Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista w ochronie zdrowia pracujących

Kod zawodu: 224120
Data modyfikacji: 2010-03-15 14:35:41

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dokonywanie oceny sytuacji zdrowotnej i społecznej pracowników
A-2 Rozpoznawanie dolegliwości wynikających z nieprzestrzegania zasad ergonomii
A-3 Rozpoznawanie i ocena czynników ryzyka zawodowego w środowisku pracy
A-4 Monitorowanie warunków fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych w miejscu pracy
A-5 Eliminowanie lub minimalizowanie zagrożenia zawodowego, w tym wypadkami przy pracy
A-6 Przeprowadzanie badań podmiotowych i przedmiotowych w procesie orzekania o zdolności do pracy
A-7 Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych pracujących oraz opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych w miejscu pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i dostosowanie jej do zmieniających się warunków systemu
B-2 Organizowanie badań profilaktycznych pracowników zgodnie z wymogami na danym stanowisku pracy
B-3 Organizowanie stanowisk pracy podopiecznych
B-4 Organizowanie kształcenia podyplomowego z zakresu medycyny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pielęgniarek
C-2 Koordynowanie działaniami jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie badań profilaktycznych podopiecznych
C-3 Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz wdrażania programów prozdrowotnych w zakładach pracy
C-4 Współpraca z pracodawcami, pracownikami i ich przedstawicielami, organizacjami i osobami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia pracujących
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością świadczeń pielęgniarek służby medycyny pracy
D-2 Sprawowanie kontroli nad działalnością jednostek podstawowych i osób wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia pracujących