Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Pracownik do spraw ewidencji ludności

Kod zawodu: 419102
Data modyfikacji: 2010-03-15 9:47:47

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie postępowania administracyjnego o wymeldowanie i zameldowanie
A-2 Zakładanie i prowadzenie kartotek stałych mieszkańców oraz kartotek osób przebywających czasowo
A-3 Nadawanie numeru PESEL
A-4 Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem, wymianą i utratą dowodów osobistych
A-5 Przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję i innymi instytucjami
A-6 Sporządzanie rejestrów wyborców i przedpoborowych
A-7 Bieżąca obsługa interesanta
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, ergonomii, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska pracy
B-2 Zaopatrywanie stanowiska pracy w druki formularzy oraz materiały biurow
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, współpracownikami podczas wykonywania obowiązków zawodowych
C-2 Współpraca z wydziałami/referatami danej instytucji oraz innymi organami prowadzącymi ewidencję ludności i pracownikami instytucji zewnętrznych
C-3 Doskonalenie zawodowe własne w zakresie funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ewidencji ludności
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie kontroli jakości wykonywanych przez siebie zadań
D-2 Przestrzeganie procedur jakości ustanowionych dla stanowiska pracy
D-3 Monitorowanie etapów realizacji poszczególnych zadań