Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kod zawodu: 224116

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem chorym psychicznie
A-2 Wykonywanie działań socjoterapetycznych i psychoterapeutycznych wobec pacjenta chorego psychicznie
A-3 Wykonywanie działań rehabilitacyjnych wobec pacjenta chorego psychicznie
A-4 Prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjenta chorego psychicznie
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami chorymi psychicznie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym w zakresie opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
C-2 Podejmowanie współpracy z rodziną pacjenta chorego psychicznie
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dokumentowanie działań pielęgniarskich związanych ze sprawowaniem opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
D-2 Zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentami chorymi psychicznie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem chorym psychicznie
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza ukierunkowany wywiad chorobowy z pacjentem chorym psychicznie
2 Komunikuje się efektywnie z pacjentem chorym psychicznie w zależności od wieku i rozpoznania klinicznego.
3 Określa stan pacjenta chorego psychicznie i wynikające z niego problemy pielęgnacyjne
4 Dokonuje analizy problemów zdrowotnych zgłaszanych przez pacjenta chorego psychicznie i rodziny pacjenta
5 Przeprowadza kompleksowe badanie przedmiotowe z zachowaniem prawidłowej kolejności badania narządów i układów pacjenta chorego psychicznie
6 Kieruje na badania diagnostyczne i / lub pobiera materiały do badań diagnostycznych
7 Przygotowuje chorego psychicznie do badań, dokonuje analizy i interpretacji wyników badań zgodnie uprawnieniami
8 Decyduje o zakresie i charakterze opieki na pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
9 Ocenia trafność celów i planów działań pielęgniarskich
10 Podejmuje działania ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu chorego psychicznie (reanimacja, resuscytacja)
11 Unieruchamia pacjenta agresywnego w sposób bezpieczny dla siebie i chorego
12 Korzysta ze środków zabezpieczających zgodnie z przepisami
13 Prowadzi dokumentację stosowania przymusu bezpośredniego
14 Obserwuje i ocenia stan somatyczny i psychiczny w czasie unieruchomiania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi
15 Zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi choremu psychicznie, jego otoczeniu i sobie
16 Komunikuje się z pacjentem zagrażającym sobie i otoczeniu
17 Rozpoznaje zagrożenia życia we właściwym czasie by można było podjąć działania zabezpieczające
18 Chroni pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, u którego istnieje ryzyko zagrożenia życia
19 Sprawuje opiekę nad pacjentem psychicznie chorym leczonym elektrowstrząsami
20 Tworzy ofertę usług pielęgniarskich w oparciu o wybrany model pielęgnowania
21 Szanuje godność osobistą pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jego lub otoczenia, przestrzega praw pacjenta
22 Sprawuje opiekę nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi leczonymi wysokimi dawkami leków psychotropowych
23 Rozpoznaje u pacjenta chorego psychicznie skutki uboczne stosowania neuroleptyków, występowanie sygnałów ostrzegawczych przed nawrotem choroby
24 Obserwuje stan fizyczny i psychiczny chorego z zaburzeniami psychicznymi w zależności od wieku i rozpoznania klinicznego
25 Wykorzystuje znajomość teorii rozwoju osobowości w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
26 Interpretuje objawy i zespoły psychopatologiczne dla potrzeb opieki pielęgniarskiej
27 Wykorzystuje teorie pielęgnowania w opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
28 Rozpoznaje problemy pielęgnacyjne u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi
29 Formułuje diagnozę pielęgniarską w zależności od wieku pacjenta rozpoznania klinicznego etapu leczenia
30 Dostosowuje opiekę do potrzeb i stanu psychicznego pacjenta
31 Ocenia jakość i efektywność działań pielęgnacyjnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie działań socjoterapetycznych i psychoterapeutycznych wobec pacjenta chorego psychicznie
Lp. umiejętności
1 Stosuje elementy psychoterapii w opiece nad pacjentem chorym psychicznie
2 Integruje społeczność terapeutyczną pacjentów leczonych w placówce lecznictwa psychiatrycznego
3 Tworzy w grupie terapeutycznej atmosferę akceptacji i wzajemnego zrozumienia
4 Współuczestniczy w zajęciach psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych
5 Rozpoznaje i analizuje przeżycia pacjenta z zaburzeniami psychicznymi oraz własne w trakcie zajęć terapeutycznych
6 Stosuje terapeutyczne formy kontaktu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
7 Rozpoznaje nieterapeutyczne zachowania wobec pacjenta chorego psychicznie u siebie i innych członków zespołu
8 Tworzy środowisko terapeutyczne
9 Przewiduje i rozpoznaje sytuację trudną
10 Rozpoznaje stan psychiczny pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach nietypowych
11 Stosuje elementy pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej
12 Decyduje i podejmuje działania w sytuacji trudnej
13 Wykorzystuje wiedzę i doświadczenie z zakresu psychoterapii do pełnienia funkcji opiekuńczych wobec chorego z zaburzeniami psychicznymi
14 Dostosowuje wymiar i zakres wsparcia do zapotrzebowania na nie

