Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka dziecięca

Kod zawodu: 513102
Data modyfikacji: 2010-03-12 12:43:41

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dzieci, wychowywanie moralne, społeczne
A-2 Kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków u dzieci, uczenie obowiązkowości i systematyczności zachowań
A-3 Zaspakajanie potrzeb fizycznych i psychospołecznych u dzieci
A-4 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dziećmi, stwarzanie domowej atmosfery
A-5 Kształtowanie aktywności i samodzielności
A-6 Czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi i zaleceniami lekarza/pielęgniarki żywieniem dziecka
A-7 Obserwowanie stanu zdrowia dziecka
A-8 Pielęgnowanie dziecka zdrowego i chorego
A-9 Udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
A-10 Realizowanie programu wychowawczo dydaktycznego z dziećmi w wieku 3-6 lat
A-11 Realizowanie prac opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 3m-c- 3 lat
A-12 Sprawowanie opieki nad dziećmi częściowo lub całkowicie pozbawionymi opieki rodzicielskiej
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia
B-2 Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dzieci
B-3 Organizowanie planu dnia pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi
B-4 Organizowanie własnego miejsca pracy i środków pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z rodzicami/ opiekunami dziecka
C-2 Współpracowanie z pracownikami placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz właściwymi organizacjami (sąd rodzinny, kurator, opieka społeczna itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka
D-2 Kontrolowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, dzieci
D-3 Kontrola jakości własnej pracy opiekuńczo-wychowawczej