Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Kod zawodu: 224118

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie stanu biopsychospołecznego i duchowego podopiecznego, potrzeb rodziny, celem określenia typu i formy pomocy pielęgniarskiej
A-2 Rozpoznawanie czynników ryzyka zdrowotnego członków rodziny wynikających z preferowanego stylu życia oraz wpływów środowiskowych
A-3 Prowadzenie poradnictwa w zakresie promowania zdrowia i profilaktyki chorób w środowisku rodzinnym pacjentów
A-4 Opracowanie programu edukacji zdrowotnej dla rodziny
A-5 Sprawowanie opieki nad członkami rodziny w różnych okresach życia i w różnym stanie zdrowia
A-6 Przygotowanie członków rodziny do sprawowania opieki nieprofesjonalnej, w tym samoopieki i korzystania z dostępnych źródeł wsparcia
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i koordynowanie działań promujących zdrowie, profilaktycznych i terapeutyczno-wspierających członków rodziny
B-2 Organizowanie środowiska opieki rodzinnej w domu
B-3 Organizowanie własnego stanowiska pracy pielęgniarki rodzinnej oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami na rzecz promocji zdrowia rodziny, profilaktyki chorób oraz poprawy sytuacji zdrowotnej członków rodziny
C-2 Kierowanie i monitorowanie pracy zespołu pielęgniarek rodzinnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Analizowanie i ocenianie efektywności działań pielęgniarskich własnych oraz podległego zespołu pielęgniarek rodzinnych
D-2 Opracowanie koncepcji i kryteriów oceny poprawy jakości opieki w podstawowej rodzinnej opiece zdrowotnej oraz zarządzanie jakością opieki zdrowotnej nad rodziną

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie stanu biopsychospołecznego i duchowego podopiecznego, potrzeb rodziny, celem określenia typu i formy pomocy pielęgniarskiej
Lp. umiejętności
1 Gromadzi informacje dotyczące stanu podopiecznego, rodziny, środowiska lokalnego w oparciu o dostępne źródła i metody pozyskiwania danych (w tym badanie fizykalne, wywiad środowiskowy, wizyta patronaż
2 Analizuje i syntetyzuje uzyskane informacje
3 Formułuje diagnozę pielęgniarską podopiecznego, rodziny, środowiska lokalnego
4 Uwzględnia różnorodne wpływy warunkujące funkcjonowanie odbiorcy w zakresie poszczególnych sfer
5 Dokumentuje podejmowane działania w obowiązującej dokumentacji

Zadanie zawodowe: A-2:
Rozpoznawanie czynników ryzyka zdrowotnego członków rodziny wynikających z preferowanego stylu życia oraz wpływów środowiskowych
Lp. umiejętności
1 Ocenia zachowania zdrowotne podejmowane przez członków rodziny oraz warunki zdrowotne, higieniczne i socjalno-bytowe
2 Rozpoznaje i ocenia stopnie zagrożenia zdrowia u członków rodziny wynikające z preferowanego stylu życia, środowiska społecznego i fizycznego
3 Formułuje diagnozę pielęgniarską odzwierciedlającą stopień ryzyka indywidualnego podopiecznego, rodziny
4 Dokumentuje podejmowane działania

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie poradnictwa w zakresie promowania zdrowia i profilaktyki chorób w środowisku rodzinnym pacjentów
Lp. umiejętności
1 Ocenia postawy prozdrowotne, poziom motywacji do dbania o zdrowie podopiecznych
2 Planuje działania prozdrowotne wynikające z indywidualnego zapotrzebowania odbiorcy
3 Inicjuje i propaguje zachowania prozdrowotne i styl życia promujący zdrowie, wspiera członków rodziny własnym wzorem zachowań
4 Doradza, informuje odbiorców w różnym wieku w zakresie zdrowego stylu życia i sposobów korzystania z usług ochrony zdrowia oraz opieki społecznej
5 Pomaga pacjentom w kształtowaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia zdrowego stylu życia
6 Uczy kobiety samobadania piersi
7 Przygotowuje członków rodziny do prowadzenia samoobserwacji oraz sposobów ograniczania / likwidowania czynników ryzyka
8 Uświadamia i przekonuje podopiecznych do konieczności systematycznego zgłaszania się na badania profilaktyczne oraz bilanse zdrowia
9 Współpracuje z osobami i instytucjami realizującymi programy profilaktyki chorób uznanych za problemy społeczne
10 Dokumentuje podejmowane działania
11 Ukazuje korzyści wynikające z modyfikacji zachowań zdrowotnych

