Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka dziecięca

Kod zawodu: 513102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dzieci, wychowywanie moralne, społeczne
A-2 Kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków u dzieci, uczenie obowiązkowości i systematyczności zachowań
A-3 Zaspakajanie potrzeb fizycznych i psychospołecznych u dzieci
A-4 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dziećmi, stwarzanie domowej atmosfery
A-5 Kształtowanie aktywności i samodzielności
A-6 Czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi i zaleceniami lekarza/pielęgniarki żywieniem dziecka
A-7 Obserwowanie stanu zdrowia dziecka
A-8 Pielęgnowanie dziecka zdrowego i chorego
A-9 Udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
A-10 Realizowanie programu wychowawczo dydaktycznego z dziećmi w wieku 3-6 lat
A-11 Realizowanie prac opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 3m-c- 3 lat
A-12 Sprawowanie opieki nad dziećmi częściowo lub całkowicie pozbawionymi opieki rodzicielskiej
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia
B-2 Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dzieci
B-3 Organizowanie planu dnia pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi
B-4 Organizowanie własnego miejsca pracy i środków pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracowanie z rodzicami/ opiekunami dziecka
C-2 Współpracowanie z pracownikami placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz właściwymi organizacjami (sąd rodzinny, kurator, opieka społeczna itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka
D-2 Kontrolowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, dzieci
D-3 Kontrola jakości własnej pracy opiekuńczo-wychowawczej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Kształtowanie pozytywnych cech osobowości u dzieci, wychowywanie moralne, społeczne
Lp. umiejętności
1 Dostarcza wzorców i przykładów pozytywnych cech osobowościowych (np. po przez czytanie i opowiadanie bajek, oglądanie filmów z pozytywnymi bohaterami)
2 Koryguje przejawy negatywnych cech osobowościowych u dzieci takich jak: zawziętość, impulsywność, upór, lenistwo itp.
3 Kształtuje odpowiedni potencjał intelektualny i twórczy u dziecka
4 Kształtuje w dzieciach pozytywne cechy osobowościowe (Np. własnym zachowaniem pokazuje że trzeba być tolerancyjnym, uprzejmym)
5 Stosuje dozwolony prawem system nagród i kar adekwatnie do sytuacji i osobowości dziecka
6 Daje przykłady pozytywnych zachowań i postaw dzieci
7 Opracowuje razem z rodzicami dziecka metody kształtowania jego charakteru

Zadanie zawodowe: A-2:
Kształtowanie odpowiednich przyzwyczajeń i nawyków u dzieci, uczenie obowiązkowości i systematyczności zachowań
Lp. umiejętności
1 Egzekwuje odpowiednie zachowania u dzieci
2 Kształtuje w dzieciach odpowiednie nawyki zgodnie z ich potrzebami i aktualnym okresem rozwoju ( np. wykształcić w 2-letnim dziecku umiejętność załatwiania potrzeb fizjologicznych do nocnika itp.)
3 Neguje niepoprawne przyzwyczajenia u dzieci
4 Kształtuje systematyczność zachowań u dzieci

Zadanie zawodowe: A-3:
Zaspakajanie potrzeb fizycznych i psychospołecznych u dzieci
Lp. umiejętności
1 Bada, diagnozuje potrzeby pokarmowe dzieci i umiejętnie je wykorzystuje
2 Zaspakaja potrzeby: rozładowania energii, kontaktów społecznych, potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, zgodnie z poziomem rozwoju dzieci
3 Dostrzega braki w potrzebach u dzieci (np. brak potrzeby kontaktów z rówieśnikami) i dotrzeć do przyczyny takiej sytuacji
4 Diagnozuje potrzeby dziecka

Zadanie zawodowe: A-4:
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu uczuciowego z dziećmi, stwarzanie domowej atmosfery
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje bliski kontakt z dzieckiem
2 Nawiązuje serdeczną wieź emocjonalną
3 Reaguje w odpowiedni sposób w sytuacjach konfliktu i buntu dziecka
4 Uczestniczy w zabawach z dzieckiem
5 Stwarza atmosferę zaufania, serdeczności aby dzieci miały poczucie bezpieczeństwa
6 Pomaga dzieciom w rozwiązywaniu codziennych trudności

Zadanie zawodowe: A-5:
Kształtowanie aktywności i samodzielności
Lp. umiejętności
1 Stymuluje aktywność psychospołeczną u dzieci
2 Dobiera zabawy, aby kształtowały samodzielność dzieci
3 Kształtuje samokontrole u dzieci
4 Wykorzystuje gotowość dziecka do samodzielności

