Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Kod zawodu: 224118
Data modyfikacji: 2010-03-15 10:12:30

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie stanu biopsychospołecznego i duchowego podopiecznego, potrzeb rodziny, celem określenia typu i formy pomocy pielęgniarskiej
A-2 Rozpoznawanie czynników ryzyka zdrowotnego członków rodziny wynikających z preferowanego stylu życia oraz wpływów środowiskowych
A-3 Prowadzenie poradnictwa w zakresie promowania zdrowia i profilaktyki chorób w środowisku rodzinnym pacjentów
A-4 Opracowanie programu edukacji zdrowotnej dla rodziny
A-5 Sprawowanie opieki nad członkami rodziny w różnych okresach życia i w różnym stanie zdrowia
A-6 Przygotowanie członków rodziny do sprawowania opieki nieprofesjonalnej, w tym samoopieki i korzystania z dostępnych źródeł wsparcia
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i koordynowanie działań promujących zdrowie, profilaktycznych i terapeutyczno-wspierających członków rodziny
B-2 Organizowanie środowiska opieki rodzinnej w domu
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy pielęgniarki rodzinnej oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami na rzecz promocji zdrowia rodziny, profilaktyki chorób oraz poprawy sytuacji zdrowotnej członków rodziny
C-2 Kierowanie i monitorowanie pracy zespołu pielęgniarek rodzinnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Analizowanie i ocenianie efektywności działań pielęgniarskich własnych oraz podległego zespołu pielęgniarek rodzinnych
D-2 Opracowanie koncepcji i kryteriów oceny poprawy jakości opieki w podstawowej rodzinnej opiece zdrowotnej oraz zarządzanie jakością opieki zdrowotnej nad rodziną