Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Nauczyciel przedsiębiorczości

Kod zawodu: 232119

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie wynikowych planów nauczania na podstawie obowiązujących programów
A-2 Wdrażanie programu nauczania przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem założonych celów kształcenia
A-3 Kształtowanie postawy przedsiębiorczej ucznia
A-4 Przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej
A-5 Pomoc uczniowi w wyborze zawodu i przygotowanie go do aktywnego poszukiwania pracy
A-6 Przygotowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych (dotyczących przepisów prawa gospodarczego, danych statystycznych, artykułów i komentarzy prasowych na tematy społeczno-gospodarcze) ich interpretacji i oceny
A-7 Stosowanie w procesie dydaktycznym nowatorskich metod przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności praktycznych z zastosowaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej
A-8 Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, przewodniczącego zespołu dydaktycznego nauczycieli przedsiębiorczości i innych niewymagających specjalistycznych kwalifikacji
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie optymalnych warunków do zdobywania przez ucznia wiedzy, umiejętności praktycznych, określonych przez cele kształcenia zawarte w programie nauczania
B-2 Organizowanie procesu doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych
B-3 Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy umysłowej – w stosunku do osoby nauczyciela oraz ucznia, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
B-4 Prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie i realizacja współpracy z firmami i instytucjami celem zapoznania ucznia z funkcjonowaniem tych firm oraz ich włączania w proces dydaktyczny
C-2 Udział w seminariach, konferencjach i innych spotkaniach dla nauczycieli przedsiębiorczości organizowanych przez szkołę oraz ośrodki i instytucje metodyczno-oświatowe
C-3 Organizowanie i udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach podnoszących poziom wiedzy i umiejętności ucznia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie i ocenianie zdobytej wiedzy i ukształtowanych przez ucznia umiejętności
D-2 Przeprowadzanie ewaluacji wykonywanej przez siebie pracy dydaktyczno-wychowawczej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie wynikowych planów nauczania na podstawie obowiązujących programów
Lp. umiejętności
1 Analizuje rozporządzenie dotyczące programów nauczania
2 Analizuje podstawy programowe
3 Analizuje standardy wymagań egzaminacyjnych
4 Diagnozuje poziom wiedzy i umiejętności, dojrzałość psychofizyczną i zainteresowana ucznia
5 Opracowuje plany wynikowe
6 Formułuje cele kształcenia
7 Określa treści programowe
8 Planuje czas realizacji programu
9 Ustala metody pracy dydaktycznej
10 Dobiera środki pracy dydaktycznej
11 Korzysta z technologii informacyjnych
12 Wyszukuje i przetwarza informacje
13 Tworzy i prowadzi systematycznie dokumentację pracy dydaktycznej
14 Przeprowadza ewaluację planów wynikowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Wdrażanie programu nauczania przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem założonych celów kształcenia
Lp. umiejętności
1 Projektuje realizację programu
2 Przygotowuje scenariusze zajęć
3 Określa cele kształcenia, które stanowią podstawę organizacji procesu kształcenia
4 Analizuje przydatność realizowanych programów nauczania
5 Dobiera treści kształcenia niezbędne do kształtowania odpowiednich umiejętności i postaw
6 Stosuje zróżnicowane metody kształcenia oraz formy organizacyjne pracy uczniów
7 Kieruje procesem grupowym podczas zajęć dydaktycznych
8 Posiada umiejętność komunikowania się z uczniem w sposób zapewniający powodzenie procesu kształcenia
9 Diagnozuje postępy ucznia oraz informuje ucznia i rodzica o osiągniętych wynikach
10 Wykorzystuje środki dydaktyczne do organizacji samych zajęć, jak też w celu przygotowania niezbędnych pomocy dydaktycznych
11 Dokonuje ewaluacji osiągnięć ucznia
12 Prowadzi ewaluację własnej pracy