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie działań rehabilitacyjnych wobec pacjenta chorego psychicznie
Lp. umiejętności
1 Określa samodzielność pacjenta chorego psychicznie w zakresie samoobsługi
2 Analizuje deficyty, potrzeby i możliwości pacjenta z zaburzeniami psychicznymi dla potrzeb rehabilitacji,
3 Uczy chorego psychicznie samoobsługi i czynności życia codziennego
4 Wykorzystuje elementy treningów umiejętności społecznych do usprawniania i aktywizowania chorego z zaburzeniami psychicznymi
5 Rozpoznaje i naucza pacjenta chorego psychicznie w zakresie rozpoznawania objawów ubocznych i powikłań w trakcie leczenia neuroleptykami, oraz sygnałów ostrzegawczych przed nawrotem choroby
6 Kształtuje świadomy udział pacjenta chorego psychicznie w procesie leczenia
7 Uczy chorego z zaburzeniami psychicznymi samoobserwacji objawów choroby
8 Prowadzi samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami zespołu treningi umiejętności społecznych
9 Stosuje elementy rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania pacjenta chorego psychicznie w życiu codziennym
10 Organizuje działania zmierzające do osiągnięcia przez pacjenta chorego psychicznie możliwie maksymalnej samodzielności w życiu codziennym
11 Dokonuje zmian w środowisku szpitalnym, które pomogą choremu psychicznie w socjalizacji

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjenta chorego psychicznie
Lp. umiejętności
1 Analizuje programy profilaktyczne, promocyjne i psychoedukacyjne
2 Wykorzystuje środki masowego przekazu w promocji zdrowia psychicznego
3 Podejmuje działania z zakresu promocji zdrowia i prewencji zaburzeń psychicznych
4 Współdziała z przedstawicielami różnych dziedzin w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych
5 Uczestniczy w realizacji programów i działań profilaktycznych w dziedzinie zdrowia psychicznego
6 Rozpoznaje potrzeby w zakresie promocji zdrowia psychicznego
7 Określa oczekiwania odbiorców programów promocyjnych profilaktycznych, psychoedukacyjnych
8 Propaguje styl życia wspierające zdrowie psychiczne
9 Prowadzi psychoedukację chorych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Organizuje własne stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Przestrzega podstawowe prawa pracodawcy i pracownika
3 Charakteryzuje zadania komórek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej
4 Stosuje przepisy prawa pracy
5 Prowadzi i przechowuje dokumentację pielęgniarską zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6 Rozwiązuje problemy na swoim stanowisku pracy zgodnie z uprawnieniami
7 Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych i konfliktowych ramach swoich uprawnień
8 Kreuje wizerunek swojego zakładu pracy
9 Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy
10 Ocenia przebieg wykonywanej pracy
11 Przydziela zadania zgodnie z uprawnieniami
12 Kieruje podległym personelem w zakresie realizacji opieki
13 Inicjuje i wprowadza zmiany w obszarze swojego działania
14 Uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów w miejscu pracy
15 Doskonali metody pracy własnej i członków zespołu

