Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka środowiskowa

Kod zawodu: 346103
Data modyfikacji: 2010-03-11 14:12:02

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozwiązywanie problemów dotyczących opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi
A-2 Pomaganie lub zastępowanie podopiecznego w co-dziennych czynnościach domowych
A-3 Pielęgnowanie ludzi chorych i niesamodzielnych
A-4 Usprawnianie ruchowe chorego/niepełnosprawego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku
B-2 Organizowanie środowiska opieki domowej
B-3 Przygotowanie chorego/niepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości opieki, przestrzeganie procedur