Zadanie zawodowe: A-3:
Kształtowanie postawy przedsiębiorczej ucznia
Lp. umiejętności
1 Formułuje cele kształcenia dotyczące postawy przedsiębiorczej ucznia
2 Dobiera odpowiednie metody i formy pracy stosowane w procesie dydaktycznym
3 Kształtuje umiejętności ucznia z zakresu postaw przedsiębiorczych
4 Stwarza uczniowi możliwości poznania siebie i wspomaga jego zdolności do samorozwoju
5 Kształtuje u ucznia postawy tolerancji dla różnych poglądów oraz szacunku wobec innych ludzi i dla własnej osoby
6 Rozwija u ucznia umiejętności efektywnego komunikowania się
7 Kształtuje u ucznia umiejętność pracy w zespole oraz rozwiązywania problemów i konfliktów grupowych
8 Kształtuje u ucznia umiejętność kierowania własnymi emocjami
9 Wspomaga ucznia w świadomym wyborze zawodu i dalszego kierunku kształcenia
10 Przygotowuje ucznia do podjęcia decyzji o wyborze swojego miejsca na rynku pracy
11 Dokonuje oceny osiągnięć ucznia pod kątem realizacji założonych celów kształcenia
12 Przeprowadza ewaluację własnej pracy

Zadanie zawodowe: A-4:
Przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym w warunkach gospodarki rynkowej
Lp. umiejętności
1 Formułuje cele kształcenia i modyfikuje je w oparciu o rozpoznane zmiany społeczno-gospodarcze
2 Dobiera odpowiednie metody i formy pracy
3 Uświadamia uczniowi możliwości wyboru różnych form aktywności gospodarczej
4 Stwarza warunki do poznania i zrozumienia mechanizmu funkcjonowania gospodarki rynkowej poprzez zastosowanie aktywnych metod nauczania
5 Stwarza warunki do poznania i rozwijania umiejętności korzystania z porad instytucji biznesowych
6 Stwarza uczniowi możliwości poznania istotnych aktów prawnych skorelowanych z treściami nauczania
7 Dokonuje oceny osiągnięć ucznia w stosunku do założonych celów kształcenia
8 Przeprowadza ewaluację własnej pracy

Zadanie zawodowe: A-5:
Pomoc uczniowi w wyborze zawodu i przygotowanie go do aktywnego poszukiwania pracy
Lp. umiejętności
1 Formułuje cele kształcenia i modyfikuje je w oparciu o rozpoznane zmiany na rynku pracy
2 Dobiera aktywizujące metody i formy pracy
3 Uświadamia uczniowi konieczność aktywnej postawy na rynku pracy
4 Stwarza uczniowi warunki do rozpoznania własnych predyspozycji zawodowych
5 Przygotowuje ucznia do samodzielnego i aktywnego poruszania się po rynku pracy
6 Rozwija u ucznia umiejętności w zakresie tworzenia własnej ścieżki kariery zawodowej
7 Stwarza warunki do poznania i rozwijania umiejętności korzystania z porad instytucji wspierających efektywne poszukiwanie pracy
8 Przygotowuje ucznia do samodzielnego redagowania dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, list motywacyjny, list intencyjny)
9 Stwarza uczniowi warunki do przygotowania się i przeprowadzenia symulacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej
10 Stwarza uczniowi możliwości poznania istotnych aktów prawnych skorelowanych z treściami nauczania
11 Dokonuje oceny osiągnięć ucznia w stosunku do założonych celów kształcenia
12 Przeprowadza ewaluację własnej pracy

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych (dotyczących przepisów prawa gospodarczego, danych statystycznych, artykułów i komentarzy prasowych na tematy społeczno-gospodarcze) ich interpretacji i oceny
Lp. umiejętności
1 Formułuje cele kształcenia w zakresie treści dotyczących samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych przez ucznia
2 Projektuje realizację zajęć mających na celu pobudzenie zainteresowań ucznia do samodzielnego poszukiwania materiałów źródłowych
3 Organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia do samodzielnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu
4 Stwarza warunki do samodzielnego korzystania przez ucznia ze źródeł informacji gospodarczej dotyczących przepisów prawa gospodarczego, danych statystycznych artykułów i komentarzy prasowych
5 Stwarza warunki do prezentowania przez ucznia wszystkich etapów jego samodzielnej pracy
6 Dobiera zadania o odpowiednim stopniu trudności do poznawczych możliwości ucznia
7 Dokonuje oceny osiągnięć ucznia pod kątem realizacji założonych celów kształcenia
8 Przeprowadza ewaluację własnej pracy
9 Dobiera odpowiednie metody i formy pracy stosowane w procesie dydaktycznym