Zadanie zawodowe: A-6:
Czuwanie nad zgodnym z normami żywieniowymi i zaleceniami lekarza/pielęgniarki żywieniem dziecka
Lp. umiejętności
1 Sporządza posiłek dostosowany do wieku dziecka
2 Eliminuje pokarmy zbędne lub szkodliwe z diety dziecka
3 Stosuje zasady zdrowego żywienia w układaniu diety dziecka
4 Potrafi użyć perswazji (w przypadku przyjmowania przez dziecko niewłaściwych dla niego pokarmów

Zadanie zawodowe: A-7:
Obserwowanie stanu zdrowia dziecka
Lp. umiejętności
1 Reaguje na zmiany wyglądu i zachowania dziecka związane z pojawieniem się stanu choroby
2 Dostosowuje zabawy do samopoczucia i rozwoju fizycznego dziecka
3 Stosuje zabiegi profilaktyczne takie jak: podawanie witamin i leków profilaktycznych , dobieranie ubioru odpowiednio do stanu zdrowia dziecka i warunków atmosferycznych

Zadanie zawodowe: A-8:
Pielęgnowanie dziecka zdrowego i chorego
Lp. umiejętności
1 Pielęgnuje zdrowe dziecko
2 Przewija dziecko
3 Przygotowuje dziecko do zabiegów pielęgnacyjnych (np. kąpania)
4 Wykonuje czynności pielęgnacyjne przy dziecku chorym (zmiana opatrunku, mycie, zmiana odzieży itp.)
5 Mierzy temperaturę sprawdza odruchy oraz inne parametry medyczne związane ze stanem zdrowia dziecka
6 Przygotowuje dziecko (fizycznie i psychicznie) do zabiegów, operacji, badań itp.
7 Wykonuje kompresy, opatrunki
8 Podaje leki, witaminy zgodnie z zaleceniami lekarza/pielęgniarki
9 Przeprowadza z dziećmi zajęcia i ćwiczenia rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniami lekarza, innych specjalistów

Zadanie zawodowe: A-9:
Udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej
Lp. umiejętności
1 Udziela pierwszej pomocy
2 Reaguje w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka (np. podaje leki, wzywa pogotowie, zabezpiecza miejsca chore, złamane)
3 Udziela pomocy w przypadku: zadławienia, zakrztuszenia
4 Wykonuje proste opatrunki i zabiegi lecznicze jak: dezynfekowanie, przemywanie

Zadanie zawodowe: A-10:
Realizowanie programu wychowawczo dydaktycznego z dziećmi w wieku 3-6 lat
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje program dydaktyczny do możliwości intelektualnych i rozwojowych oraz potrzeb i zainteresowań dzieci
2 Realizuje konsekwentnie założony program edukacyjno wychowawczy
3 Zbiera materiały pomocnicze i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizowania programu, przeprowadzenia zajęć, lekcji
4 Eliminuje zagrożenia występujące w otoczeniu dziecka (patologie) po przez utrzymywanie kontaktów z różnymi organizacjami zajmującymi się ochroną praw dziecka
5 Przygotowuje konspekty zajęć opiekuńczo-wychowawczych
6 Diagnozuje poziom wiedzy i umiejętności wychowanków, porównując je z przyjętymi standardami i założeniami programowymi
7 Organizuje zajęcia tak aby nie kolidowały z zainteresowaniami oraz aktywnością dzieci
8 Wyrównuje deficyty rozwojowe u dzieci poprzez prowadzenie lekcji wyrównawczych, kierowania do właściwych specjalistów (jak rehabilitanci, logopedzi)
9 Prowadzi zajęcia dydaktyczne takie jak nauka alfabetu, czytania, zajęcia plastyczne, gimnastyczne, muzyczne, podstawy języka obcego
10 Prezentuje rodzicom i opiekunom osiągnięcia dzieci poprzez prezentacje ich prac, występy, akademie, teatrzyki itp.
11 Pomaga dzieciom w ich codziennych czynnościach (mycie, jedzenie, zmiana odzieży itp.)
12 Przygotowuje sale, materiały dydaktyczne odpowiednio do tematyki zajęć
13 Wspiera dzieci w procesie adaptacji, aklimatyzacji w nowym środowisku
14 Wymienia informację z rodzicami/opiekunami dziecka na temat jego zachowania, charakteru, problemów wychowawczych, osiągnięć itp.
15 Umacnia w dzieciach wiarę we własne siły, sukces, mobilizuje i wspiera w działaniach twórczych
16 Uczy postaw moralnych i zachowań pożądanych społecznie
17 Reaguje na zauważone nieprawidłowości w relacjach rodzinnych dziecka, (sytuacjach zaniedbania, naruszania godności, zagrożenia życia) zawiadamiając odpowiednie organy: policje opiekę społeczną, kurato

