Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Pracownik do spraw ewidencji ludności

Kod zawodu: 419102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie postępowania administracyjnego o wymeldowanie i zameldowanie
A-2 Zakładanie i prowadzenie kartotek stałych mieszkańców oraz kartotek osób przebywających czasowo
A-3 Nadawanie numeru PESEL
A-4 Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem, wymianą i utratą dowodów osobistych
A-5 Przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję i innymi instytucjami
A-6 Sporządzanie rejestrów wyborców i przedpoborowych
A-7 Bieżąca obsługa interesanta
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, ergonomii, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska pracy
B-2 Zaopatrywanie stanowiska pracy w druki formularzy oraz materiały biurow
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, współpracownikami podczas wykonywania obowiązków zawodowych
C-2 Współpraca z wydziałami/referatami danej instytucji oraz innymi organami prowadzącymi ewidencję ludności i pracownikami instytucji zewnętrznych
C-3 Doskonalenie zawodowe własne w zakresie funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ewidencji ludności
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie kontroli jakości wykonywanych przez siebie zadań
D-2 Przestrzeganie procedur jakości ustanowionych dla stanowiska pracy
D-3 Monitorowanie etapów realizacji poszczególnych zadań

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie postępowania administracyjnego o wymeldowanie i zameldowanie
Lp. umiejętności
1 Wydaje i przyjmuje formularze o wymeldowanie i zameldowanie na pobyt stały/czasowy
2 Dokonuje zameldowania na podstawie aktów urodzenia oraz wymeldowania na podstawie aktów zgonu
3 Wystawia potwierdzenie zameldowania i wymeldowania
4 Posługuje się programami komputerowymi podczas wykonywania zadania
5 Stosuje przepisy prawne regulujących wymeldowanie i zameldowanie
6 Czyta ze zrozumieniem dokumenty, pisma urzędowe, akty prawne
7 Formułuje zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne
8 Stosuje przepisy ochrony danych osobowych
9 Posługuje się językiem obcym w stopniu umożliwiającym wykonanie zadania

Zadanie zawodowe: A-2:
Zakładanie i prowadzenie kartotek stałych mieszkańców oraz kartotek osób przebywających czasowo
Lp. umiejętności
1 Prowadzi zbiór danych osobowych stałych mieszkańców w formie zbioru meldunkowego
2 Zakłada indywidualną kartę osobową mieszkańca (KOM)
3 Prowadzi książkę zameldowań na pobyt czasowy do 2 miesięcy
4 Prowadzi zbiór danych osób zameldowanych na pobyt trwający ponad 2 miesiące
5 Zakłada i prowadzi kartoteki ewidencyjno – adresowe
6 Zakłada i prowadzi zbiór danych byłych mieszkańców
7 Aktualizuje dane osobowe zawarte w indywidualnej karcie osobowej mieszkańca oraz w kartotece ewidencyjno - adresowej
8 Posługuje się programami komputerowymi podczas wykonywania zadania
9 Stosuje przepisy prawne regulujące sposób prowadzenia ewidencji ludności
10 Stosuje przepisy ochrony danych osobowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Nadawanie numeru PESEL
Lp. umiejętności
1 Sporządza wniosek o nadanie numeru PESEL
2 Uzupełnia/aktualizuje gminne zbiory meldunkowe
3 Posługuje się odpowiednimi programami komputerowymi
4 Stosuje przepisy prawa regulujące nadawanie numeru PESEL
5 Stosuje przepisy ustawy o ochronie danych osobowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z wydawaniem, wymianą i utratą dowodów osobistych
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje formularze i dokumenty w celu wydania dowodu osobistego
2 Sporządza formularze będące podstawą do wyprodukowania dowodu osobistego
3 Przekazuje dane wnioskodawcy do wytwórcy dowodu osobistego
4 Prowadzi ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych
5 Prowadzi archiwum dokumentów złożonych w celu wydania dowodu osobistego
6 Stosuje przepisy prawne regulujące wydawanie, wymianę i utratę dowodów osobistych
7 Posługuje się programami komputerowymi
8 Koresponduje z innymi organami gminnymi w celu uzupełnienie kopert dowodowych z archiwum

Zadanie zawodowe: A-5:
Przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję i innymi instytucjami
Lp. umiejętności
1 Zawiadamia o nowym miejscu pobytu organ gminny właściwy ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego osoby zameldowanej w nowym miejscu zameldowania
2 Przekazuje indywidualną kartę osobową mieszkańca organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce pobytu stałego
3 Przekazuje Wojewodzie odpisy formularzy meldunkowych oraz zgłoszeń zmiany danych osobowych
4 Zawiadamia organ gminny właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego o zameldowanie tej osoby na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące
5 Prowadzi korespondencję z Wojewodą w sprawie wprowadzenia zmian w zbiorze meldunkowym
6 Przekazuje Wojewodzie w formie elektronicznej informacje dotyczące zmiany danych osobowych
7 Wnioskuje do właściwego Ministra o nadanie numeru PESEL
8 Zawiadamia Wojewodę o nadanym numerze PESEL
9 Udostępnia dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
10 Przekazuje dane osobowe z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej
11 Stosuje przepisy prawne regulujące przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję
12 Posługuje się programami komputerowymi

Zadanie zawodowe: A-6:
Sporządzanie rejestrów wyborców i przedpoborowych
Lp. umiejętności
1 Sporządza rejestr wyborców
2 Sporządza rejestr przedpoborowych
3 Stosuje przepisy regulujące rejestrowanie przedpoborowych
4 Stosuje przepisy o ochronie danych osobowych
5 Stosuje przepisy regulujące rejestrowanie wyborców
6 Obsługuje programy komputerowe