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowanie programu edukacji zdrowotnej dla rodziny
Lp. umiejętności
1 Ocenia stopień gotowości członków rodziny do uczenia się
2 Ocenia zakres i poziom wiedzy, umiejętności, sprawności intelektualnej i motorycznej oraz postawy prozdrowotne, poziom motywacji do dbania o zdrowie podopiecznych posługując się narzędziami oceny
3 Określa zakres oczekiwanej przez podopiecznego pomocy
4 Formułuje cele ogólne i szczegółowe edukacji zdrowotnej
5 Określa treści, formy organizacyjne, metody i środki dydaktyczne oraz czas potrzebny do osiągnięcia celu
6 Określa osoby odpowiedzialne za edukację i poprawną jej realizację oraz zasoby rzeczowo-finansowe

Zadanie zawodowe: A-5:
Sprawowanie opieki nad członkami rodziny w różnych okresach życia i w różnym stanie zdrowia
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny wpływu choroby/ niepełnosprawności na zachowania człowieka chorego/ niepełnosprawnego i jego rodziny
2 Ustala cele opieki nad człowiekiem chorym/ niepełnosprawnym/ rodziną
3 Dobiera sposoby i techniki realizowania działań pielęgniarskich do warunków oraz stanu i stopnia samodzielności podopiecznego
4 Ustala plan realizacji opieki wspólnie z chorym/ niepełnosprawnym i/lub jego rodziną
5 Zapewnia choremu poczucie bezpieczeństwa
6 Stosuje zasady terapeutycznego komunikowania z pacjentem i jego rodziną
7 Pielęgnuje chorego w różnych stanach klinicznych zgodnie z przyjętymi standardami opieki pielęgniarskiej
8 Pomaga pacjentowi w kształtowaniu umiejętności koniecznych do utrzymania komfortu życia codziennego w chorobie / niepełnosprawności i w zapewnieniu warunków prawidłowego funkcjonowania podstawowych cz
9 Pomaga odbiorcy w rozwiązywaniu problemów wynikających z jego indywidualnych reakcji na stosowane metody terapii i usprawniania
10 Przygotowuje podopiecznego do radzenia sobie w życiu z chorobą / niepełnosprawnością i do korzystania z usług instytucji ochrony zdrowia i opiekuńczych
11 Przeciwdziała jatropatogenii
12 Wnioskuje o objęcie opieką społeczną chorego/ niepełnosprawnego
13 Ocenia jakość życia członków rodziny w różnym stanie zdrowia
14 Dokonuje wspólnie z chorym / niepełnosprawnym i rodziną oceny skuteczności podjętych działań
15 Dokumentuje podejmowane działania

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowanie członków rodziny do sprawowania opieki nieprofesjonalnej, w tym samoopieki i korzystania z dostępnych źródeł wsparcia
Lp. umiejętności
1 Ocenia biologiczne, społeczne, psychiczne i kulturowe czynniki wpływające na możliwości samooopieki podopiecznego oraz sposoby reagowania na aktualny jego stan
2 Określa wpływ stanu odbiorcy na jego rozwój, styl życia, mechanizmy radzenia sobie w zmienionej sytuacji zdrowotnej, na członków rodziny i na interakcje między nimi
3 Rozpoznaje i ocenia potrzeby podopiecznego i jego rodziny w zakresie edukacji
4 Rozpoznaje i analizuje potencjał odbiorcy do samoopieki, określa naturę i wskazuje przyczyny deficytów samoopieki
5 Określa istniejące i dostępne odbiorcy systemy wsparcia
6 Ocenia terapeutyczne wymogi w zakresie samoopieki
7 Określa cele pielęgnowania
8 Planuje działania pielęgnacyjne skierowane na przezwyciężenie deficytów samoopieki odbiorcy oraz problemów, na które narażona może być rodzina
9 Wybiera odpowiedni system pielęgnowania
10 Wdraża działania zgodnie z ustalonym wcześniej planem
11 Dokumentuje obserwacje i działania pielęgniarskie

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i koordynowanie działań promujących zdrowie, profilaktycznych i terapeutyczno-wspierających członków rodziny
Lp. umiejętności
1 Ocenia zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską w środowisku w oparciu o dostępne dane epidemiologiczne i statystyczne
2 Uczestniczy w programach i działaniach zdrowotnych podejmowanych przez samorządy lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe
3 Uczestniczy w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów
4 Inicjuje współpracę ze stowarzyszeniami i grupami wsparcia
5 Przydziela zadania zgodnie z uprawnieniami pracowników
6 Udziela wsparcia i niezbędnej pomocy członkom zespołu w aktywizowaniu podopiecznych w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia
7 Organizuje ośrodek poradnictwa zajmujący się edukacją zdrowotną

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie środowiska opieki rodzinnej w domu
Lp. umiejętności
1 Organizuje warunki i środowisko materialne do świadczenia opieki pielęgniarskiej
2 Ułatwia kontakt z rodziną i najbliższymi
3 Przestrzega praw pacjenta, zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo psychospołeczne
4 Koordynuje opiekę domową
5 Nadzoruje stan higieny otoczenia chorego
6 Organizuje działania edukacyjne dla chorych i niepełnosprawnych
7 Stwarza warunki do realizacji terapii zajęciowej, rekreacji