Zadanie zawodowe: A-7:
Stosowanie w procesie dydaktycznym nowatorskich metod przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności praktycznych z zastosowaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne ucznia
2 Motywuje ucznia do wykorzystywania zdobytych umiejętności w praktyce
3 Stosuje nowatorskie metody przekazywania wiedzy
4 Pogłębia własną wiedzę na temat nowatorskich metod nauczania i nowoczesnej bazy dydaktycznej
5 Dobiera nowoczesną bazę dydaktyczną do stosowanych metod
6 Poszukuje możliwości stworzenia nowoczesnej bazy dydaktycznej

Zadanie zawodowe: A-8:
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, przewodniczącego zespołu dydaktycznego nauczycieli przedsiębiorczości i innych niewymagających specjalistycznych kwalifikacji
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje stan wychowawczo-opiekuńczy ucznia
2 Planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą ucznia
3 Organizuje indywidualną i grupową pracę z uczniem
4 Rozwiązuje problemy dydaktyczno-wychowawcze
5 Organizuje i przeprowadza zajęcia pozalekcyjne
6 Organizuje współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia
7 Podejmuje współpracę merytoryczną i metodyczną z nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych
8 Uczestniczy w pracach komisji egzaminacyjnych
9 Prowadzi dokumentację dotyczącą wykonywanych funkcji
10 Prowadzi ewaluację własnej pracy wychowawczo-opiekuńczej

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie optymalnych warunków do zdobywania przez ucznia wiedzy, umiejętności praktycznych, określonych przez cele kształcenia zawarte w programie nauczania
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje wyposażenie sali dydaktycznej
2 Organizuje salę dydaktyczną
3 Organizuje stanowiska pracy ucznia w zależności od metody pracy
4 Charakteryzuje zasady organizacji pracy ucznia w zależności od metody pracy
5 Organizuje i zarządza własną pracą dydaktyczną
6 Przestrzega przepisy bhp, ppoż. mających zastosowanie w szkole

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie procesu doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych
Lp. umiejętności
1 Planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej
2 Analizuje i dobiera formy doskonalenia zgodne z realizacją ścieżki zawodowej
3 Organizuje i zarządza procesem podnoszenia kwalifikacji zawodowych
4 Dokonuje samooceny realizacji własnej ścieżki zawodowej
5 Dokonuje ewaluacji własnej ścieżki zawodowej

Zadanie zawodowe: B-3:
Przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy umysłowej – w stosunku do osoby nauczyciela oraz ucznia, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w kursach według ustalonych harmonogramów z zakresu zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Analizuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy umysłowej
3 Stwarza warunki do poznania i przestrzegania przez ucznia zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy umysłowej, udzielania pierwszej pomocy pr
4 Przestrzega i realizuje w codziennym życiu szkolnym zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy umysłowej, udzielania pierwszej pomocy przedmed

Zadanie zawodowe: B-4:
Prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego
Lp. umiejętności
1 Tworzy i prowadzi systematycznie dokumentację procesu dydaktycznego
2 Korzysta z technologii informatycznych

Zadanie zawodowe: C-1:
Nawiązywanie i realizacja współpracy z firmami i instytucjami celem zapoznania ucznia z funkcjonowaniem tych firm oraz ich włączania w proces dydaktyczny
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje instytucje działające na rynku
2 Nawiązuje współpracę z firmami i instytucjami działającymi przede wszystkim na rynku lokalnym
3 Określa zasady i formy współpracy z firmami i instytucjami
4 Organizuje współpracę z organizacjami na zasadzie wyznaczania i realizacji wspólnych celów
5 Obserwuje i analizuje zmiany społeczno-gospodarcze
6 Dostosowuje formy i zakres współpracy dla potrzeb realizowanego procesu dydaktycznego