Zadanie zawodowe: A-7:
Bieżąca obsługa interesanta
Lp. umiejętności
1 Udziela wyjaśnień/odpowiedzi związanych z procesem zameldowania/wymeldowania, wydawaniem dowodów osobistych
2 Udziela wskazówek/porad w wypełnianiu druków formularzy; dba, aby na tablicy ogłoszeniowej znajdowały się aktualne, przykładowe wypełnione druki formularzy
3 W warunkach wzmożonego ruchu interesantów dba o płynną obsługę interesantów
4 Posługuje się językiem obcym w stopniu umożliwiającym wykonanie zadania
5 Formułuje wypowiedzi w sposób jasny i zrozumiały
6 Dba o dobrą komunikację z interesantem
7 Przestrzega zasad etyki zawodowej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, przepisów BHP, ergonomii, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i przestrzega zasad specyficznych dla danego stanowiska pracy
2 Przestrzega: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych
3 Organizuje pracę na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
4 Stosuje zasady etyki zawodowej

Zadanie zawodowe: B-2:
Zaopatrywanie stanowiska pracy w druki formularzy oraz materiały biurow
Lp. umiejętności
1 Monitoruje ilość i rodzaj druków formularzy, materiałów biurowych niezbędnych do płynnej obsługi interesantów
2 Pozyskuje druki formularzy konieczne do prowadzenia ewidencji ludności
3 Składa zapotrzebowanie na materiały biurowe do komórki organizacyjnej zajmującej się zaopatrzeniem urzędu

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi, współpracownikami podczas wykonywania obowiązków zawodowych
Lp. umiejętności
1 Kieruje zespołem podczas wykonywanego zadania
2 Konsultuje się z przełożonymi, współpracownikami w zakresie wykonywanych zadań
3 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
4 Planuje pracę zespołową w celu wykonania wspólnego zadania
5 Posługuje się językiem obcym w stopniu umożliwiającym wykonanie zadania

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z wydziałami/referatami danej instytucji oraz innymi organami prowadzącymi ewidencję ludności i pracownikami instytucji zewnętrznych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi korespondencję z pracownikami komórek/instytucji współpracujących
2 Przestrzega terminów załatwiania spraw
3 Zgłasza i przyjmuje dane odpowiednim instytucjom/organom w formie elektronicznej
4 Stosuje wewnętrzne zasady instrukcji kancelaryjnej
5 Przestrzega zasad ochrony danych osobowych
6 Formułuje zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne
7 Obsługuje pocztę elektroniczną

Zadanie zawodowe: C-3:
Doskonalenie zawodowe własne w zakresie funkcjonowanie stanowiska pracy ds. ewidencji ludności
Lp. umiejętności
1 Ocenia pracowników i ich potrzeby szkoleniowe oraz kieruje pracowników na szkolenia w zakresie ułatwiającym wykonywanie obowiązków i nabywanie nowych umiejętności
2 Analizuje i interpretuje aktualne przepisy prawne i procedury związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi
3 Podnosi kwalifikacje w zakresie obsługi programów komputerowych stosowanych na stanowisku pracy
4 Podnosi kwalifikacje w zakresie znajomości języka angielskiego

Zadanie zawodowe: D-1:
Prowadzenie kontroli jakości wykonywanych przez siebie zadań
Lp. umiejętności
1 Kontroluje aktualność wydawanych druków formularzy
2 Sprawdza prawidłowość wypełniania formularzy przez interesanta
3 Sprawdza poprawność danych przesyłanych do innych instytucji/organów
4 Sprawdza poprawność danych przekazywanych przez inne instytucje/organy

Zadanie zawodowe: D-2:
Przestrzeganie procedur jakości ustanowionych dla stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów prawnych regulujących ewidencję ludności i wydawanie dowodów osobistych
2 Wykonuje zadania zgodnie z ustanowionymi procedurami ISO
3 Przeprowadza kontrolę jakości procesów i usług wg procedur ISO w zakresie ewidencji ludności (w przypadku posiadania certyfikatu ISO)
4 Stosuje procedury jakościowe procesów i zadań przez siebie wykonywanych

Zadanie zawodowe: D-3:
Monitorowanie etapów realizacji poszczególnych zadań
Lp. umiejętności
1 Przestrzega terminów związanych z przekazywaniem informacji pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności i instytucjami zewnętrznymi
2 Planuje czas pracy potrzebny do wykonania powierzonego zadania
3 Wyjaśnia z odpowiednimi organami przyczyny ewentualnych opóźnień związanych z prowadzeniem spraw
4 Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje w zakresie posiadanych kompetencji
5 Posługuje się programami komputerowymi
6 Prowadzi korespondencję z instytucjami/organami w sprawie realizowanego zadania


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Zdolność percepcji
2 Zdolności językowe
3 Zdolność do przestrzegania norm etycznych
4 Zdolność koncentracji uwagi
5 Dobra pamięć
6 Podzielność uwagi
7 Rozumowanie logiczne
8 Zdolność dostosowywania się do zmian
9 Zdolności organizacyjne
10 Zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Komunikatywność
3 Samodzielność
4 Samokontrola
5 Odporność emocjonalna
6 Asertywność
7 Podejmowanie szybkich i trafnych decyzji
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Łatwość wypowiadania się
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Artykulacja
6 Koordynacja wzrokowo-ruchowa