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami chorymi psychicznie
Lp. umiejętności
1 Organizuje warunki i środowisko materialne do świadczenia opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
2 Kształtuje środowisko społeczne chorego psychicznie w szpitalu
3 Ułatwia kontakt pacjenta z zaburzeniami psychicznymi z rodziną i najbliższymi
4 Przestrzega prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi
5 Zapewnia prawidłowe warunki pobytu chorego psychicznie w szpitalu
6 Zapewnia bezpieczne otoczenie chorego psychicznie
7 Chroni pacjenta z zaburzeniami psychicznymi przed urazami fizycznymi.
8 Nadzoruje stan higieny otoczenia chorego psychicznie
9 Zapewnia bezpieczeństwo psychospołeczne pacjentowi z zaburzeniami psychicznymi
10 Określa czynniki zagrożenia tkwiące w środowisku szpitalnym
11 Organizuje i modyfikuje opiekę nad chorym psychicznie
12 Organizuje warunki do prowadzenia rehabilitacji szpitalnej chorego z zaburzeniami psychicznymi
13 Stosuje sprzęt do przemieszczania chorych psychicznie
14 Stosuje sprzęt i materiały opatrunkowe
15 Organizuje działania edukacyjne dla chorych psychicznie i niepełnosprawnych umysłowo
16 Stwarza warunki do realizacji terapii zajęciowej oraz rekreacji pacjentom chorym psychicznie
17 Rozdziela zadania zgodnie z kompetencjami
18 Planuje pracę własną i podległego zespołu
19 Zapewnia warunki do realizacji zadań
20 Kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego sprawującego opiekę nad pacjentem z zaburzeniami psychicznym
21 Prowadzi obowiązującą dokumentację pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych
22 Wdraża nowych pracowników do pracy
23 Inicjuje proces doskonalenia pracowników
24 Ocenia jakość świadczonych usług nad chorym psychicznie
25 Koordynuje współpracę pomiędzy kierownictwem a pracownikami
26 Stwarza pracownikom warunki do doskonalenia zawodowego
27 Dokonuje oceny pracowników
28 Nadzoruje bezpieczeństwo pracy i opieki nad chorym psychicznie
29 Dokonuje zmian w opiece pielęgniarskiej w zależności od potrzeb chorego zaburzeniami psychicznymi

Zadanie zawodowe: C-1:
Podejmowanie współpracy z zespołem terapeutycznym w zakresie opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje kompetencje i możliwości zespołu terapeutycznego do opieki nad chorym psychicznie
2 Efektywnie komunikuje się z członkami zespołu terapeutycznego
3 Wskazuje sytuację wymagającą wprowadzenia zmian do pracy zespołu terapeutycznego
4 Pomaga w formułowaniu celów i planowaniu oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów zaburzeniami psychicznymi
5 Działa na rzecz integracji zespołu terapeutycznego w ramach społeczności terapeutycznej

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy z rodziną pacjenta chorego psychicznie
Lp. umiejętności
1 Gromadzi dane potrzebne do postawienia diagnozy środowiskowej
2 Dokonuje graficznego zapisu struktury rodziny chorego psychicznie
3 Diagnozuje funkcjonowanie systemu rodzinnego
4 Decyduje o zakresie i charakterze opieki środowiskowej nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
5 Udziela wsparcia i pomocy rodzinie w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji w czasie pobytu pacjenta chorego psychicznie w szpitalu i po wypisaniu do domu
6 Podejmuje działania w środowisku chorego z zaburzeniami psychicznym zmierzające do złagodzenia trudności wynikających z choroby
7 Udziela pomocy rodzinie w nawiązaniu kontaktu z właściwymi placówkami leczniczymi, grupami samopomocy dla rodzin z chorymi z zaburzeniami psychicznymi lub ośrodkami opieki społecznej
8 Komunikuje się efektywnie z rodziną chorego psychicznie
9 Przygotowuje rodzinę i pacjenta z zaburzeniami psychicznymi do funkcjonowania w roli rodzinnej po wypisaniu pacjenta do domu
10 Udziela informacji rodzinie na temat postępowania z chorym psychicznie w domu
11 Służy pomocą w rozwiązywaniu problemów kryzysowych u pacjenta z zaburzeniami psychicznymi oraz jego rodziny
12 Promuje zdrowy styl życia

Zadanie zawodowe: D-1:
Dokumentowanie działań pielęgniarskich związanych ze sprawowaniem opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację opieki pielęgniarskiej – dokumentuje, analizuje proces pielęgnowania chorego psychicznie
2 Korzysta z nowoczesnych nośników informacji
3 Posługuje się sprzętem komputerowym w zakresie niezbędnym do gromadzenia i przesyłania danych
4 Przestrzega zasad przetwarzania i przechowywania komputerowych baz danych zawierające poufne i tajne informacje o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie zawodowe: D-2:
Zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej sprawowanej nad pacjentami chorymi psychicznie
Lp. umiejętności
1 Określa misję i wartości jednostki
2 Rozpoznaje problemy do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
3 Uczestniczy w tworzeniu programów do poprawy jakości
4 Identyfikuje czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej
5 Motywuje zespół do współpracy i aktywności na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi psychicznie
6 Ustala warianty do poprawy jakości
7 Opracowuje i wdraża standardy i kryteria opieki
8 Mierzy i ocenia jakość opieki pielęgniarskiej
9 Zapewnia dostępność świadczonych usług
10 Zabezpiecza obsadę kadrową na stanowisku pracy
11 Zabezpiecza warunki do świadczenia usług
12 Współpracuje z innymi profesjonalistami dla zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi.
13 Uczestniczy w opracowaniu narzędzi do oceny satysfakcji pacjenta chorego psychicznie z opieki pielęgniarskiej
14 Dokonuje zmian organizacyjnych w doskonaleniu jakości opieki pielęgniarskiej
15 Monitoruje jakość świadczonych usług
16 Uczestniczy w procedurach zapewnienia wysokiej jakości usług pielęgniarskich w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Asertywność
2 Dobra pamięć
3 Efektywne komunikowanie
4 Elastyczność
5 Empatia
6 Koncentracja uwagi
7 Konsekwencje w działaniu
8 Logiczne rozumowanie
9 Łatwość wypowiadana się w mowie i piśmie
10 Operatywność i skuteczność postępowania
11 Podzielność uwagi
12 Rozumowanie logiczne
13 Samodzielność w podejmowaniu decyzji
14 Skuteczność postępowania
15 Twórcze myślenie
16 Umiejętności kierownicze
17 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
18 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
19 Umiejętność pracy w zespole
20 Umiejętność udzielenia pochwał
21 Umiejętność współdziałania
22 Umiejętność współpracy z pacjentem i rodziną
23 Umiejętność współpracy z zespołem terapeutycznym
24 Wyobraźnia
25 Zdolności organizacyjne
26 Zdolność całościowego postrzegania rzeczywistości
27 Zdolność efektywnego porozumiewania się
28 Zdolność koncentracji uwagi
29 Zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi
30 Zdolność podejmowania decyzji
31 Zdolność podejmowania inicjatyw
32 Zdolność prowadzenia negocjacji
33 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Empatia
4 Gotowość do wprowadzania zmian
5 Komunikatywność
6 Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
7 Odporność emocjonalna
8 Odporność na stres
9 Odpowiedzialność
10 Operatywność
11 Operatywność i skuteczność postępowania
12 Podzielność uwagi
13 Praworządność
14 Punktualność
15 Rzetelność
16 Samodzielność
17 Samokontrola
18 Sumienność
19 Systematyczność
20 Uczciwość
21 Umiejętności organizacyjne
22 Umiejętność współdziałania
23 Wytrwałość
24 Zaangażowanie
25 Zdecydowanie
26 Zdolność pracy w szybkim tempie
Sprawności sensomotoryczne
1 Czujność
2 Dobra pamięć
3 Komunikatywność
4 Koordynacja wzrokowo ruchowa
5 Ostrość słuchu
6 Podzielność uwagi
7 Rozumowanie logiczne
8 Skrupulatność
9 Spostrzegawczość
10 Szybki refleks
11 Umiejętność dokonywania wyboru
12 Wnikliwość obserwacji
13 Zdolność nawiązywania kontaktów
14 Zręczność manualna
15 Zręczność rąk