Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista w ochronie zdrowia pracujących

Kod zawodu: 224120

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dokonywanie oceny sytuacji zdrowotnej i społecznej pracowników
A-2 Rozpoznawanie dolegliwości wynikających z nieprzestrzegania zasad ergonomii
A-3 Rozpoznawanie i ocena czynników ryzyka zawodowego w środowisku pracy
A-4 Monitorowanie warunków fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych w miejscu pracy
A-5 Eliminowanie lub minimalizowanie zagrożenia zawodowego, w tym wypadkami przy pracy
A-6 Przeprowadzanie badań podmiotowych i przedmiotowych w procesie orzekania o zdolności do pracy
A-7 Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych pracujących oraz opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych w miejscu pracy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i dostosowanie jej do zmieniających się warunków systemu
B-2 Organizowanie badań profilaktycznych pracowników zgodnie z wymogami na danym stanowisku pracy
B-3 Organizowanie stanowisk pracy podopiecznych
B-4 Organizowanie kształcenia podyplomowego z zakresu medycyny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem pielęgniarek
C-2 Koordynowanie działaniami jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie badań profilaktycznych podopiecznych
C-3 Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz wdrażania programów prozdrowotnych w zakładach pracy
C-4 Współpraca z pracodawcami, pracownikami i ich przedstawicielami, organizacjami i osobami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia pracujących
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością świadczeń pielęgniarek służby medycyny pracy
D-2 Sprawowanie kontroli nad działalnością jednostek podstawowych i osób wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia pracujących

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dokonywanie oceny sytuacji zdrowotnej i społecznej pracowników
Lp. umiejętności
1 Stosuje różnorodne metody zbierania danych dotyczących sytuacji zdrowotnej i społecznej podopiecznych
2 Analizuje i syntetyzuje zgromadzone informacje
3 Wnioskuje i określa sytuację zdrowotną i społeczną podopiecznego

Zadanie zawodowe: A-2:
Rozpoznawanie dolegliwości wynikających z nieprzestrzegania zasad ergonomii
Lp. umiejętności
1 Ocenia poziom przestrzegania zasad ergonomii na stanowiskach pracy
2 Kojarzy zgłaszane dolegliwości z „postawą” w trakcie wykonywania pracy
3 Ocenia stopień obciążenia fizycznego i umysłowego pracowników

Zadanie zawodowe: A-3:
Rozpoznawanie i ocena czynników ryzyka zawodowego w środowisku pracy
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje i ocenia czynniki narażenia zawodowego
2 Rozpoznaje i ocenia czynniki narażenia zawodowego na stanowisku pracy (NDS i NDN)
3 Określa związki między obrazem klinicznym choroby a czynnikami szkodliwymi występującymi na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-4:
Monitorowanie warunków fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychicznych w miejscu pracy
Lp. umiejętności
1 Wskazuje czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w miejscu pracy
2 Określa możliwości eliminowania bądź ograniczenia czynników zagrażających zdrowiu w środowisku pracy
3 Wskazuje środki ochrony indywidualnej możliwe do zastosowania przez pracownika w konkretnej sytuacji zawodowej

Zadanie zawodowe: A-5:
Eliminowanie lub minimalizowanie zagrożenia zawodowego, w tym wypadkami przy pracy
Lp. umiejętności
1 Kompletuje niezbędny w zakładzie pracy sprzęt ochronny i środki do udzielania I pomocy
2 Przeprowadza i dokumentuje protokołem powizytacyjnym nadzór i ocenę sanitarno- higieniczną w zakładzie pracy
3 Przeprowadza rozmowy z pracownikami na temat subiektywnej oceny warunków pracy

Zadanie zawodowe: A-6:
Przeprowadzanie badań podmiotowych i przedmiotowych w procesie orzekania o zdolności do pracy
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania podmiotowe pracownika
2 Prowadzi badanie przedmiotowe pracownika
3 Kompletuje i analizuje wyniki badań dodatkowych
4 Przygotowuje podopiecznego do badania lekarskiego

Zadanie zawodowe: A-7:
Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych pracujących oraz opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych w miejscu pracy
Lp. umiejętności
1 Kształtuje postawy i zachowania prozdrowotne pracowników oraz opracowuje i wdraża programy zdrowotne w miejscu pracy
2 Wykonuje szczepienia ochronne u osób zawodowo narażonych na choroby zakaźne
3 Korzysta z danych epidemiologicznych w profilaktyce chorób zawodowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i dostosowanie jej do zmieniających się warunków systemu
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawne regulujące ochronę zdrowia pracujących
2 Rozpoznaje potrzeby w zakresie zapewniania pielęgniarskiej opieki zdrowotnej nad pracującymi
3 Przygotowuje ofertę i plan finansowy świadczeń pielęgniarki służb medycyny pracy

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie badań profilaktycznych pracowników zgodnie z wymogami na danym stanowisku pracy
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje rodzaj i zakres badań profilaktycznych podopiecznych
2 Organizuje i koordynuje przebieg badań w procesie orzekania o zdolności do pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
3 Monitoruje przebieg badań dodatkowych i pomocniczych wchodzących w zakres pracowniczego badania profilaktycznego

