Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod zawodu: 224123
Data modyfikacji: 2010-03-16 11:56:24

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie programów promocji zdrowia dla społeczności lokalnej
A-2 Opracowywanie pakietów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej z przeznaczeniem dla pacjentów
A-3 Prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i innych grup w społeczności lokalnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i wyposażanie placówki, gabinetu, stanowiska ds. promocji zdrowia zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i kierowanie wielozadaniowym, interdyscyplinarnym zespołem ds. promocji zdrowia
B-3 Organizowanie konferencji naukowych o tematyce zdrowotnej dla społeczności lokalnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Przygotowywanie jednostki organizacyjnej (kierownictwa, pracowników i zasobów) do wdrożenia programu promocji zdrowia
C-2 Nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz promocji zdrowia (z samorządami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi w obszarach zdrowia publicznego, środkami społecznego komunikowania, itp.)
C-3 Pozyskiwanie środków finansowych i sponsorów na realizację działań w zakresie promocji zdrowia, realizację programów promocji zdrowia
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Opracowywanie narzędzi kontroli efektów wdrażanych programów promocji zdrowia i dokonywanie oceny rezultatów realizowanego programu promocji zdrowia
D-2 Prowadzenie badań ankietowych wśród pacjentów, pracowników, w społeczności lokalnej oceniających skuteczność działań w zakresie promocji zdrowia