Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka środowiskowa

Kod zawodu: 346103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozwiązywanie problemów dotyczących opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi
A-2 Pomaganie lub zastępowanie podopiecznego w co-dziennych czynnościach domowych
A-3 Pielęgnowanie ludzi chorych i niesamodzielnych
A-4 Usprawnianie ruchowe chorego/niepełnosprawego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku
B-2 Organizowanie środowiska opieki domowej
B-3 Przygotowanie chorego/niepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości opieki, przestrzeganie procedur

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozwiązywanie problemów dotyczących opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakt z podopiecznym
2 Diagnozuje potrzeby podopiecznego
3 Rozpoznaje problemy podopiecznego
4 Doradza w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
5 Obserwuje i rozpoznaje nieprawidłowości w rozwoju człowieka
6 Mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań
7 Organizuje czas wolny podopiecznego
8 Reprezentuje podopiecznego w kontaktach z urzędnikami
9 Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
10 Stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Pomaganie lub zastępowanie podopiecznego w co-dziennych czynnościach domowych
Lp. umiejętności
1 Pomaga podopiecznemu w gospodarowaniu środkami finansowymi
2 Dobiera środki techniczne ułatwiające podopiecznemu wykonywanie prostych prac domowych
3 Dokonuje zakupów na potrzeby podopiecznego
4 Pomaga lub prowadzi gospodarstwo domowe podopiecznego (przygotowuje posiłki)
5 Dostosowuje dietę do stanu zdrowia podopiecznego
6 Utrzymuje higienę otoczenia i miejsca zamieszkania podopiecznego (sprząta, pierze)
7 Obsługuje sprzęt AGD
8 Karmi podopiecznego w sytuacjach ograniczonej sprawności

Zadanie zawodowe: A-3:
Pielęgnowanie ludzi chorych i niesamodzielnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne (myje, kąpie, czesze, goli) w sytuacjach ograniczonej sprawności podopiecznego
2 Pomaga podopiecznemu w ubieraniu się
3 Pielęgnuje włosy i paznokcie
4 Pomaga podopiecznemu w wykonywaniu czynności fizjologicznych (podaje basen, kaczkę, zakłada pieluchomajtki)
5 Zakłada, zmienia opatrunki, kompresy, okłady
6 Dokonuje oklepywania pleców
7 Wykonuje masaż poprawiający ukrwienie
8 Ściele łóżko i zmienia pościel
9 Podaje leki
10 Aktywizuje podopiecznego do samodzielności życiowej

Zadanie zawodowe: A-4:
Usprawnianie ruchowe chorego/niepełnosprawego
Lp. umiejętności
1 Prowadzi proste ćwiczenia rehabilitacyjne uzgodnione z lekarzem
2 Dobiera ćwiczenia gimnastyczne i oddechowe do potrzeb podopiecznego
3 Dobiera przyrządy i sprzęt do usprawniania ruchowego
4 Dobiera środki techniczne ułatwiające poruszanie się
5 Dobiera ćwiczenia rekreacyjne odpowiednie do wieku i sprawności fizycznej podopiecznego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku
Lp. umiejętności
1 Analizuje i syntetyzuje dokumenty
2 Redaguje indywidualne plany wsparcia
3 Planuje pracę we współpracy z podopiecznym
4 Opracowuje harmonogram czynności pracy z określeniem czasu i sposobu ich realizacji
5 Przygotowuje schemat tygodniowego programu działań
6 Dokumentuje swoje działania, prace z podopiecznym
7 Dostosowuje metody pracy do możliwości środowiska, w którym pracuje
8 Wykorzystuje komputer w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
9 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie środowiska opieki domowej
Lp. umiejętności
1 Planuje zakres pomocy
2 Inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny
3 Organizuje środowisko mieszkaniowe zgodnie z potrzebami podopiecznego
4 Wyznacza i urządza miejsce do rehabilitacji

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowanie chorego/niepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki
Lp. umiejętności
1 Inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny
2 Aktywizuje podopiecznego i osoby z jego środowiska
3 Rozpoznaje i wykorzystuje możliwości środowiska rodzinnego i lokalnego
4 Pomaga formułować pisma urzędowe
5 Charakteryzuje modele rodziny oraz typy rodzin
6 Identyfikuje oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych dotyczących podopiecznego i jego środowiska
7 Nawiązuje kontakty „interkulturowe”
8 Rozwiązuje problemy z udziałem podopiecznego i jego rodziny

Zadanie zawodowe: C-1:
Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego
Lp. umiejętności
1 Korzysta z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego
2 Analizuje informacje o podopiecznym we współpracy z innymi
3 Współpracuje z opiekunami prawnymi podopiecznego
4 Współpracuje z kuratorami sądowymi
5 Współpracuje z zespołem pracowników
6 Prowadzi negocjacje w sprawach istotnych dla podopiecznego
7 Nawiązuje i utrzymuje kontakty międzyludzkie
8 Współdziała w projektowaniu planów wychowawczo-terapeutycznych dla podopiecznego
9 Nawiązuje kontakty z instytucjami społecznymi wspomagającymi w pracy zawodowej

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie jakości opieki, przestrzeganie procedur
Lp. umiejętności
1 Dba o jakość wykonywanych zadań
2 Postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami
3 Dobiera metody, techniki, narzędzia realizacji oraz kontroli (monitoring, ewaluacja itp.) poszczególnych etapów i form opieki


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Koncentracja uwagi
3 Wyobraźnia
4 Twórcze myślenie
5 Uzdolnienia organizacyjne
6 Dobra pamięć
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Samodzielność
3 Wytrwałość, cierpliwość
4 Odpowiedzialność
5 Samokontrola
6 Gotowość do wprowadzania zmian
7 Komunikatywność
8 Odporność na stres
9 Zrównoważenie emocjonalne
10 Gotowość niesienia pomocy (empatia)
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Spostrzegawczość
4 Sprawność manualna
5 Dobry słuch