Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Kod zawodu: 224119

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Koordynuje i konsultuje planowanie i wykonanie badań przesiewowych dzieci i młodzieży
A-2 Doradza w sprawach bezpieczeństwa ucznia, oceny stan zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej
A-3 Diagnozuje i rozwiązuje potrzeby zdrowotne środowiska szkolnego planując działania profilaktyczne
B Zadania organizacyjne
B-1 Koordynuje i planuje pracę na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Modyfikuje metody opieki pielęgniarskiej nad uczniem celem zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych
B-3 Opracowuje i wdraża programy zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracuje z zespołem pielęgniarskim w zakresie tworzenia struktury i organizacji miejsca pracy w środowisku nauczania i wychowania
C-2 Doradza innym pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania w zakresie zasad, metod i form opieki nad uczniem
C-3 Współpracuje z osobami funkcyjnymi szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w działaniach na rzecz zdrowia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowuje, monitoruje i wdraża funkcjonujące standardy i procedury dotyczące promocji zdrowia

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Koordynuje i konsultuje planowanie i wykonanie badań przesiewowych dzieci i młodzieży
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogram wykonania badań (przesiew, bilans)
2 Dokonuje analizy wyników po przesiewowych
3 Planuje działania naprawcze

Zadanie zawodowe: A-2:
Doradza w sprawach bezpieczeństwa ucznia, oceny stan zagrożenia życia i udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan środowiska fizycznego placówek nauczania i wychowania uwzględniając bezpieczeństwo dziecka
2 Posiada wiedzę do organizowania szkoleń z zakresu pomocy przed lekarskiej
3 Stosuje przepisy prawne dotyczące ratownictwa, prawa pracy i praktyki zawodowej

Zadanie zawodowe: A-3:
Diagnozuje i rozwiązuje potrzeby zdrowotne środowiska szkolnego planując działania profilaktyczne
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody postępowania z uczniem zdrowym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym
2 Ocenia warunki zdrowotne ucznia w środowisku domowym, potrafi ocenić wydolność opiekuńczą rodziny
3 Wspiera uczniów i wychowanków oraz rodziców w rozwiązywaniu problemów szkolnych

Zadanie zawodowe: B-1:
Koordynuje i planuje pracę na stanowisku pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę zgonie z obowiązującymi standardami
2 Opracowuje plany pracy
3 Dokonuje samooceny

Zadanie zawodowe: B-2:
Modyfikuje metody opieki pielęgniarskiej nad uczniem celem zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody oceny opieki pielęgniarskiej nad uczniem
2 Wprowadza zmiany metodyczne i organizacyjne

Zadanie zawodowe: B-3:
Opracowuje i wdraża programy zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania
Lp. umiejętności
1 Opracowuje i wdraża programy zdrowotne
2 Opracowuje i wdraża programy przeciw uzależnieniom występującym w środowisku nauczania i wychowania
3 Kształtuje i ocenia postawy i zachowania zdrowotne ucznia i wychowanka oraz jego rodziny

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpracuje z zespołem pielęgniarskim w zakresie tworzenia struktury i organizacji miejsca pracy w środowisku nauczania i wychowania
Lp. umiejętności
1 Określa misję i strukturę organizacji
2 Kierować zespołem
3 Stosuje zasady prawidłowego przepływu informacji w organizacji
4 Posiada umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Doradza innym pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania w zakresie zasad, metod i form opieki nad uczniem
Lp. umiejętności
1 Analiza opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania
2 Wskazuje właściwe metody i formy opieki nad uczniem
3 Rozpoznaje potrzeby edukacyjne pielęgniarek organizuje, doskonalenie zawodowe

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpracuje z osobami funkcyjnymi szkoły oraz instytucjami i organizacjami zewnętrznymi w działaniach na rzecz zdrowia
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę i plan finansowy świadczeń zdrowotnych realizowanych w szkole
2 Prowadzi strategię marketingową
3 Doradza w sprawach opieki zdrowotnej nad uczniami organizacjom samorządowym

Zadanie zawodowe: D-1:
Opracowuje, monitoruje i wdraża funkcjonujące standardy i procedury dotyczące promocji zdrowia
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury działań pielęgniarskich w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniem i wychowankiem
2 Opracowuje kryteria i dobiera narzędzia oceny jakości opieki pielęgniarskiej
3 Uczestniczy w badaniach naukowych i wykorzystuje ich wyniki w działalności praktycznej
4 Posługuje się sprzętem komputerowym w zakresie niezbędnym do gromadzenie i opracowywania danych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne myślenie
2 Dążenie do doskonalenia się
3 Efektywne komunikowanie
4 Inicjatywa i aktywne podejście do rozwiązywania problemów
5 Myślenie analityczne
6 Myślenie twórcze
7 Operatywność i skuteczność postępowania
8 Poprawna samoocena
9 Rozumienie innych i wyczuwanie uczuć innych osób i aktywne zainteresowanie ich problemami
10 Samoświadomość w formie oceniania słabych i silnych stron zespołu
11 Stwarzanie atmosfery życzliwości i współdziałania
12 Szacunek dla życia
13 Tworzenie więzi
14 Twórcze myślenie
15 Twórcze rozwiązywanie problemów
16 Umiejętność przystosowania
17 Umiejętność słuchania
18 Umiejętność współ pracy z jednostką, grupą
19 Utożsamianie swoich celów z celami grupy lub organizacji
20 Wyczuwanie u innych potrzeby rozwoju i rozwijanie ich zdolności
21 Zdolności organizacyjne
22 Zdolność logicznego rozumowania
23 Zdolność podejmowania inicjatyw
Cechy osobowości
1 Aktywność
2 Bezinteresowność
3 Cierpliwość
4 Dokładność
5 Dyscyplina wewnętrzna
6 Elastyczność
7 Konsekwencja
8 Kreatywność
9 Krytycyzm
10 Obiektywizm
11 Obowiązkowość
12 Odwaga
13 Optymizm
14 Otwartość i gotowość na zmiany
15 Rzetelność
16 Samodzielność
17 Stanowczość
18 Sumienność
19 Systematyczność
20 Wiarygodność
21 Wytrwałość
22 Wytrwałość w dążeniu do celu
23 Zaangażowanie
24 Zdecydowanie
25 Zdyscyplinowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo i słuchowa
2 Łatwość wypowiadania się
3 Odporność emocjonalna
4 Podzielność uwagi
5 Spostrzegawczość
6 Sprawność manualna
7 Wnikliwość obserwacji
8 Wysoki poziom spostrzegawczości
9 Zdolność do prowadzenia negocjacji
10 Zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi