Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kod zawodu: 224116
Data modyfikacji: 2010-03-16 13:33:59

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem chorym psychicznie
A-2 Wykonywanie działań socjoterapetycznych i psychoterapeutycznych wobec pacjenta chorego psychicznie
A-3 Wykonywanie działań rehabilitacyjnych wobec pacjenta chorego psychicznie
A-4 Prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjenta chorego psychicznie
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami chorymi psychicznie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym w zakresie opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
C-2 Podejmowanie współpracy z rodziną pacjenta chorego psychicznie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokumentowanie działań pielęgniarskich związanych ze sprawowaniem opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
D-2 Zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentami chorymi psychicznie