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie własnego stanowiska pracy pielęgniarki rodzinnej oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Ocenia prawidłowości organizacji stanowiska pracy pielęgniarki rodzinnej
2 Doradza w zakresie środków i metod postępowania
3 Pilnuje terminowości przeglądów aparatury medycznej
4 Obsadza stanowiska pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami na rzecz promocji zdrowia rodziny, profilaktyki chorób oraz poprawy sytuacji zdrowotnej członków rodziny
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby zdrowotne podopiecznego, rodziny i społeczności lokalnej, diagnozuje sytuacje trudne
2 Współdziała w zespole na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych
3 Wykorzystuje wdrażane w kraju, regionie programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób
4 Opracowuje pomoce i środki do realizacji programów promocji zdrowia i prewencji
5 Wskazuje liderów w społeczności lokalnej do działań na rzecz zdrowia
6 Nawiązuje kontakty i współdziała z organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy sytuacji podopiecznego, rodziny
7 Rozwija programy profilaktyczne redukujące czynniki ryzyka
8 Współdziała z władzami gminy, samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi w aktywizowaniu grup zależnych od pomocy

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie i monitorowanie pracy zespołu pielęgniarek rodzinnych
Lp. umiejętności
1 Doradza pielęgniarkom w formułowaniu celów i planu opieki
2 Kształtuje wśród pielęgniarek rodzinnych umiejętności doradzania w sytuacji trudnej, udzielania wsparcia oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej
3 Rozpoznaje problemy etyczno-moralne w pracy pielęgniarek rodzinnych i wspiera pracowników w ich rozwiązywaniu
4 Naucza i motywuje pielęgniarki rodzinne do rozwoju zawodowego
5 Tworzy zespoły pielęgniarek rodzinnych
6 Rozwiązuje problemy organizacyjne kierowanej komórki organizacyjnej
7 Motywuje, kontroluje i dokonuje ich oceny na podstawie wcześniej sformułowanych kryteriów
8 Zarządza sytuacją konfliktową

Zadanie zawodowe: D-1:
Analizowanie i ocenianie efektywności działań pielęgniarskich własnych oraz podległego zespołu pielęgniarek rodzinnych
Lp. umiejętności
1 Konstruuje kryteria oceny działań podejmowanych przez pielęgniarki rodzinne
2 Ocenia satysfakcję podopiecznych, rodzin ze sprawowanej opieki pielęgniarskiej
3 Dobiera narzędzia oceny działań
4 Analizuje na bieżąco efekty pracy pielęgniarek rodzinnych
5 Wprowadza niezbędne zmiany poprawiające efektywność realizowanych zadań zawodowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Opracowanie koncepcji i kryteriów oceny poprawy jakości opieki w podstawowej rodzinnej opiece zdrowotnej oraz zarządzanie jakością opieki zdrowotnej nad rodziną
Lp. umiejętności
1 Opracowuje koncepcje i kryteria oceny poprawy jakości opieki w podstawowej opiece zdrowotnej
2 Uczestniczy w tworzeniu programów dla poprawy jakości
3 Identyfikuje czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie wysokiej jakości opieki
4 Pobudza do współpracy i aktywności na rzecz poprawy jakości
5 Opracowuje i wdraża szczegółowe standardy postępowania pielęgniarskiego
6 Dokonuje pomiaru i oceny jakości opieki pielęgniarskiej
7 Zabezpiecza obsadę kadrową na stanowisku pracy
8 Zabezpiecza warunki do świadczenia usług
9 Współpracuje z innymi profesjonalistami dla zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Gotowość do wprowadzania zmian
3 Inicjowanie
4 Koncentracja uwagi
5 Kreatywne i refleksyjne myślenie
6 Logiczne rozumowanie
7 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
8 Nawiązywanie kontaktów interpersonalnych
9 Podzielność uwagi
10 Rozumowanie logiczne
11 Samokontrola
12 Szybkość i łatwość kojarzenia
13 Twórcze myślenie
14 Zdolność koncentracji uwagi
15 Zdolność samodzielnego decydowania
Cechy osobowości
1 Konkretność
2 Odporność emocjonalna
3 Odpowiedzialność
4 Odwaga
5 Operatywność i skuteczność postępowania
6 Otwartość
7 Rzetelność
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Systematyczność
11 Twórcza współpraca w grupie
12 Uczciwość
13 Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
14 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
15 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Dokładność
3 Komunikatywność
4 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
5 Łatwość radzenia sobie w sytuacjach trudnych
6 Łatwość wypowiadania się
7 Odporność emocjonalna
8 Odporność psychiczna
9 Ostrość słuchu i wzroku
10 Podejmowanie trafnych decyzji
11 Refleksyjne i krytyczne myślenie
12 Spostrzegawczość
13 Szybki refleks
14 Twórcze i kreatywne myślenie
15 Zręczność manualna