Zadanie zawodowe: A-11:
Realizowanie prac opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci w wieku 3m-c- 3 lat
Lp. umiejętności
1 Zapewnia bezpieczeństwo, opiekę i pielęgnację (przewijanie, kąpanie, zmiana pościeli, ubieranie, karmienie itp.)
2 Zgłasza zauważone nieprawidłowości w rozwoju, stanie zdrowia dziecka i sygnalizuje je lekarzowi, pielęgniarce, rodzicom/opiekunom
3 Prowadzi zajęcia wychowawcze uwzględniające aktualny poziom rozwoju dziecka
4 Towarzyszy dzieciom w zabawach, eliminuje zabawki, przedmioty stanowiące zagrożenie dla ich zdrowia lub życia
5 Kontroluje rozwój psychiczny i fizyczny dziecka po przez okresowe badania
6 Organizuje i nadzoruje spacery i zabawy na świeżym powietrzu
7 Izoluje dzieci chore od zdrowych w celu nie dopuszczenia do epidemii w placówce
8 Uspokaja dziecko, łagodzi jego rozdrażnienie
9 Uczy dziecko zasad dobrego wychowania, samoobsługi, zasad higieny, zasad życia w grupie itp.
10 Tworzy życzliwą i rodzinną atmosferę

Zadanie zawodowe: A-12:
Sprawowanie opieki nad dziećmi częściowo lub całkowicie pozbawionymi opieki rodzicielskiej
Lp. umiejętności
1 Zapewnia całodobową opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej
2 Eliminuje i wyrównuje braki szkolne, deficyty opóźnienia rozwojowe po przez współpracę z innymi nauczycielami, psychologiem, pedagogiem itp.
3 Rekompensuje brak środowiska rodzinnego po przez stwarzanie życzliwej domowej atmosfery, organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, wyrównawczych, kompensacyjnych i korekcyjnych
4 Ułatwia możliwości kształcenia dobierając poziom nauczania do aktualnego poziomu wiedzy
5 Prowadzi dokumentację dziecka zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi
6 Wspiera działania prowadzące do stworzenia dziecku rodziny zastępczej, adopcyjnej
7 Nadzoruje i ułatwia kontakt dziecka z rodzicami lub innymi krewnymi (z wyjątkiem przypadków w których sąd orzekł inaczej)
8 Przeprowadza wywiad środowiskowy w rodzinnym domu dziecka, parafii, szkole
9 Współpracuje z sądem rodzinnym, kuratorem, opieka społeczna w celu określenia szans na powrót dziecka do środowiska rodzinnego, jego socjalizacji

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie pracy opiekuńczo- wychowawczej w zależności od wieku dziecka i jego stanu zdrowia
Lp. umiejętności
1 Organizuje plan długofalowej pracy opiekuńczo-wychowawczej
2 Tworzy perspektywiczne plany zadań wychowawczych (np. przewidywać ewentualne problemy wychowawcze)
3 Dąży do realizacji zakładanych celów (jakim jest np. wpojenie dzieciom zasad dobrego wychowania)
4 Rozwiązuje problemy organizacyjne, problemy braku czasu, braku odpowiednich środków opiekuńczo-wychowawczych (zabawek, książek, środków do pielęgnacji dzieci)
5 Uwzględnia w planowaniu warunki lokalowe, ekonomiczne, techniczne placówki
6 Pisze konspekty, plany zajęć i lekcji

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dzieci
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą (zabawa, wypoczynek, pielęgnacja dziecka)
2 Wzbudza zainteresowanie dzieci daną czynnością zabawy
3 Dobiera rodzaj zabawy do odpowiedniego poziomu rozwoju dzieci
4 Korzysta ze środków multimedialnych ( programów telewizyjnych, piosenek, książek, gier komputerowych)

