Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Kod zawodu: 224119
Data modyfikacji: 2010-03-15 11:07:19

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Koordynuje i konsultuje planowanie i wykonanie badań przesiewowych dzieci i młodzieży
A-2 Doradza w sprawach bezpieczeństwa ucznia, oceny stan zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej
A-3 Diagnozuje i rozwiązuje potrzeby zdrowotne środowiska szkolnego planując działania profilaktyczne
B Zadania organizacyjne
B-1 Koordynuje i planuje pracę na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Modyfikuje metody opieki pielęgniarskiej nad uczniem celem zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych
B-3 Opracowuje i wdraża programy zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracuje z zespołem pielęgniarskim w zakresie tworzenia struktury i organizacji miejsca pracy w środowisku nauczania i wychowania
C-2 Doradza innym pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania w zakresie zasad, metod i form opieki nad uczniem
C-3 Współpracuje z osobami funkcyjnymi szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w działaniach na rzecz zdrowia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowuje, monitoruje i wdraża funkcjonujące standardy i procedury dotyczące promocji zdrowia