne związane z pracami domowymi
2 Potrafi ocenić stan czystości danego obiektu
3 Potrafi dostosować poziom wykonywanych prac pomadkowych do potrzeb pracodawcy

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętność długofalowej organizacji pracy opiekuńczej i wychowawczej
2 Potrafi przewidywać/ myśleć perspektywicznie w zakresie planowania zadań wychowawczych (np. przewidywać ewentualne problemy wychowawcze)
3 Potrafi konsekwentnie dążyć do realizacji zakładanych celów (jakim jest np. wpojenie dziecku zasad dobrego wychowania)
4 Potrafi radzić sobie z problemami organizacyjnymi, dużą ilością pracy, brakiem wystarczającej ilości czasu, brakiem odpowiednich środków pracy (zabawek, książek, środków do pielęgnacji dziecka)

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętności organizacyjne w zakresie: organizowania pracy opiekuńczej(zabaw, wypoczynku, pielęgnacji dziecka) oraz prac domowych (sprzątania, gotowania)
2 Potrafi zainteresować dziecko daną czynnością zabawy daną czynnością
3 Potrafi dobrać rodzaj zabawy do odpowiedniego poziomu rozwoju dziecka
4 Posiada umiejętność korzystania ze środków multimedialnych ( programów telewizyjnych, piosenek, książek, gier komputerowych)

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie planu dnia pracy
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętność organizowania własnej pracy
2 Potrafi rozplanować zajęcia dla siebie i dziecka
3 Posiada umiejętności analityczne w zakresie całodziennej pracy
4 Posiada umiejętności samokontroli
5 Potrafi zhierarchizować zadań pod względem ich ważności

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie czasu spędzonego z dzieckiem na wolnym powietrzu
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętności organizacyjne w zakresie planowania i organizowania miejsca i rodzaju (programu) zabaw plenerowych, spacerów, wycieczek
2 Potrafi diagnozować potrzeby poznawcze u dziecka takie jak: poznawanie przyrody podczas spacerów
3 Posiada umiejętności związane ze wzbudzeniem zainteresowania dziecka otaczającym go światem
4 Potrafi dostosować rodzaj wypoczynku (zabaw plenerowych, wycieczek) do aktualnej pogody

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z rodzicami/ opiekunami dziecka
Lp. umiejętności
1 Potrafi łatwo komunikować się z rodzicami dziecka
2 Potrafi współpracować z rodzicami podopiecznego
3 Posiada umiejętność wspólnego z rodzicami podejmowania decyzji
4 Potrafi przekazywać rodzicom własne sugestie
5 Potrafi słuchać rodziców dziecka i wyciągać wnioski

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpracowanie z wychowawcami/ nauczycielami dziecka
Lp. umiejętności
1 Potrafi łatwo komunikować się z wychowawcą/ nauczycielem dziecka
2 Potrafi współpracować z wychowawcą/ nauczycielem dziecka
3 Potrafi wspólnie podejmować decyzje z wychowawcą/ nauczycielem dziecka
4 Potrafi przekazywać własne sugestie wychowawcy/ nauczycielowi
5 Potrafi słuchać wychowawcy/ nauczyciela i wyciągać wnioski

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka
Lp. umiejętności
1 Potrafi zdiagnozować chorobę u dziecka
2 Umie dokonywać oceny stanu zdrowia dziecka w każdym momencie jego rozwoju
3 Potrafi we właściwy sposób przekazać lekarzowi informacje na temat stanu zdrowia dziecka

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocenianie własnej pracy
Lp. umiejętności
1 Potrafi obiektywnie ocenić własna pracę
2 Potrafi wyciągnąć wnioski z popełnionych błędów
3 Posiada umiejętność zmiany niewłaściwych nawyków w pracy

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, dziecka
Lp. umiejętności
1 Potrafi dokonać odpowiedniej oceny etapu rozwoju dziecka
2 Reaguje na zauważone nieprawidłowości w rozwoju dziecka


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolności analityczne
2 Zdolności do wyciągania wniosków
3 Zdolności przewidywania
4 Zdolności organizacyjne
5 Dobra organizacja pracy
6 Zdolności manualne i artystyczne
7 Zaradność
Cechy osobowości
1 Opanowanie
2 Odpowiedzialność
3 Wytrwałość/cierpliwość
4 Otwartość
5 Serdeczność
6 Pomysłowość
7 Asertywność
8 Obowiązkowość
9 Delikatność
10 Uczciwość
11 Pogoda ducha
12 Komunikatywność
13 Tolerancja
14 Krytycyzm
15 Obiektywizm
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Dobry stan zdrowia
3 Sprawność manualna
4 Sprawność fizyczna