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie planu dnia pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi
Lp. umiejętności
1 Planuje rodzaje zabaw, zajęć i ćwiczeń dla dzieci
2 Analizuje i planuje całodzienne czynności opiekuńczo-wychowawcze
3 Kontroluje jakość własnej pracy
4 Hierarchizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze pod względem ich ważności

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie własnego miejsca pracy i środków pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem
Lp. umiejętności
1 Gromadzi materiały dydaktyczne (ksiązki, filmy, gry edukacyjne) potrzebne do zrealizowania zajęć
2 Decyduje o rodzaju podręczników i pomocy naukowo-dydaktycznych
3 Organizuje własną prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony p. poż
4 Przygotowuje sale, pomieszczenie do zajęć poprzez zrobienie dekoracji, usunięcie zbędnych przedmiotów, funkcjonalne rozmieszczenie mebli i przedmiotów
5 Sprząta po zakończonych zajęciach

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracowanie z rodzicami/ opiekunami dziecka
Lp. umiejętności
1 Wymienia informację na temat zachowania, problemów wychowawczych, osiągnięć dziecka
2 Udziela wsparcia rodzicom w procesie wychowawczym
3 Promuje wśród rodziców literaturę o tematyce wychowawczej, pielęgnacyjnej, zdrowotnej
4 Słucha uwag rodziców dziecka i wyciąga wnioski w stosunku do poprawy jakości swojej pracy
5 Informuje o terminach zebrań, imprez okolicznościowych w placówce

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpracowanie z pracownikami placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz właściwymi organizacjami (sąd rodzinny, kurator, opieka społeczna itp.)
Lp. umiejętności
1 Sygnalizuje kuratorowi, policji, opiece społecznej przypadki łamania praw dziecka
2 Współpracuje z różnymi instytucjami, placówkami w celu ułatwienia procesu socjalizacji, adaptacji dziecka do warunków życia
3 Uczestniczy w naradach pedagogicznych, spotkaniach z dyrektorem aby określić cele działania placówki w dłuższej perspektywie
4 Współpracuje ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, rehabilitantem w celu wyrównania deficytu rozwojowego dziecka

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie stanu zdrowia dziecka
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje chorobę u dziecka
2 Dokonuje oceny stanu zdrowia dziecka w każdym momencie jego rozwoju
3 Przekazuje lekarzowi, pielęgniarce, rodzicom informacje na temat stanu zdrowia dziecka
4 Kontroluje wzrost, wagę dzieci
5 Sprawdza stan zaopatrzenia apteczki pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, dzieci
Lp. umiejętności
1 Potrafi dokonać odpowiedniej oceny etapu rozwoju dziecka
2 Reaguje na zauważone nieprawidłowości w rozwoju dziecka
3 Wymienia informacje na temat poziomu rozwoju dziecka z innymi pracownikami placówki (pedagog, psycholog itp.)

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola jakości własnej pracy opiekuńczo-wychowawczej
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w mierzeniu jakości pracy w placówce
2 Uczestniczy w sporządzaniu konspektów, standardów, wskaźników
3 Opracowuje wraz z radą pedagogiczną kierunki rozwoju placówki
4 Konsultuje z przełożonymi pomysły, innowacje usprawniające pracę
5 Współtworzy arkusz organizacyjny pracy w placówce
6 Kontroluje prawidłowość przeprowadzonych zajęć zgodnie z przygotowanymi wcześniej konspektami
7 Szuka odpowiednich rozwiązań metodycznych, dydaktycznych, wychowawczych służących do rozwiązania napotkanego problemu
8 Sprawdza wyniki eksperymentu pedagogicznego, przekładając go na własną pracę
9 Zmienia niewłaściwe nawyki własnej pracy
10 Wyciąga wnioski z popełnionych błędów
11 Ocenia jakość własnej pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Wrażliwość estetyczna
2 Pomysłowość
3 Zaradność
4 Przewidywalność
5 Dobra organizacja pracy
6 Zdolności manualne i artystyczne
7 Zdolności organizacyjne
Cechy osobowości
1 Równowaga emocjonalna
2 Odpowiedzialność
3 Wytrwałość/cierpliwość
4 Otwartość
5 Serdeczność
6 Obowiązkowość
7 Delikatność
8 Zdecydowanie
9 Pogoda ducha
10 Komunikatywność
Sprawności sensomotoryczne
1 Opanowanie
2 Spostrzegawczość
3 Dobry stan zdrowia
4 Sprawność fizyczna
5 Odporność psychiczna