Zadanie zawodowe: C-2:
Udział w seminariach, konferencjach i innych spotkaniach dla nauczycieli przedsiębiorczości organizowanych przez szkołę oraz ośrodki i instytucje metodyczno-oświatowe
Lp. umiejętności
1 Analizuje, ocenia i wybiera usługi szkoleniowe według własnych potrzeb, potrzeb szkoły i ucznia
2 Organizuje własny czas pracy w celu korzystania z oferty szkoleniowej
3 Korzysta z różnych źródeł informacji na temat oferty szkoleniowej
4 Współorganizuje seminaria i konferencje w zakresie przedsiębiorczości
5 Wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności we własnej pracy dydaktycznej
6 Dzieli się doświadczeniem z innymi nauczycielami
7 Dokonuje ewaluacji samodoskonalenia się

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie i udział w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach podnoszących poziom wiedzy i umiejętności ucznia
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje zainteresowania ucznia w celu realizacji ofert konkursowych itp.
2 Analizuje oferty konkursowe i inne przedsięwzięcia poszerzające poziom wiedzy i umiejętności ucznia
3 Organizuje konkursy na etapie szkolnym
4 Organizuje zajęcia przygotowujące ucznia do udziału w wybranych przedsięwzięciach
5 Stwarza warunki do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności przez ucznia
6 Kieruje procesem przygotowania i realizacji udziału w konkursach, olimpiadach i innych przedsięwzięciach podnoszących poziom wiedzy i umiejętności ucznia
7 Dokonuje oceny osiągnięć ucznia
8 Dokonuje ewaluacji własnej pracy

Zadanie zawodowe: D-1:
Sprawdzanie i ocenianie zdobytej wiedzy i ukształtowanych przez ucznia umiejętności
Lp. umiejętności
1 Analizuje wewnątrzszkolny system oceniania
2 Analizuje podstawy programowe
3 Planuje i realizuje przedmiotowy system oceniania
4 Analizuje standardy wymagań egzaminacyjnych
5 Dobiera techniki i metody oceniania
6 Dokonuje systematycznej oceny wiedzy i umiejętności ucznia
7 Przeprowadza ewaluację w doskonaleniu pracy dydaktycznej i jej planowania

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadzanie ewaluacji wykonywanej przez siebie pracy dydaktyczno-wychowawczej
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badania wśród uczniów i rodziców pod kątem oceny własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej
2 Identyfikuje i gromadzi inne dane dotyczące efektów własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej
3 Analizuje wyniki przeprowadzonych badań oraz innych danych na temat własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej
4 Dokonuje ewaluacji własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Syntetyczne i analityczne myślenie
4 Organizatorskie
5 Wyobrażanie i myślenie twórcze
6 Łatwość wypowiadania się
7 Aktywne słuchanie
8 Podzielność uwagi
9 Kierowanie i motywowanie
10 Tworzenie klimatu zaciekawienia
11 Zdolność do działania w stresie
12 Negocjacyjne
Cechy osobowości
1 Systematyczność i dokładność
2 Odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
3 Samodzielność
4 Samokontrola
5 Elastyczność w działaniu
6 Podejmowanie właściwej decyzji
7 Odporność psychiczna, opanowanie emocji, cierpliwość
8 Tolerancyjność, szacunek dla innych
9 Poczucie humoru
10 Komunikatywność
11 Takt
12 Kulturalna postaw wobec uczniów, empatia
13 Odporność na stres
14 Pewność swoich działań
15 Wywieranie wpływu
16 Przyciąganie uwagi
17 Kreatywność
18 Otwartość na nowe doświadczenia
19 Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
20 Zdyscyplinowanie
21 Opanowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
3 Prawidłowa wymowa
4 Dobra sprawność ruchowa
5 Dobry słuch i wzrok
6 Gesty
7 Mimika
8 Dykcja
9 Modulacja głosu
10 Prawidłowa postawa ciała