Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Nauczyciel przedsiębiorczości

Kod zawodu: 232119
Data modyfikacji: 2010-05-26 9:50:12

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie wynikowych planów nauczania na podstawie obowiązujących programów
A-2 Wdrażanie programu nauczania przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem założonych celów kształcenia
A-3 Kształtowanie postawy przedsiębiorczej ucznia
A-4 Przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej
A-5 Pomoc uczniowi w wyborze zawodu i przygotowanie go do aktywnego poszukiwania pracy
A-6 Przygotowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych (dotyczących przepisów prawa gospodarczego, danych statystycznych, artykułów i komentarzy prasowych na tematy społeczno-gospodarcze) ich interpretacji i oceny
A-7 Stosowanie w procesie dydaktycznym nowatorskich metod przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności praktycznych z zastosowaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej
A-8 Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, przewodniczącego zespołu dydaktycznego nauczycieli przedsiębiorczości i innych niewymagających specjalistycznych kwalifikacji
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie optymalnych warunków do zdobywania przez ucznia wiedzy, umiejętności praktycznych, określonych przez cele kształcenia zawarte w programie nauczania
B-2 Organizowanie procesu doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych
B-3 Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy umysłowej – w stosunku do osoby nauczyciela oraz ucznia, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
B-4 Prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie i realizacja współpracy z firmami i instytucjami celem zapoznania ucznia z funkcjonowaniem tych firm oraz ich włączania w proces dydaktyczny
C-2 Udział w seminariach, konferencjach i innych spotkaniach dla nauczycieli przedsiębiorczości organizowanych przez szkołę oraz ośrodki i instytucje metodyczno-oświatowe
C-3 Organizowanie i udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach podnoszących poziom wiedzy i umiejętności ucznia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie i ocenianie zdobytej wiedzy i ukształtowanych przez ucznia umiejętności
D-2 Przeprowadzanie ewaluacji wykonywanej przez siebie pracy dydaktyczno-wychowawczej