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie stanowisk pracy podopiecznych
Lp. umiejętności
1 Ocenia prawidłowość organizacji stanowiska pracy
2 Kontroluje i monitoruje prawidłowość wyposażenia stanowiska pracy
3 Wskazuje na błędy stanowiska pracy
4 Wnioskuje zmianę stanowiska pracy z zgodnie z orzeczeniem stanu zdrowia pracownika
5 Udziela pracodawcą i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie kształcenia podyplomowego z zakresu medycyny pracy
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje potrzeby edukacyjne pielęgniarek w ochronie zdrowia pracujących, organizuje doskonalenie zawodowe
2 Uczestniczy w badaniach naukowych i wykorzystuje ich wyniki w działalności praktycznej
3 Posługuje się sprzętem komputerowym w zakresie niezbędnym do gromadzenia i opracowywania danych

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołem pielęgniarek
Lp. umiejętności
1 Tworzy zespół pielęgniarek służby medycyny pracy
2 Rozwiązuje problemy organizacyjne
3 Motywuje, kontroluje i ocenia współpracowników
4 Zarządza konfliktem

Zadanie zawodowe: C-2:
Koordynowanie działaniami jednostek organizacyjnych uczestniczących w procesie badań profilaktycznych podopiecznych
Lp. umiejętności
1 Sporządza roczny plan opieki profilaktycznej dla zakładów objętych opieką
2 Określa rodzajowy i ilościowy zakres badań specjalistycznych i dodatkowych
3 Uzgadnia z poszczególnymi gabinetami, poradniami, pracowniami terminy i warunki przeprowadzenia badań
4 Koordynuje ruchem pacjentów między gabinetami, poradniami, pracowniami

Zadanie zawodowe: C-3:
Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz wdrażania programów prozdrowotnych w zakładach pracy
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i określa potrzeby zdrowotne i społeczne pracownika i jego rodzinny w środowisku domowym i ocenia wydolność opiekuńczą rodziny
2 Dokonuje oceny sytuacji zdrowotnej i społecznej pracowników
3 Inicjuje i wdraża programy prewencji ujawnianych w drodze rozpoznania epidemiologicznego
4 Wdraża programy promocji zdrowia
5 Kształtuje postawy prozdrowotne aktywuje działalność na rzecz zdrowia

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z pracodawcami, pracownikami i ich przedstawicielami, organizacjami i osobami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia pracujących
Lp. umiejętności
1 Współdziała z lekarzami medycyny pracy w zakresie wymiany informacji o stanie zdrowia pracujących
2 Współpracuje z przedstawicielami pracodawcy: inspektorem BHP, kadrami itp., społecznym inspektorem pracy, oraz związkami zawodowymi w zakresie poprawy warunków pracy
3 Współpracuje z ZUS, KRUS, pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w zakresie specjalistycznych badań i konsultacji na ich zlecenie
4 Współpracuje z PIS i Inspekcją Sanitarną w zakresie nadzoru i kontroli warunków pracy
5 Współpracuje z jednostkami badawczo rozwojowymi

Zadanie zawodowe: D-1:
Zarządzanie jakością świadczeń pielęgniarek służby medycyny pracy
Lp. umiejętności
1 Opracowuje i wdraża standardy opieki i procedury działań pielęgniarskich w ochronie zdrowia pracujących
2 Opracowuje kryteria oceny jakości pracy pielęgniarki służby medycyny pracy
3 Dobiera narzędzia oceny jakości świadczeń zdrowotnych
4 Aktywnie uczestniczy w procesie akredytacji jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy

Zadanie zawodowe: D-2:
Sprawowanie kontroli nad działalnością jednostek podstawowych i osób wykonujących zadania z zakresu ochrony zdrowia pracujących
Lp. umiejętności
1 Kontroluje pod względem posiadanych uprawnień oraz obowiązku rejestracji WOMP
2 Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością jednostek podstawowych w zakresie jakości udzielanych świadczeń
3 Kontroluje dokumentacje pielęgniarki w zakresie wizytacji, stanowisk pracy, czynnego poradnictwa, szczepień, przeprowadzonych programów z w zakresie promocji zdrowia
4 Ocenia współpracę z pracodawcą, pracownikami oraz organizacjami i osobami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia pracujących


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analizowania i wnioskowania
2 Asertywności
3 Dobra pamięć
4 Gotowość do wprowadzania zmian
5 Inicjowanie
6 Komunikowania się z ludźmi
7 Logicznego myślenia
8 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
9 Negocjowania
10 Obserwowania
11 Operatywność i skuteczność postępowania
12 Organizacyjne
13 Podejmowania słusznych decyzji
14 Przewidywania
15 Samodzielność w podejmowaniu decyzji strategicznych
16 Spostrzegawczości
17 Wnioskowania
18 Współdziałania
19 Zdolność całościowego postrzegania rzeczywistości
20 Zdolność podejmowania samodzielnych decyzji
21 Zdolność przekazywania wiedzy
Cechy osobowości
1 Dociekliwość
2 Dokładność
3 Komunikatywność
4 Konkretność
5 Odpowiedzialność
6 Odwaga
7 Operatywność
8 Otwartość
9 Przychylność
10 Rzeczowość
11 Rzetelność
12 Samodzielność
13 Skrupulatność
14 Solidność
15 Spostrzegawczość
16 Sumienność
17 Uczciwość
18 Wyrozumiałość
19 Zdecydowanie
20 Zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Analizowanie i planowanie
2 Gotowość do wprowadzania zmian
3 Inicjowanie zmian
4 Komunikatywność
5 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Odporność emocjonalna
7 Podejmowania trafnych decyzji
8 Podzielność uwagi
9 Samodzielność w wykonywaniu zadań zawodowych
10 Własna inicjatywa
11 Współdziałanie
12 Zdolność logicznego myślenia